Scripturi
Doctrină şi Legăminte 10
anterior următorul

Secţiunea 10

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, la Harmony, Pennsylvania, în vara anului 1828, (History of the Church, 1:20–23). În această revelaţie, Domnul îl informează pe Joseph despre schimbările făcute de oameni răi, în 116 pagini din manuscrisul cărţii lui Lehi, din Cartea lui Mormon. Aceste pagini de manuscris fuseseră pierdute de către Martin Harris, căruia aceste pagini îi fuseseră încredinţate temporar. (Vezi introducerea de la secţiunea 3.) Planul cel rău era de a aştepta retraducerea materialului conţinut în paginile furate şi de a-l discredita apoi pe traducător, arătând discrepanţele create de modificări. Faptul că acest plan răutăcios fusese conceput de cel rău şi că a fost cunoscut de către Domnul chiar din timpul în care Mormon, istoricul nefit din vechime, făcea rezumatul plăcilor acumulate, este arătat în Cartea lui Mormon (vezi Cuvintele lui Mormon 1:3–7).

1–26, Satana întărâtă oamenii răi pentru a se opune lucrării Domnului; 27–33, El caută să distrugă sufletele oamenilor; 34–52, Evanghelia va merge la lamaniţi şi la toate naţiunile prin Cartea lui Mormon; 53–63, Domnul va stabili Biserica şi Evanghelia Sa printre oameni; 64–70, El va aduna pe cei care se pocăesc în Biserica Lui şi îi va salva pe cei supuşi.

1 Acum, iată, Eu îţi spun ţie că, deoarece ai predat acele scrieri, pentru care ţi-a fost dată puterea să le traduci cu ajutorul aUrimului şi Tumimului, în mâinile unui om brău, tu le-ai pierdut.

2 Şi, de asemenea, în acelaşi timp ai pierdut darul tău şi amintea ta s-a întunecat.

3 Cu toate acestea, el ţi-a fost acum arestituit; de aceea, vezi să fii credincios şi să continui astfel încât să termini restul lucrării de tradus aşa cum ai început.

4 Nu alerga mai arepede sau nu lucra mai mult decât ai tu btăria şi mijloacele ce ţi-au fost asigurate pentru a-ţi permite să traduci; dar fii csârguincios până la sfârşit.

5 aRoagă-te tot timpul, ca să poţi ieşi învingător; da, ca să-l poţi învinge pe Satana şi să poţi să scapi din mâinile slujitorilor Satanei, care îi susţin lucrarea lui.

6 Iată, ei s-au gândit să te adistrugă; da, chiar bomul în care tu ai avut încredere s-a gândit să te distrugă.

7 Şi din cauza aceasta am spus că el este un om rău, pentru că s-a gândit să-ţi ia lucrurile care ţi-au fost încredinţate; şi s-a gândit, de asemenea, să distrugă darul tău.

8 Şi din cauză că tu ai predat scrierile în mâinile lui, iată, oameni răi le-au luat de la tine.

9 Prin urmare, tu le-ai predat lor, da, ceea ce era sacru ai predat răutăţii.

10 Şi iată, aSatana a pus în inimile lor gândul de a schimba cuvintele pe care le-ai făcut să fie scrise sau pe care le-ai tradus şi care nu mai sunt în mâinile tale.

11 Şi iată, Eu îţi spun ţie că, deoarece ei au schimbat cuvintele, ele sunt diferite de ce-ai tradus tu şi de ceea ce ai făcut să fie scris;

12 Şi, în acest fel, diavolul s-a gândit să întocmească un plan viclean, ca să poată distruge această lucrare;

13 Pentru că el a pus în inimile lor gândul de a face aceasta, ca prin minciună ei să poată spune că te-au aprins cu privire la cuvintele pe care tu ai pretins că le-ai tradus.

14 Adevărat, Eu îţi spun ţie că eu nu voi permite ca Satana să îndeplinească planul lui rău în acest lucru.

15 Căci iată, el a pus în inimile lor gândul de a te face să Îl ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău, cerându-I să traduci textul din nou.

16 Şi atunci, iată, ei spun şi gândesc în inimile lor—Vom vedea dacă Dumnezeu i-a dat lui puterea de a traduce; dacă este aşa, El, de asemenea, îi va da lui putere din nou;

17 Şi, dacă Dumnezeu îi dă putere din nou sau, dacă el traduce din nou sau, cu alte cuvinte, dacă el va produce aceleaşi cuvinte, iată, noi avem aceleaşi cuvinte cu noi şi noi le-am schimbat;

18 De aceea, ele nu vor corespunde şi noi vom spune că el a minţit în cuvintele lui şi că el nu are nici un dar şi nu are putere;

19 În consecinţă, îl vom distruge pe el şi, de asemenea, munca; şi vom face aceasta astfel încât să nu ne fie ruşine la sfârşit şi să putem obţine slava lumii.

