Scripturi
Doctrină şi Legăminte 133


Secţiunea 133

Revelaţie dată, la 3 noiembrie 1831, prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Hiram, Ohio, (History of the Church, 1:229–234). În prefaţa acestei revelaţii, profetul a scris: „În această perioadă, erau multe lucruri cu privire la predicarea Evangheliei către locuitorii pământului şi cu privire la adunare pe care vârstnicii doreau să le cunoască; şi pentru a merge în lumina adevărată şi pentru a fi instruiţi de sus, la 3 noiembrie 1831, I-am cerut Domnului şi am primit următoarea revelaţie importantă” (History of the Church, 1:229). Această secţiune a fost, întâi, adăugată cărţii Doctrină şi Legăminte ca o anexă şi mai târziu i s-a atribuit un număr de secţiune.

1–6, Sfinţilor li se porunceşte să se pregătească pentru a Doua Venire; 7–16, Tuturor oamenilor li se porunceşte să fugă din Babilon, să vină în Sion şi să se pregătească pentru ziua cea mare a Domnului; 17–35, El va sta pe Muntele Sion, continentele vor deveni un pământ şi triburile pierdute ale Israelului se vor întoarce; 36–40, Evanghelia a fost restaurată prin Joseph Smith pentru a fi predicată în întreaga lume; 41–51, Domnul va coborî pentru a aduce răzbunare asupra celor răi; 52–56, Va fi anul mântuiţilor Lui; 57–74, Evanghelia va fi trimisă pentru a-i salva pe sfinţi şi pentru distrugerea celor răi.

1 Ia aminte, o, tu popor al Bisericii Mele, spune Domnul, Dumnezeul vostru, şi ascultă cuvântul Domnului cu privire la voi—

2 Domnul care va veni pe neaşteptate în templul Său; Domnul care va coborî pe lume cu un blestem să judece; da, asupra tuturor naţiunilor care Îl uită pe Dumnezeu şi asupra celor nelegiuiţi printre voi.

3 Pentru că El Îşi va dezvălui braţul Său sfânt în ochii tuturor naţiunilor şi toate marginile pământului vor vedea salvarea Dumnezeului lor.

4 De aceea, pregătiţi-vă, pregătiţi-vă, o, poporul Meu, sfinţiţi-vă voi înşivă; adunaţi-vă, o, popor al Bisericii Mele, în ţinutul Sionului, voi toţi aceia cărora nu vi s-a poruncit să rămâneţi.

5 Ieşiţi din Babilon. Fiţi curaţi, voi care purtaţi vasele Domnului.

6 Chemaţi adunările voastre solemne şi vorbiţi des unii altora. Şi fiecare om să cheme numele Domnului.

7 Da, adevărat vă spun vouă din nou, a venit timpul când glasul Domnului vă spune: Ieşiţi din Babilon, adunaţi-vă voi dintre toate naţiunile, din cele patru vânturi, de la o margine a cerului la cealaltă.

8 Trimiteţi vârstnicii Bisericii Mele către toate naţiunile care sunt departe; în insulele mării; trimiteţi-i spre ţări străine; chemaţi toate naţiunile, întâi neamurile şi după aceea pe iudei.

9 Şi iată, ia aminte, acesta va fi strigătul lor şi glasul Domnului către toţi oamenii: Mergeţi în ţinutul Sionului pentru ca frontierele poporului Meu să fie lărgite şi pentru ca ţăruşii lui să fie întăriţi şi pentru ca Sionul să poată merge înainte în regiunile din jur.

10 Da, strigătul să meargă către toţi oamenii: Treziţi-vă şi ridicaţi-vă şi ieşiţi în întâmpinarea Mirelui; iată, luaţi aminte, Mirele vine; ieşiţi să-L întâmpinaţi. Pregătiţi-vă pentru ziua cea mare a Domnului.

11 Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul.

12 De aceea, aceia care sunt printre neamuri să fugă în Sion.

13 Şi aceia care sunt ai lui Iuda să fugă în Ierusalim, în munţii în care este casa Domnului.

14 Ieşiţi dintre naţiuni, chiar din Babilon, din mijlocul răutăţii, care este Babilonul spiritual.

15 Dar, adevărat, astfel spune Domnul, fuga voastră să nu fie în grabă, ci toate lucrurile să fie pregătite înaintea voastră; şi acela care pleacă să nu se uite înapoi, ca să nu vină o distrugere neaşteptată asupra lui.

16 Ascultaţi şi fiţi atenţi, o, voi, locuitori ai pământului. Ascultaţi voi, vârstnici ai Bisericii Mele, ascultaţi cu toţii, şi luaţi seama la glasul Domnului; pentru că El îi cheamă pe toţi oamenii şi porunceşte tuturor oamenilor, de pretutindeni, să se pocăiască.

