Scripturi
Doctrină şi Legăminte 136


Secţiunea 136

Cuvântul şi voinţa Domnului, date prin intermediul preşedintelui Brigham Young la Cartierele de Iarnă ale taberei lui Israel, ţinutul indienilor Omaha, pe malul de vest al râului Missouri, lângă Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church [Istoria Bisericii din Jurnal], 14 ianuarie 1847).

1–16, Este explicat cum trebuie organizată tabăra lui Israel pentru călătoria spre vest; 17–27, Sfinţilor li se porunceşte să trăiască după multe standarde ale Evangheliei; 28–33, Sfinţii trebuie să cânte, să danseze, să se roage şi să înveţe înţelepciunea; 34–42, Profeţii sunt omorâţi, pentru ca să fie onoraţi şi cei răi condamnaţi.

1 Cuvântul şi Voinţa Domnului cu privire la tabăra lui Israel în călătoria sa spre vest:

2 Toţi oamenii din Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi aceia care călătoresc cu ei să se organizeze în companii, cu legământul şi promisiunea de a ţine toate poruncile şi legile Domnului, Dumnezeul nostru.

3 Companiile să fie organizate cu căpitani pentru o sută de oameni, căpitani pentru cincizeci şi căpitani pentru zece, cu un preşedinte şi cei doi consilieri ai săi în fruntea lor, sub îndrumarea Celor Doisprezece Apostoli.

4 Şi acesta va fi legământul nostru—că vom merge în toate rânduielile Domnului.

5 Fiecare companie să se asigure cu toate atelajele, carele, proviziile, îmbrăcămintea şi alte lucruri necesare pentru călătorie cu care va putea.

6 Când companiile sunt organizate, să meargă cu toată forţa să facă pregătirile pentru aceia care vor locui.

7 Fiecare companie, cu căpitanii şi preşedinţii ei, să decidă câţi pot pleca în primăvara următoare; după aceea, să caute un număr suficient de oameni puternici şi princepuţi pentru a lua atelajele, seminţele şi uneltele pentru cultivarea pământului, pentru a merge ca pionieri în vederea pregătirii semănatului de primăvară.

8 Fiecare companie să suporte, într-o proporţie egală cu bunurile sale, preluarea săracilor, a văduvelor, a orfanilor şi a familiilor acelora care au plecat în armată, astfel ca strigătele văduvelor şi ale orfanilor să nu ajungă la urechile Domnului împotriva acestor oameni.

9 Fiecare companie să pregătească casele şi câmpul pentru creşterea grâului pentru aceia care vor rămâne aici în acest an; şi aceasta este voinţa Domnului cu privire la poporul Său.

10 Fiecare om să-şi folosească toată influenţa şi toate bunurile pentru a-i muta pe aceşti oameni în locul în care Domnul va stabili un ţăruş al Sionului.

11 Şi dacă veţi face aceasta cu inima pură, cu toată credinţa, veţi fi binecuvântaţi; veţi fi binecuvântaţi în turmele voastre, şi în cirezile voastre, şi în câmpurile voastre, şi în casele voastre, şi în familiile voastre.

12 Slujitorii Mei, Ezra T. Benson şi Erastus Snow, să organizeze o companie.

13 Şi slujitorii Mei, Orson Pratt şi Wilford Woodruff, să organizeze o companie.

14 De asemenea, slujitorii Mei, Amasa Lyman şi George A. Smith, să organizeze o companie.

15 Şi să stabilească preşedinţi şi căpitani pentru o sută, pentru cincizeci şi pentru zece.

16 Şi slujitorii Mei care au fost desemnaţi să meargă şi să-i înveţe aceasta, voinţa Mea, pe sfinţi, astfel ca ei să fie pregătiţi să meargă spre o ţară a păcii.

17 Mergeţi, voi, şi faceţi aşa cum v-am spus şi nu vă temeţi de duşmanii voştri; pentru că, ei nu vor avea putere să oprească lucrarea Mea.

18 Sionul va fi mântuit la timpul ales de Mine.

19 Şi, dacă un om va căuta să-şi sporească singur faima şi nu va căuta sfatul Meu, nu va avea nici o putere şi nebunia lui se va manifesta.

20 Căutaţi; şi ţineţi toate promisiunile pe care le-aţi făcut unul faţă de altul; şi nu poftiţi la ceea ce aparţine fratelui vostru.