20 Adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie că Satana are mare influenţă asupra inimilor; el îi aîntărâtă să facă bnedreptăţi împotriva a ceea ce este bine;

21 Şi inimile lor sunt acorupte şi pline de bticăloşii şi de lucruri abominabile; şi ei ciubesc dîntunericul mai mult decât lumina, deoarece efaptele lor sunt rele; de aceea, ei nu vor cere de la Mine.

22 aSatana îi întărâtă pe ei, ca să le poată bconduce sufletele către distrugere.

23 Şi astfel, el a întocmit un plan viclean, gândind să distrugă lucrarea lui Dumnezeu; dar îl voi lua înapoi de la ei şi acesta se va întoarce spre ei, aducându-le ruşine şi condamnare în ziua ajudecăţii.

24 Da, el întărâtă inimile lor la mânie împotriva acestei lucrări.

25 Da, le spune el: Înşelaţi şi staţi la pândă să amăgiţi, ca să puteţi distruge; iată, nu este nimic rău în aceasta. Şi astfel, el îi încântă şi le spune că nu este păcat să aminţi pentru a prinde un om cu o minciună, şi astfel să-l distrugă.

26 Şi astfel, el îi încântă şi continuă să-i aîndrume până ce târăşte sufletele lor jos, în biad; şi astfel, el îi face să cadă în propria lor ccapcană.

27 Şi astfel, el merge în sus şi în jos, aîncoace şi încolo pe pământ, căutând să bdistrugă sufletele oamenilor.

28 Adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie, vai de acela care minte ca să aînşele pentru că el gândeşte că altul minte pentru a înşela, deoarece asemenea oameni nu sunt scutiţi de bjustiţia lui Dumnezeu.

29 Acum, iată, ei au schimbat aceste cuvinte, pentru că Satana le-a spus lor: El v-a înşelat - şi astfel el îi încântă să facă ce nu este drept, pentru a te determina să-L aispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.

30 Iată, Eu îţi spun ţie că nu trebuie să traduci din nou acele cuvinte care s-au pierdut din mâna ta;

31 Căci, iată, ei nu-şi vor îndeplini planurile lor răutăcioase de a minţi împotriva acelor cuvinte. Căci iată, dacă tu vei reproduce aceleaşi cuvinte, ei vor spune că tu ai minţit şi că ai pretins că traduci, dar că te-ai contrazis tu însuţi.

32 Şi iată, ei vor publica acestea şi Satana va împietri inimile oamenilor pentru a-i întărâta la mânie împotriva ta, ca ei să nu creadă cuvintele Mele.

33 Astfel, aSatana gândeşte să biruiască mărturia ta în această generaţie, ca lucrarea să nu apară în această generaţie.

34 Dar iată, aici este înţelepciunea şi, pentru că Eu îţi arăt aînţelepciune şi îţi dau porunci privind ceea ce trebuie să faci referitor la aceste lucruri, nu o arăta la lume până ce nu ai terminat lucrarea de traducere.

35 Nu te mira că ţi-am spus: Aici este înţelepciunea, nu o arăta la lume—pentru că am spus, nu o arăta la lume, pentru a fi apărat.

36 Iată, Eu nu am spus să nu o arăţi la cei drepţi;

37 Dar cum tu nu poţi întotdeauna să judeci cine sunt cei adrepţi sau cum nu poţi întotdeauna să distingi pe cei răi de cei drepţi, de aceea Eu îţi spun ţie, stai bliniştit până când voi gândi că este bine să fie făcute cunoscute la lume toate lucrurile privind această problemă.

38 Şi acum, adevărat Eu îţi spun ţie că o relatare a acelor alucruri pe care le-ai scris, care nu mai sunt în mâinile tale, este gravată pe bplăcile lui Nefi;

39 Da, şi aminteşte-ţi că era spus, în acele scrieri, că o relatare mai amănunţită a fost dată despre aceste lucruri pe plăcile lui Nefi.

40 Şi acum, pentru că relatarea care este gravată pe plăcile lui Nefi conţine mai multe amănunte cu privire la lucrurile care, în înţelepciunea Mea, aş vrea să le aduc la cunoştinţa oamenilor prin această relatare—

41 Pentru acest motiv, tu vei traduce gravările care sunt pe aplăcile lui Nefi, de la început până ajungi la domnia regelui Beniamin sau până ajungi la ceea ce ai tradus şi ai păstrat;

42 Şi iată, tu o vei publica sub numele de cronica lui Nefi; şi astfel, îi voi învinge pe cei care au schimbat cuvintele Mele.

43 Eu nu voi permite ca ei să distrugă lucrarea Mea; da, Eu le voi arăta că înţelepciunea Mea este mai mare decât viclenia diavolului.

