Scripturi
Doctrină şi Legăminte 64


Secţiunea 64

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, vârstnicilor Bisericii, la Kirtland, Ohio, la 11 septembrie 1831 (History of the Church, 1:211–214). Profetul se pregătea să se mute la Hiram, Ohio, pentru a relua lucrarea de traducere a Bibliei care fusese lăsată la o parte în timp ce el fusese în Missouri. Un grup de fraţi, căruia i se poruncise să călătorească la Sion (Missouri), era angajat cu seriozitate în efectuarea pregătirilor pentru a pleca în octombrie. În cursul acestei perioade de activitate intensă, a fost primită această revelaţie.

1–11, Sfinţilor li se porunceşte să se ierte unul pe altul, ca nu cumva să rămână în ei păcatul mai mare; 12–22, Cei care nu se pocăiesc trebuie aduşi înaintea Bisericii; 23–25, Acela care plăteşte zeciuiala nu va fi ars la venirea Domnului; 26–32, Sfinţii sunt avertizaţi împotriva datoriilor; 33–36, Răzvrătiţii vor fi alungaţi din Sion; 37–40, Biserica va judeca naţiunile; 41–43, Sionul va înflori.

1 Iată, astfel spune Domnul, Dumnezeul vostru, către voi, o, voi vârstnici ai Bisericii Mele, ascultaţi şi fiţi atenţi şi primiţi voinţa Mea cu privire la voi.

2 Pentru că, adevărat vă spun vouă, vreau să biruiţi lumea; de aceea, voi avea compasiune faţă de voi.

3 Sunt unii printre voi care au păcătuit; dar, adevărat spun, de data aceasta, pentru slava Mea şi pentru salvarea sufletelor Eu v-am iertat de păcatele voastre.

4 Eu voi fi milostiv faţă de voi, pentru că v-am dat împărăţia.

5 Şi atât timp cât va fi în viaţă, cheile tainelor împărăţiei nu vor fi luate de la slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, prin mijloacele pe care le-am stabilit, dacă el se supune rânduielilor Mele.

6 Sunt unii care au căutat ocazii împotriva lui, fără motiv;

7 Totuşi, el a păcătuit; dar, adevărat vă spun vouă, Eu, Domnul, iert păcatele acelora care le mărturisesc înaintea Mea şi cer iertare, care n-au comis un păcat care duce la moarte.

8 Ucenicii Mei, din timpurile străvechi, căutau ocazii unii împotriva altora şi nu se iertau unul pe altul în inima lor; şi pentru acest rău ei au fost năpăstuiţi şi pedepsiţi sever.

9 De aceea, Eu vă spun vouă că trebuie să iertaţi unul altuia; pentru că acela care nu iartă fratelui său greşelile lui este condamnat înaintea Domnului; pentru că rămâne în el păcatul mai mare.

10 Eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau Eu să iert, dar vouă vi se cere să-i iertaţi pe toţi oamenii.

11 Şi voi trebuie să spuneţi în inima voastră: să judece Dumnezeu între mine şi tine şi să te răsplătească după faptele tale.

12 Şi pe acela care nu se pocăieşte de păcatele sale şi nu le mărturiseşte, îl veţi aduce înaintea Bisericii şi îl veţi trata după cum vă spune scriptura, fie prin poruncă, fie prin revelaţie.

13 Şi, aceasta o veţi face pentru ca Dumnezeu să fie slăvit—nu pentru că nu iertaţi, neavând compasiune, ci pentru a fi justificaţi în ochii legii, pentru ca să nu-L ofensaţi pe El, care este Cel care v-a dat legea—

14 Adevărat vă spun, pentru acest motiv voi trebuie să faceţi aceste lucruri.

15 Iată, Eu, Domnul, am fost supărat pe acela care a fost slujitorul Meu, Ezra Booth, şi, de asemenea, pe slujitorul Meu, Isaac Morley, pentru că ei nu au respectat nici legea, nici porunca;

16 Ei au căutat răul în inima lor şi Eu, Domnul, am reţinut Spiritul Meu. Ei condamnau ca fiind rău ceea ce nu era rău; totuşi, Eu l-am iertat pe slujitorul Meu, Isaac Morley.

17 Şi, de asemenea, slujitorul Meu, Edward Partridge, iată, el a păcătuit şi Satana caută să distrugă sufletul lui; dar, când aceste lucruri sunt făcute cunoscute lor şi se pocăiesc de rău, ei vor fi iertaţi.

18 Şi acum, adevărat spun, consider necesar ca slujitorul Meu, Sidney Gilbert, după câteva săptămâni, să se întoarcă la treburile lui şi la responsabilităţile lui în ţinutul Sionului;

19 Şi ceea ce a văzut şi a auzit el poate fi făcut cunoscut ucenicilor Mei, ca ei să nu piară. Şi din acest motiv am spus aceste lucruri.