21 Păziţi-vă de a face rău prin luarea numelui Domnului în deşert, pentru că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, chiar Dumnezeul strămoşilor voştri, Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov.

22 Eu sunt Acela care i-am condus pe copiii lui Israel afară din ţara Egiptului şi braţul Meu este întins în ultimele zile pentru a salva poporul Meu, Israel.

23 Încetaţi de a vă certa unul cu altul; încetaţi de a vorbi rău unul despre altul.

24 Încetaţi cu beţia; şi cuvintele voastre să contribuie la edificarea unuia de către altul.

25 Dacă împrumuţi de la aproapele tău, trebuie să restitui ceea ce ai împrumutat; şi dacă nu poţi să restitui, atunci du-te direct la aproapele tău şi spune-i, ca să nu te condamne.

26 Dacă vei găsi ceea ce a pierdut aproapele tău, trebuie să cercetezi cu sârguinţă până când îi poţi restitui acel lucru.

27 Trebuie să fii sârguincios în păstrarea a ceea ce ai, astfel încât să poţi fi un administrator înţelept; pentru că este darul gratuit de la Domnul, Dumnezeul tău, şi tu eşti administratorul Lui.

28 Dacă eşti vesel, laudă-L pe Domnul cântând, cu muzică, cu dans, şi cu o rugăciune de laudă şi de mulţumire.

29 Dacă eşti trist, cheamă-L pe Domnul, Dumnezeul tău, cu sinceritate, pentru ca sufletul tău să poată fi vesel.

30 Nu te teme de duşmanii tăi, pentru că ei sunt în mâinile Mele şi Eu îi voi trata după cum doresc.

31 Poporul Meu trebuie încercat în toate lucrurile pentru ca el să fie pregătit să primească slava pe care o am pentru el, chiar slava Sionului; şi acela care nu îndură mustrarea nu este demn de împărăţia Mea.

32 Acela care este ignorant să înveţe înţelepciunea umilindu-se şi chemându-L pe Domnul, Dumnezeul său, pentru ca ochii lui să fie deschişi ca să vadă şi urechile sale deschise ca să audă;

33 Pentru că Spiritul Meu este trimis înainte în lume pentru a-i lumina pe cei umili şi smeriţi şi pentru condamnarea celor neevlavioşi.

34 Fraţii voştri v-au respins pe voi şi mărturia voastră, chiar naţiunea care v-a gonit;

35 Şi acum, vine ziua calamităţilor lor, chiar zilele de tristeţe, ca o femeie în durerile naşterii, şi tristeţea lor va fi mare, dacă nu se pocăiesc repede, da, foarte repede.

36 Pentru că ei i-au omorât pe profeţi şi pe aceia care le-au fost trimişi şi au vărsat sânge nevinovat, care strigă din pământ împotriva lor.

37 De aceea, nu vă minunaţi de aceste lucruri, pentru că nu sunteţi, încă, puri; voi nu puteţi, încă, suporta, slava Mea; dar, voi o veţi vedea dacă sunteţi credincioşi în ţinerea tuturor cuvintelor Mele pe care vi le-am dat vouă, din zilele lui Adam până la Avraam, de la Avraam la Moise, de la Moise la Isus şi la apostolii Săi şi de la Isus şi apostolii Săi la Joseph Smith, pe care l-am chemat prin îngerii Mei, slujitorii Mei şi prin glasul Meu din cer, pentru a duce înainte lucrarea Mea;

38 A cărei temelie a pus-o şi a fost credincios; şi Eu l-am luat la Mine.

39 Mulţi s-au mirat de moartea sa; dar era necesar ca el să-şi pecetluiască mărturia sa cu sângele lui, pentru ca să poată fi onorat şi cei răi să fie condamnaţi.

40 Nu v-am salvat Eu de duşmanii voştri, lăsând astfel o mărturie a numelui Meu?

41 Acum, de aceea, ascultă, o, popor al Bisericii Mele; şi voi, vârstnici, ascultaţi împreună; voi aţi primit împărăţia Mea.

42 Fiţi sârguincioşi în ţinerea tuturor poruncilor Mele, ca nu cumva judecata să se abată asupra voastră şi să nu vă pierdeţi credinţa şi duşmanii voştri să triumfe asupra voastră. Şi acum, atât pentru prezent. Amin şi amin.

Tipărește