44 Iată, ei nu au decât o parte sau un rezumat din relatarea lui Nefi.

45 Iată, sunt multe lucruri gravate pe plăcile lui Nefi care dau o înţelegere mai mare cu privire la Evanghelia Mea; de aceea, este în înţelepciunea Mea ca tu să traduci această primă parte din gravările lui Nefi, şi să o introduci în această lucrare.

46 Şi iată, tot restul acestei alucrări conţine toate acele părţi ale bEvangheliei Mele, pe care sfinţii Mei profeţi, da, şi, de asemenea, ucenicii Mei, le-au ccerut în rugăciunile lor să ajungă la acest popor.

47 Şi Eu le-am spus lor că acest lucru le va fi aacordat potrivit cu bcredinţa din rugăciunile lor;

48 Da, şi aceasta era credinţa lor—ca Evanghelia Mea, pe care Eu le-am dat-o lor ca să o predice în zilele lor, să poată să ajungă la fraţii lor alamaniţi şi, de asemenea, la toţi cei care deveniseră lamaniţi din cauza disensiunilor lor.

49 Acum, aceasta nu este totul—credinţa din rugăciunile lor era ca această Evanghelie să fie, de asemenea, făcută cunoscută şi la alte naţiuni, dacă ar fi fost posibil ca acestea să posede această ţară;

50 Şi astfel, ei au lăsat în rugăciunile lor o binecuvântare asupra acestei ţări, ca oricine, din această ţară, crede în această Evanghelie să aibă viaţă veşnică;

51 Da, ca să poată fi accesibilă tuturor, oricare ar fi naţiunea, neamul, limba sau poporul.

52 Şi acum, iată, potrivit cu credinţa din rugăciunile lor, voi aduce la cunoştinţă această parte din Evanghelia Mea poporului Meu. Iată, nu o voi aduce pentru a distruge ceea ce au primit, ci pentru a întări ceea ce au primit.

53 Şi pentru acest motiv am spus: Dacă generaţia aceasta nu-şi împietreşte inima, Eu voi întemeia Biserica Mea printre ei.

54 Acum, Eu nu spun aceasta pentru a distruge Biserica Mea, ci o spun pentru a întări Biserica Mea;

55 De aceea, toţi cei care aparţin Bisericii Mele nu trebuie să se ateamă, pentru că aceştia sunt cei care vor bmoşteni cîmpărăţia cerurilor.

56 Dar sunt cei care nu se atem de Mine şi nici nu păzesc poruncile Mele, ci construiesc bbiserici pentru ei înşişi, pentru ccâştig, da, şi toţi aceia care fac rău şi construiesc împărăţia diavolului—da, adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie că sunt cei pe care îi voi tulbura şi îi voi face să tremure şi să se zguduie până în adâncul fiinţei lor.

57 Iată, Eu sunt Isus Hristos, aFiul lui Dumnezeu. Eu am venit la ai Mei şi ai Mei nu M-au primit.

58 Eu sunt alumina care străluceşte în întuneric şi întunericul nu a înţeles-o.

59 Eu sunt Cel ce a spus ucenicilor Mei: Mai am şi aalte boi care nu sunt din staulul acesta şi multe au fost cele care nu m-au cînţeles.

60 Şi am să arăt acestui popor că am avut şi alte oi şi că ele erau o ramură a acasei lui Iacov;

61 Şi am să aduc la lumină lucrările lor minunate pe care le-au făcut în numele Meu;

62 Da, şi am să aduc, de asemenea, la lumină Evanghelia Mea, care le-a fost predată lor şi, iată, ei nu vor nega ceea ce ai primit tu, ci vor continua şi vor aduce la lumină punctele importante ale adoctrinei Mele, da, şi singura doctrină care este în Mine.

63 Şi aceasta o fac pentru a stabili Evanghelia Mea, ca să nu mai fie aşa multă ceartă; da, aSatana întărâtă inimile oamenilor la bceartă cu privire la punctele doctrinei Mele; şi în aceste lucruri ei greşesc, pentru că ei cdenaturează scripturile şi nu le înţeleg.

64 De aceea Eu le voi dezvălui lor această mare taină;

65 Căci iată, Eu îi voi aduna precum îşi aadună găina puii sub aripele ei, dacă nu îşi împietresc inimile;

66 Da, dacă vor să vină, ei pot să vină şi să ia aapa vieţii fără plată.

67 Iată, aceasta este doctrina Mea—oricine se pocăieşte şi avine la Mine, acela este bBiserica Mea.

68 Oricine adeclară mai mult sau mai puţin decât aceasta, acela nu este cu Mine, ci este bîmpotriva Mea; de aceea, el nu este din Biserica Mea.

69 Şi acum, iată, pe oricine care este din Biserica Mea şi îndură până la sfârşit în Biserica Mea, pe acela îl voi stabili pe astânca Mea şi bporţile iadului nu îl vor birui.

70 Şi acum, aminteşte-ţi cuvintele Celui care este viaţa şi alumina lumii, Mântuitorul tău, bDomnul şi Dumnezeul tău. Amin.