Scripturi
Doctrină şi Legăminte 136


Secţiunea 136

Cuvântul şi voinţa Domnului, date prin intermediul preşedintelui Brigham Young la Cartierele de Iarnă ale taberei lui Israel, ţinutul indienilor Omaha, pe malul de vest al râului Missouri, lângă Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church [Istoria Bisericii din Jurnal], 14 ianuarie 1847).

1–16, Este explicat cum trebuie organizată tabăra lui Israel pentru călătoria spre vest; 17–27, Sfinţilor li se porunceşte să trăiască după multe standarde ale Evangheliei; 28–33, Sfinţii trebuie să cânte, să danseze, să se roage şi să înveţe înţelepciunea; 34–42, Profeţii sunt omorâţi, pentru ca să fie onoraţi şi cei răi condamnaţi.

1 Cuvântul şi Voinţa Domnului cu privire la tabăra lui Israel în călătoria sa spre vest:

2 Toţi oamenii din aBiserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi aceia care călătoresc cu ei să se organizeze în companii, cu legământul şi promisiunea de a ţine toate poruncile şi legile Domnului, Dumnezeul nostru.

3 Companiile să fie organizate cu căpitani pentru o asută de oameni, căpitani pentru cincizeci şi căpitani pentru zece, cu un preşedinte şi cei doi consilieri ai săi în fruntea lor, sub îndrumarea Celor Doisprezece bApostoli.

4 Şi acesta va fi alegământul nostru—că vom bmerge în toate crânduielile Domnului.

5 Fiecare companie să se asigure cu toate atelajele, carele, proviziile, îmbrăcămintea şi alte lucruri necesare pentru călătorie cu care va putea.

6 Când companiile sunt organizate, să meargă cu toată forţa să facă pregătirile pentru aceia care vor locui.

7 Fiecare companie, cu căpitanii şi preşedinţii ei, să decidă câţi pot pleca în primăvara următoare; după aceea, să caute un număr suficient de oameni puternici şi princepuţi pentru a lua atelajele, seminţele şi uneltele pentru cultivarea pământului, pentru a merge ca pionieri în vederea pregătirii semănatului de primăvară.

8 Fiecare companie să suporte, într-o proporţie egală cu bunurile sale, preluarea asăracilor, a bvăduvelor, a corfanilor şi a familiilor acelora care au plecat în armată, astfel ca strigătele văduvelor şi ale orfanilor să nu ajungă la urechile Domnului împotriva acestor oameni.

9 Fiecare companie să pregătească casele şi câmpul pentru creşterea grâului pentru aceia care vor rămâne aici în acest an; şi aceasta este voinţa Domnului cu privire la poporul Său.

10 Fiecare om să-şi folosească toată influenţa şi toate bunurile pentru a-i muta pe aceşti oameni în locul în care Domnul va stabili un aţăruş al Sionului.

11 Şi dacă veţi face aceasta cu inima pură, cu toată credinţa, veţi fi abinecuvântaţi; veţi fi binecuvântaţi în turmele voastre, şi în cirezile voastre, şi în câmpurile voastre, şi în casele voastre, şi în familiile voastre.

12 Slujitorii Mei, Ezra T. Benson şi Erastus Snow, să organizeze o companie.

13 Şi slujitorii Mei, Orson Pratt şi Wilford Woodruff, să organizeze o companie.

14 De asemenea, slujitorii Mei, Amasa Lyman şi George A. Smith, să organizeze o companie.

15 Şi să stabilească preşedinţi şi căpitani pentru o sută, pentru cincizeci şi pentru zece.

16 Şi slujitorii Mei care au fost desemnaţi să meargă şi să-i înveţe aceasta, voinţa Mea, pe sfinţi, astfel ca ei să fie pregătiţi să meargă spre o ţară a păcii.

17 Mergeţi, voi, şi faceţi aşa cum v-am spus şi nu vă temeţi de duşmanii voştri; pentru că, ei nu vor avea putere să oprească lucrarea Mea.

18 Sionul va fi amântuit la timpul ales de Mine.

19 Şi, dacă un om va căuta să-şi sporească singur faima şi nu va căuta asfatul Meu, nu va avea nici o putere şi nebunia lui se va manifesta.

20 Căutaţi; şi aţineţi toate promisiunile pe care le-aţi făcut unul faţă de altul; şi nu bpoftiţi la ceea ce aparţine fratelui vostru.

