Scripturi
Doctrină şi Legăminte 61
anterior următorul

Secţiunea 61

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, pe malul Râului Missouri, McIlwaine’s Bend, la 12 august 1831 (History of the Church, 1:202–205). În călătoria lor de întoarcere la Kirtland, profetul şi zece vârstnici călătoriseră pe Râul Missouri, în jos, într-o canoe. În cea de-a treia zi a călătoriei lor, au trecut prin multe experienţe periculoase. Într-o viziune la lumina zilei, vârstnicul William W. Phelps, l-a văzut pe nimicitorul călărind, în putere, pe suprafaţa apelor.

1–12, Domnul a decretat multe distrugeri pe apă; 13–22, Apele au fost blestemate de Ioan şi nimicitorul călăreşte pe suprafaţa lor; 23–29, Unii au puterea de a porunci apelor; 30–35, Vârstnicii trebuie să călătorească doi câte doi şi să predice Evanghelia; 36–39, Ei trebuie să se pregătească pentru venirea Fiului Omului.

1 Ascultaţi şi fiţi atenţi la glasul Celui care are toată aputerea, care este din toată veşnicia, în toată veşnicia chiar bAlfa şi Omega, începutul şi sfârşitul.

2 Iată, adevărat, aşa vă spune Domnul, o, voi vârstnici ai Bisericii Mele, care sunteţi adunaţi în acest loc, ale căror păcate vă sunt acum iertate, deoarece Eu, Domnul, aiert păcatele şi sunt bmilostiv faţă de cei care cmărturisesc păcatele lor cu inima umilă;

3 Dar, adevărat vă spun vouă că nu este necesar ca tot acest întreg grup de vârstnici ai Mei să se deplaseze cu repeziciune pe apă, în timp ce locuitorii de pe fiecare parte pier în necredinţă.

4 Totuşi, am permis aceasta, pentru ca să depuneţi mărturie; iată, există multe pericole pe ape şi în special în viitor;

5 Pentru că, Eu, Domnul, am hotărât, în mânia Mea, multe distrugeri pe ape; da, şi în special pe aceste ape.

6 Totuşi, toată făptura este în mâna Mea şi acela care este credincios printre voi nu va pieri prin apă.

7 De aceea, este necesar ca slujitorul Meu, Sidney Gilbert, şi slujitorul Meu, aWilliam W. Phelps, să se grăbească în sarcina şi în misiunea lor.

8 Cu toate acestea, Eu nu am permis ca voi să vă separaţi înainte de a fi apedepsiţi pentru toate păcatele voastre, ca să puteţi fi unul, ca să nu pieriţi în brăutate;

9 Dar acum, adevărat spun, consider necesar ca voi să vă separaţi. De aceea, slujitorii Mei, Sidney Gilbert şi William W. Phelps, să-şi reia vechiul grup şi să călătorească în grabă pentru a-şi îndeplini misiunea şi prin credinţă ei vor birui;

10 Şi în măsura în care ei sunt credincioşi, ei vor fi apăraţi şi Eu, Domnul, voi fi cu ei.

11 Şi ceilalţi să ia ceea ce este necesar ca îmbrăcăminte.

12 Şi slujitorul Meu, Sidney Gilbert, să ia cu el ceea ce nu este necesar, după cum veţi conveni.

13 Şi acum, iată, pentru abinele vostru v-am dat o bporuncă cu privire la aceste lucruri; şi Eu, Domnul, voi discuta raţional cu voi, ca şi cu oamenii din vechime.

14 Iată, Eu, Domnul, am binecuvântat aapele la început, dar în zilele din urmă, prin gura slujitorului Meu, Ioan, am bblestemat apele.

15 De aceea, vor veni zilele când nici o făptură nu va fi sigură pe ape.

16 Şi se va spune în zilele care vor veni că nimeni nu poate să meargă în ţinutul Sionului pe ape, decât cel care este drept în inimă.

17 Şi, aşa cum Eu, Domnul, la început am ablestemat ţara, tot aşa, în zilele din urmă, am binecuvântat-o, la timpul potrivit, pentru folosul sfinţilor Mei, pentru ca ei să poată lua din grăsimea ei.