17 Pentru că, iată, Domnul Dumnezeu a trimis îngerul care striga din mijlocul cerului, spunând: Pregătiţi calea Domnului şi neteziţi-I cărările pentru că ora venirii Sale este aproape—

18 Când Mielul va sta pe muntele Sionului şi cu El o sută patruzeci şi patru de mii, având numele Tatălui Său scris pe fruntea lor.

19 De aceea, pregătiţi-vă pentru venirea Mirelui; ieşiţi, ieşiţi să-L întâmpinaţi.

20 Pentru că, iată, El va sta pe Muntele Olivet şi pe oceanul cel vast, chiar adâncul cel mare, şi pe insulele mării şi deasupra ţinutului Sionului.

21 Şi glasul Său se va face auzit din Sion şi va vorbi din Ierusalim şi glasul Lui se va auzi printre toate popoarele;

22 Şi va fi un glas ca vuietul a multor ape şi ca vuietul unui mare tunet, care va dărâma munţii şi văile nu vor putea fi găsite.

23 El va porunci adâncului cel mare şi acesta va fi împins spre ţările din nord şi insulele vor deveni o ţară;

24 Şi ţara Ierusalimului şi ţinutul Sionului se vor întoarce înapoi la locul lor şi pământul va fi aşa cum a fost în perioada dinainte de a fi fost divizat.

25 Şi Domnul, chiar Salvatorul, va sta în mijlocul poporului Său şi va domni peste toată făptura.

26 Şi Domnul Îşi va aminti de aceia care sunt din ţările din nord; şi profeţii lor vor auzi glasul Său şi nu vor mai fi reţinuţi; şi ei vor lovi stâncile şi gheaţa se va topi în prezenţa lor.

27 Şi un drum va fi ridicat în mijlocul adâncului cel mare.

28 Duşmanii lor vor deveni prada lor.

29 Şi în deşerturile aride vor apare ochiuri de apă vie; şi solul uscat nu va mai fi un pământ însetat.

30 Şi ei vor aduce comorile lor bogate copiilor lui Efraim, slujitorii Mei.

31 Şi creştetele dealurilor nepieritoare vor tremura în prezenţa lor.

32 Şi acolo, vor cădea şi vor fi încoronaţi cu slavă, chiar în Sion, de mâinile slujitorilor Domnului, chiar copiii lui Efraim.

33 Şi ei vor fi plini de cântece de bucurie nepieritoare.

34 Iată, aceasta este binecuvântarea Dumnezeului nepieritor asupra triburilor lui Israel şi binecuvântarea cea mai bogată asupra capului lui Efraim şi al discipolilor lui.

35 Şi aceia care sunt din tribul lui Iuda, de asemenea, după suferinţa lor, vor fi sfinţiţi în sfinţenie înaintea Domnului, pentru a locui în prezenţa Sa, zi şi noapte, în vecii vecilor.

36 Şi acum, adevărat spune Domnul, pentru ca aceste lucruri să poată fi cunoscute printre voi, o, locuitori ai pământului, Eu am trimis înainte îngerul Meu zburând prin mijlocul cerului, având Evanghelia nepieritoare, care a apărut unora şi i-a încredinţat-o omului şi care va apare mai multora dintre aceia care locuiesc pe pământ.

37 Şi această Evanghelie va fi predicată tuturor naţiunilor, neamurilor, limbilor şi popoarelor.

38 Şi slujitorii lui Dumnezeu vor merge înainte, spunând cu glas tare: Temeţi-vă de Dumnezeu şi slăviţi-L pentru că ora judecăţii Sale a venit;

39 Şi preaslăviţi-L pe Acela care a făcut cerul, şi pământul, şi marea, şi fântânile cu apă—

40 Chemând numele Domnului zi şi noapte spunând: O, de ai despica cerurile, de ai coborî, ca să se topească munţii în prezenţa Ta.

41 Şi li se va răspunde; pentru că prezenţa Domnului va fi ca focul topitor care arde şi ca focul care face să fiarbă apa.

42 O, Doamne, Tu vei coborî ca să-ţi faci cunoscut numele adversarilor Tăi şi toate naţiunile vor tremura în prezenţa Ta—

43 Când faci lucruri teribile, lucruri la care ei nu se aşteaptă;

44 Da, când vei coborî şi munţii se vor topi în prezenţa Ta, Tu îl vei întâlni pe acela care se bucură şi lucrează dreptate, care îşi aminteşte de Tine şi de căile Tale.

45 Deoarece, de la începutul lumii, oamenii nu au auzit, nici urechea nu a înţeles, nici ochiul n-a văzut, o, Dumnezeule, în afară de Tine, ce măreţe sunt lucrurile pe care le-ai pregătit pentru acela care Te aşteaptă.

46 Şi se va spune: Cine este Acela care coboară de la Dumnezeu din cer cu veşminte colorate; da, din regiuni necunoscute, îmbrăcat cu haine pline de slavă, călătorind în mareţia forţei Sale?

47 Şi El va spune: Eu sunt Acela care am vorbit în dreptate, care am puterea să salvez.

48 Şi îmbrăcămintea Domnului va fi roşie şi veşmintele Lui ca ale aceluia care zdrobeşte strugurii în teasc.