21 aPăziţi-vă de a face rău prin luarea numelui Domnului în deşert, pentru că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, chiar bDumnezeul strămoşilor voştri, Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov.

22 aEu sunt Acela care i-am condus pe copiii lui Israel afară din ţara Egiptului şi braţul Meu este întins în ultimele zile pentru a bsalva poporul Meu, Israel.

23 Încetaţi de a vă acerta unul cu altul; încetaţi de a vorbi brău unul despre altul.

24 Încetaţi cu abeţia; şi cuvintele voastre să contribuie la bedificarea unuia de către altul.

25 Dacă împrumuţi de la aproapele tău, trebuie să restitui ceea ce ai aîmprumutat; şi dacă nu poţi să restitui, atunci du-te direct la aproapele tău şi spune-i, ca să nu te condamne.

26 Dacă vei găsi ceea ce a apierdut aproapele tău, trebuie să cercetezi cu sârguinţă până când îi poţi restitui acel lucru.

27 Trebuie să fii asârguincios în păstrarea a ceea ce ai, astfel încât să poţi fi un badministrator înţelept; pentru că este darul gratuit de la Domnul, Dumnezeul tău, şi tu eşti administratorul Lui.

28 Dacă eşti vesel, laudă-L pe Domnul acântând, cu muzică, cu dans, şi cu o brugăciune de laudă şi de cmulţumire.

29 Dacă eşti atrist, cheamă-L pe Domnul, Dumnezeul tău, cu sinceritate, pentru ca sufletul tău să poată fi bvesel.

30 Nu te teme de duşmanii tăi, pentru că ei sunt în mâinile Mele şi Eu îi voi trata după cum doresc.

31 Poporul Meu trebuie aîncercat în toate lucrurile pentru ca el să fie pregătit să primească bslava pe care o am pentru el, chiar slava Sionului; şi acela care nu îndură cmustrarea nu este demn de împărăţia Mea.

32 Acela care este ignorant să înveţe aînţelepciunea bumilindu-se şi chemându-L pe Domnul, Dumnezeul său, pentru ca ochii lui să fie deschişi ca să vadă şi urechile sale deschise ca să audă;

33 Pentru că aSpiritul Meu este trimis înainte în lume pentru a-i lumina pe cei umili şi smeriţi şi pentru condamnarea celor neevlavioşi.

34 Fraţii voştri v-au respins pe voi şi mărturia voastră, chiar naţiunea care v-a agonit;

35 Şi acum, vine ziua calamităţilor lor, chiar zilele de tristeţe, ca o femeie în durerile naşterii, şi tristeţea lor va fi mare, dacă nu se pocăiesc repede, da, foarte repede.

36 Pentru că ei i-au omorât pe profeţi şi pe aceia care le-au fost trimişi şi au vărsat sânge nevinovat, care strigă din pământ împotriva lor.

37 De aceea, nu vă minunaţi de aceste lucruri, pentru că nu sunteţi, încă, apuri; voi nu puteţi, încă, suporta, slava Mea; dar, voi o veţi vedea dacă sunteţi credincioşi în ţinerea tuturor cuvintelor Mele pe care vi le-am bdat vouă, din zilele lui Adam până la Avraam, de la Avraam la Moise, de la Moise la Isus şi la apostolii Săi şi de la Isus şi apostolii Săi la Joseph Smith, pe care l-am chemat prin cîngerii Mei, slujitorii Mei şi prin glasul Meu din cer, pentru a duce înainte lucrarea Mea;

38 A cărei temelie a pus-o şi a fost credincios; şi Eu l-am luat la Mine.

39 Mulţi s-au mirat de moartea sa; dar era necesar ca el să-şi apecetluiască bmărturia sa cu csângele lui, pentru ca să poată fi onorat şi cei răi să fie condamnaţi.

40 Nu v-am salvat Eu de aduşmanii voştri, lăsând astfel o mărturie a numelui Meu?

41 Acum, de aceea, ascultă, o, popor al aBisericii Mele; şi voi, vârstnici, ascultaţi împreună; voi aţi primit bîmpărăţia Mea.

42 Fiţi sârguincioşi în ţinerea tuturor poruncilor Mele, ca nu cumva judecata să se abată asupra voastră şi să nu vă pierdeţi credinţa şi duşmanii voştri să triumfe asupra voastră. Şi acum, atât pentru prezent. Amin şi amin.