Scripturi
Doctrină şi Legăminte 125


Secţiunea 125

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Nauvoo, Illinois, în martie 1841, cu privire la sfinţii din teritoriile Iowa (History of the Church, 4:311–312).

1–4, Sfinţii trebuie să construiască oraşe şi să se adune în ţăruşii din Sion.

1 Care este voinţa Domnului cu privire la sfinţii din teritoriile Iowa?

2 Adevărat, astfel spune Domnul, Eu vă spun vouă, dacă aceia care se anumesc ei înşişi după numele Meu şi încearcă să fie sfinţii Mei, dacă vor face voinţa Mea şi vor ţine poruncile Mele cu privire la ei, să se adune în locurile pe care le-am desemnat pentru ei prin slujitorul Meu Joseph şi să construiască oraşe în numele Meu, pentru ca ei să poată fi pregătiţi pentru ceea ce este în rezervă pentru un timp ce va veni.

3 Să construiască un oraş în numele Meu pe pământul din faţa oraşului Nauvoo şi să fie numit aZarahemla.

4 Şi toţi aceia care vin din est, şi din vest, şi din nord, şi din sud, care doresc să locuiască în el, să obţină moştenirea lor în acesta, la fel ca şi în oraşul aNashville sau în oraşul Nauvoo şi în toţi bţăruşii pe care i-am desemnat, spune Domnul.