18 Şi acum, Eu vă dau o poruncă, şi ceea ce spun unuia spun tuturor, ca voi să-i preveniţi pe fraţii voştri cu privire la aceste ape, pentru ca ei să nu călătorească pe ele, ca nu cumva să se piardă credinţa lor şi să fie prinşi în capcană;

19 Eu, Domnul, am decretat şi nimicitorul călăreşte pe suprafaţa apelor, şi Eu nu revoc decretul Meu.

20 Eu, Domnul, am fost supărat pe voi ieri, dar azi mânia Mea s-a potolit.

21 De aceea, aceia cărora le-am spus să călătorească în grabă—din nou vă spun, să călătorească în grabă.

22 Şi după puţin timp, nu Mă interesează dacă merg pe apă sau pe pământ, atâta timp cât ei îşi îndeplinesc misiunea; aceasta să se facă după cum este făcut cunoscut lor potrivit judecăţii lor de acum încolo.

23 Şi acum, cu privire la slujitorii Mei, Sidney Rigdon, Joseph Smith, fiul, şi Oliver Cowdery, aceştia să nu vină, din nou, pe apă, când se întorc la casele lor, decât dacă este pe canal; sau cu alte cuvinte ei nu trebuie să călătorească pe apă, decât dacă este pe canal.

24 Iată, Eu, Domnul, am stabilit o cale pentru călătoriile sfinţilor Mei; şi, iată, aceasta este calea—ca, după ce ei părăsesc canalul, să călătorească pe pământ, în măsura în care li s-a poruncit să călătorească, şi să meargă în ţinutul Sionului;

25 Şi ei vor face la fel ca şi copiii Israelului, ainstalând corturile lor pe drum.

26 Şi, iată, această poruncă o veţi da tuturor fraţilor voştri.

27 Cu toate acestea, aceluia căruia îi este dată aputerea de a porunci apelor, aceluia îi este dat de către Spirit să cunoască toate căile Lui;

28 De aceea, să facă aşa cum Spiritul Dumnezeului cel Viu îi porunceşte lui, fie pe apă, fie pe pământ, după cum Îmi va rămâne Mie să fac mai târziu.

29 Şi vouă vă este dată calea pentru sfinţi sau drumul pe care sfinţii din tabăra Domnului să călătorească.

30 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, slujitorii Mei, Sidney Rigdon, Joseph Smith, fiul, şi Oliver Cowdery, nu trebuie să deschidă gura în congregaţiile celor răi înainte de a ajunge la Cincinnati;

31 Şi în acel loc, ei îşi vor înălţa glasurile spre Dumnezeu împotriva acelor oameni, da, către Cel a cărui mânie este aprinsă împotriva răutăţilor lor, un popor care este aproape agata de distrugere.

32 Şi de acolo, să călătorească spre congregaţiile fraţilor lor, pentru că în acest moment lucrările lor sunt mult mai aşteptate printre aceştia decât printre congregaţiile celor răi.

33 Şi acum, în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi, să călătorească şi să avestească cuvântul printre congregaţiile celor răi, în măsura în care acesta le este dat;

34 Şi în măsura în care ei fac aceasta, ei îşi vor acurăţa veşmintele şi vor fi fără de pată înaintea Mea.

35 Şi să călătorească împreună, sau doi câte adoi, după cum li se va părea bine, cu excepţia ca slujitorul Meu, Reynolds Cahoon, şi slujitorul Meu, Samuel H. Smith, de care sunt mulţumit, să nu fie separaţi până când se întorc la casele lor şi aceasta pentru un scop înţelept de-al Meu.

36 Şi acum, adevărat vă spun vouă, şi ceea ce spun unuia este pentru toţi, îndrăzniţi copii amici; pentru că Eu sunt în bmijlocul vostru şi nu v-am cabandonat;

37 Şi în măsura în care v-aţi umilit înaintea Mea, binecuvântările aîmpărăţiei sunt ale voastre.

38 Încingeţi-vă coapsele avegheaţi şi fiţi serioşi, aşteptând venirea Fiului Omului, pentru că El vine în ceasul în care nu vă gândiţi.

39 aRugaţi-vă totdeauna să nu intraţi în bispită pentru ca să puteţi suporta ziua venirii Sale, fie în viaţă, fie în moarte. Chiar aşa. Amin.