Scripturi
Doctrină şi Legăminte 53
anterior următorul

Secţiunea 53

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Algernon Sidney Gilbert, la Kirtland, Ohio, în iunie 1831, (History of the Church, 1:179–180). La cererea lui Sidney Gilbert, profetul L-a întrebat pe Domnul despre munca şi chemarea fratelui Gilbert în Biserică.

1–3, Sidney Gilbert a fost chemat şi ales să fie rânduit vârstnic în Biserică; 4–7, El trebuie, de asemenea, să slujească drept reprezentant al episcopului.

1 Iată, Eu îţi spun ţie, slujitorul Meu, Sidney Gilbert, că am auzit rugăciunile tale; şi tu M-ai rugat ca să ţi se facă cunoscut, de către Domnul, Dumnezeul tău, cu privire la chemarea şi aalegerea ta în Biserica pe care, Eu, Domnul, am stabilit-o în aceste zile din urmă.

2 Iată, Eu, Domnul, care am fost arăstignit pentru păcatele lumii, îţi dau porunca de a babandona lumea.

3 Ia asupra ta rânduirea Mea, chiar pe aceea de vârstnic, pentru a propovădui credinţa şi pocăinţa şi aiertarea păcatelor, potrivit cuvântului Meu, şi primirea Spiritului Sfânt prin aşezarea bmâinilor;

4 Şi, de asemenea, să fii un areprezentant al Bisericii în locul unde vei fi numit de episcop, potrivit poruncilor care vor fi date mai târziu.

5 Şi din nou, adevărat îţi spun ţie, tu vei călători cu slujitorii Mei, Joseph Smith, fiul, şi Sidney Rigdon.

6 Iată, acestea sunt primele rânduieli pe care le vei primi; şi restul va fi făcut cunoscut într-un timp care va veni, potrivit muncii tale în via Mea.

7 Şi din nou, aş vrea ca tu să ştii că numai acela care arabdă până la sfârşit este salvat. Chiar aşa. Amin.