20 Şi din nou, vă spun vouă, pentru ca slujitorul Meu, Isaac Morley, să nu fie ispitit mai mult decât este capabil să suporte şi să nu dea sfaturi greşite în detrimentul vostru, Eu am poruncit ca ferma lui să fie vândută.

21 Eu nu vreau ca slujitorul Meu, Frederick G. Williams, să-şi vândă ferma, pentru că Eu, Domnul, vreau să păstrez un loc puternic în ţinutul Kirtland, pe o durată de cinci ani, în cursul căreia Eu nu îi voi distruge pe cei răi, încât în acest mod să-i pot salva pe unii.

22 Şi, după acea zi, Eu, Domnul, nu voi considera vinovat pe nimeni care va merge cu inima deschisă în ţinutul Sionului; pentru că Eu, Domnul, cer inima copiilor oamenilor.

23 Iată, timpul de acum până la venirea Fiului Omului se numeşte astăzi şi, într-adevăr, este o zi de sacrificiu şi o zi de zeciuială pentru poporul Meu; pentru că acela care plăteşte zeciuiala nu va fi ars la venirea Sa.

24 Pentru că, după ziua de astăzi, vine arderea—pentru a vorbi în felul în care o face Domnul—deoarece, adevărat spun, mâine toţi cei mândri şi cei care fac rele vor fi ca miriştea; şi Eu îi voi arde, deoarece Eu sunt Domnul oştirilor; şi nu voi ierta pe nimeni care rămâne în Babilon.

25 De aceea, dacă Mă credeţi, veţi lucra câtă vreme este ceea ce se numeşte astăzi.

26 Şi nu este necesar ca slujitorii Mei, Newel K. Whitney şi Sidney Gilbert, să-şi vândă magazinul şi bunurile lor pe care le au aici; pentru că acest lucru nu este înţelept atâta timp cât restul Bisericii, care rămâne în acest loc, nu se va duce în ţinutul Sionului.

27 Iată, în legile Mele este spus, sau interzis, să vă îndatoraţi la duşmanii voştri;

28 Iată, niciodată nu s-a spus că Domnul nu va lua atunci când Îi va plăcea şi că nu va plăti după cum va gândi că este mai bine.

29 De aceea, deoarece voi sunteţi reprezentanţi, sunteţi angajaţi în lucrarea Domnului; şi tot ceea ce faceţi conform voinţei Domnului este lucrarea Domnului.

30 Şi El v-a desemnat să procuraţi pentru sfinţii Săi în aceste zile din urmă pentru ca ei să obţină o moştenire în ţinutul Sionului.

31 Şi iată, Eu, Domnul, vă declar, şi vorbele Mele sunt sigure şi nu vor pieri, că ei o vor obţine.

32 Dar, toate lucrurile vor trebui să se întâmple la timpul lor.

33 De aceea, nu obosiţi de a face bine, deoarece voi puneţi temelia unei mari lucrări. Şi din lucrurile mici iese ceea ce este mare.

34 Iată, Domnul cere inima şi un suflet binevoitor; şi cei care sunt binevoitori şi supuşi vor mânca cele mai bune roade ale ţinutul Sionului în aceste zile din urmă.

35 Şi cei răzvrătiţi vor fi alungaţi din ţinutul Sionului şi vor fi daţi afară şi nu vor moşteni ţinutul.

36 Pentru că, adevărat spun, răzvrătiţii nu sunt din sângele lui Efraim, de aceea ei vor fi smulşi.

37 Iată, Eu, Domnul, am făcut Biserica Mea în aceste zile din urmă ca un judecător stând pe un deal sau pe un loc înalt pentru a judeca naţiunile.

38 Deoarece se va întâmpla că locuitorii Sionului vor judeca toate lucrurile în legătură cu Sionul.

39 Şi mincinoşii şi ipocriţii vor fi judecaţi de ei şi aceia care nu sunt apostoli şi profeţi vor fi cunoscuţi.

40 Şi chiar episcopul, care este un judecător, şi consilierii lui, dacă nu sunt credincioşi în administraţia lor vor fi condamnaţi şi alţii vor fi puşi în locul lor.

41 Pentru că, iată, Eu vă spun vouă că Sionul va înflori şi slava Domnului va fi asupra lui;

42 Şi el va fi un steag pentru popoare şi vor veni la el toate naţiunile care sunt sub cer.

43 Şi va veni ziua când naţiunile de pe pământ vor tremura datorită lui şi se vor teme din cauza asupritorilor. Domnul a spus. Amin.

Tipărește