49 Şi aşa mare va fi slava prezenţei Sale, încât soarele îşi va ascunde faţa de ruşine, luna îşi va reţine lumina ei şi stelele vor fi aruncate din locul lor.

50 Şi glasul Său se va auzi: Am fost singur să zdrobesc în teasc şi am adus judecata asupra tuturor oamenilor; şi nimeni nu a fost cu Mine;

51 Şi i-am stors în furia Mea, şi i-am zdrobit în mânia Mea, şi am stropit cu sângele lor veşmintele Mele şi Mi-am pătat toate hainele Mele; pentru că aceasta a fost ziua răzbunării care era în inima Mea.

52 Şi acum, anul mântuiţilor Mei a venit; şi ei vor vorbi despre compasiunea Domnului lor şi despre tot ceea ce le-a acordat lor, potrivit bunătăţii Sale şi potrivit compasiunii Sale, în vecii vecilor.

53 În toate suferinţele lor El a suferit, de asemenea. Şi îngerul din prezenţa Sa i-a salvat; şi în dragostea Sa, şi în mila Sa, El i-a mântuit, şi i-a sprijinit, şi i-a purtat în toate zilele din vechime;

54 Da, şi Enoh, de asemenea, şi aceia care erau cu el; profeţii care erau înaintea lui; şi Noe, de asemenea, şi aceia care au fost înaintea lui; şi Moise, de asemenea, şi aceia care au fost înaintea lui;

55 Şi de la Moise la Ilie şi de la Ilie la Ioan, care au fost cu Hristos în învierea Sa, şi sfinţii apostoli, cu Avraam, Isaac şi Iacov, vor fi în prezenţa Mielului.

56 Şi mormintele sfinţilor vor fi deschise; şi ei vor ieşi şi vor sta la dreapta Mielului, când El va sta pe muntele Sionului şi pe oraşul sfânt, Noul Ierusalim; şi ei vor cânta cântecul Mielului, zi şi noapte, în vecii vecilor.

57 Şi din acest motiv, pentru ca oamenii să poată fi părtaşi ai slavei ce va fi dezvăluită, Domnul a trimis plenitudinea Evangheliei Sale, legământul Său nepieritor, raţionând cu claritate şi simplitate—

58 Pentru a pregăti pe cei slabi pentru acele lucruri care vor veni pe pământ şi pentru lucrarea Domnului, în ziua când cei slabi îi vor înfrunta pe cei înţelepţi, când cel care este mic va deveni o naţiune puternică şi când doi vor pune pe fugă zeci de mii.

59 Şi prin lucrurile slabe ale pământului, Domnul va zdrobi naţiunile prin puterea Spiritului Său.

60 Şi din acest motiv, aceste porunci au fost date; s-a poruncit ca ele să fie ascunse de lume în ziua în care au fost date, dar acum trebuie să fie trimise la toată făptură—

61 Şi aceasta potrivit gândului şi voinţei Domnului, care domneşte peste toată făptura.

62 Şi aceluia care se pocăieşte şi se sfinţeşte înaintea Domnului îi va fi dată viaţa veşnică.

63 Şi acelora care nu ascultă glasul Domnului se va împlini ceea ce a fost scris de către profetul Moise, şi anume ei vor fi alungaţi dintre oameni.

64 Şi, de asemenea, ceea ce a fost scris de către profetul Maleahi; Pentru că, iată, vine ziua care va arde ca un cuptor şi toţi cei orgolioşi, da, şi toţi aceia care fac rău vor fi ca paiele; şi ziua care va veni îi va arde, spune Domnul oştirilor, astfel încât nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramuri.

65 În consecinţă, acesta va fi răspunsul Domnului către ei:

66 În ziua aceea, când am venit la ai Mei, nimeni dintre voi nu M-a primit şi voi aţi fost goniţi.

67 Când am strigat din nou, nu a fost nimeni printre voi care să răspundă; totuşi, braţul Meu nu a fost micşorat deloc, astfel încât să nu mai pot mântui, nici puterea Mea de a salva.

68 Iată, prin ameninţarea Mea, Eu sec marea. Din râuri fac deşert; peştii lor devin rău mirositori şi mor de sete.

69 Eu îmbrac cerul cu întuneric şi fac din sac cuvertura lor.

70 Şi aceasta veţi primi din mâna Mea: veţi zace în tristeţe.

71 Iată, luaţi aminte, nu există nimeni pentru a vă salva; pentru că voi nu v-aţi supus glasului Meu când v-am chemat de sus, din cer; voi nu îi credeţi pe slujitorii Mei şi, când au fost trimişi la voi, nu i-aţi primit.

72 De aceea, ei au pecetluit mărturia şi au legat legea şi voi aţi fost lăsaţi în întuneric.

73 Aceştia vor merge în întunericul de afară, unde este geamătul şi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

74 Iată, Domnul, Dumnezeul vostru a spus aceasta. Amin.