Scripturi
Doctrină şi Legăminte 90


Secţiunea 90

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 8 martie 1833 (History of the Church, 1:329–331). Această revelaţie este un nou pas către înfiinţarea Primei Preşedinţii (vezi introducerea de la secţiunea 81); în consecinţă, consilierii menţionaţi au fost rânduiţi la 18 martie 1833.

1–5, Cheile împărăţiei sunt încredinţate lui Joseph Smith şi, prin el, Bisericii; 6–7, Sidney Rigdon şi Frederick G. Williams trebuie să slujească în Prima Preşedinţie; 8–11, Evanghelia trebuie predicată naţiunilor lui Israel, neamurilor şi iudeilor, fiecare om auzind în propria sa limbă; 12–18, Joseph Smith şi consilierii lui trebuie să organizeze Biserica în ordine; 19–37, Diferite persoane sunt sfătuite de către Domnul să umble în dreptate şi să slujească în împărăţia Sa.

1 Astfel spune Domnul, adevărat, adevărat îţi spun ţie, fiul Meu, păcatele tale îţi sunt aiertate, potrivit cererii tale, pentru că rugăciunile tale şi rugăciunile fraţilor tăi s-au urcat la urechile Mele.

2 De aceea, tu eşti binecuvântat de acum înainte, tu care deţii acheile împărăţiei, date ţie; care bîmpărăţie a apărut pentru ultima oară.

3 Adevărat îţi spun ţie, cheile acestei împărăţii nu vor fi luate niciodată de la tine cât timp eşti în viaţă, nici în lumea care va veni;

4 Cu toate acestea, aoracolele vor fi date prin tine altcuiva, da, chiar Bisericii.

5 Şi toţi aceia care primesc oracolele lui Dumnezeu să aaibă grijă de modul în care le respectă, ca nu cumva să le trateze cu uşurinţă şi să cadă sub condamnare şi să se împiedice şi să cadă când se abat furtunile şi suflă vântul şi coboară bploile şi bat în casele lor.

6 Şi din nou, adevărat spun fraţilor tăi, Sidney Rigdon şi Frederick G. Williams, păcatele lor le sunt, de asemenea, iertate şi ei sunt consideraţi egali cu tine în deţinerea cheilor acestei ultime împărăţii;

7 Precum şi, prin administrarea ta, a cheilor aşcolii profeţilor, care am poruncit să fie organizată,

8 Pentru ca, prin intermediul acesteia, ei să poată deveni perfecţi în slujirea lor pentru salvarea Sionului, şi a naţiunilor lui Israel, şi a neamurilor, şi a tuturor celor care vor crede;

9 Pentru ca, prin administraţia voastră, ei să poată primi cuvântul şi, prin administraţia lor, cuvântul să poată merge înainte până la marginile pământului, la aneamuri bîntâi şi, apoi, ascultaţi şi, iată, ei se vor întoarce către iudei.

10 Şi atunci, vine ziua în care braţul Domnului va fi adezvăluit cu putere pentru convingerea naţiunilor, adică naţiunile păgâne şi casa lui bIosif, cu privire la Evanghelia salvării lor.

11 Pentru că se va întâmpla, în acea zi, ca fiecare om să aaudă plenitudinea Evangheliei în propria lui limbă şi în limbajul lui propriu prin aceia care sunt brânduiţi la această cputere sub influenţa dMângâietorului, revărsat asupra lor pentru revelarea lui Isus Hristos.

12 Şi acum, adevărat îţi spun ţie, îţi dau porunca să continui în aslujire şi în preşedinţie.

13 Şi, când vei termina traducerea profeţilor, vei aprezida, începând de atunci, asupra treburile Bisericii şi ale bşcolii;

14 Şi din când în când, după cum Mângâietorul va face cunoscut, vei primi arevelaţii pentru a dezvălui btainele împărăţiei;

15 Şi vei pune în ordine Bisericile, şi vei astudia, şi vei bînvăţa, şi te vei familiariza cu toate cărţile bune şi cu climbajele, cu limbile şi cu oamenii.

16 Şi aceasta va fi, în tot timpul vieţii voastre, munca şi misiunea voastră de a prezida în consiliu şi de a pune în ordine toate treburile acestei Biserici şi ale împărăţiei.

17 Nu vă simţiţi aruşinaţi, nici umiliţi; dar fiţi avertizaţi cu privire la aroganţa şi bmândria voastră, pentru că ele întind o cursă sufletelor voastre.

18 Puneţi în ordine casele voastre; ţineţi-vă departe de alenevie şi de ceea ce bnu este pur.

19 Acum, adevărat îţi spun ţie, să se asigure un loc, cât mai curând posibil, pentru familia consilierului şi a secretarului tău, Frederick G. Williams.

20 Şi aslujitorul Meu mai în vârstă, Joseph Smith, tatăl, să rămână cu familia lui în locul unde locuieşte acum; şi acesta să nu fie vândut până când nu va spune gura Domnului.

21 Şi consilierul Meu, chiar Sidney aRigdon, să rămână unde locuieşte acum până când gura Domnului va spune.

22 Şi episcopul să caute cu sârguinţă un areprezentant şi el să fie un bărbat care să aibă bbogăţii în rezervă—un bărbat al lui Dumnezeu şi cu credinţă puternică—

23 Pentru ca, astfel, să fie capabil să plătească orice datorie; aşa încât magazia Domnului să nu fie discreditată în ochii oamenilor.

24 Căutaţi cu asârguinţă, brugaţi-vă întotdeauna şi fiţi credincioşi, şi ctoate lucrurile vor conlucra spre binele vostru, dacă umblaţi drept şi vă amintiţi dlegământul pe care l-aţi făcut unul altuia.

25 Familiile voastre să fie amici, în special aceea a slujitorului Meu mai în vârstă, Joseph Smith, tatăl, aceasta referindu-se la aceia care nu aparţin familiilor voastre;

26 Astfel, ca acele lucruri care sunt asigurate pentru voi, pentru a împlini lucrarea Mea, să nu fie luate de la voi şi date acelora care nu sunt demni—

27 Şi în acest mod, voi să fiţi împiedicaţi în îndeplinirea acelor lucruri pe care vi le-am poruncit.

28 Şi din nou, adevărat vă spun că voinţa Mea este ca slujnica Mea, Vienna Jaques, să primească bani pentru a-şi plăti cheltuielile şi să meargă în ţinutul Sionului;

29 Şi restul de bani Îmi poate fi consacrat Mie, şi ea va fi răsplătită la timpul ales de Mine.

30 Adevărat, vă spun vouă, în ochii Mei este drept ca ea să se ducă în ţinutul Sionului şi să primească o moştenire din mâna episcopului;

31 Ca ea să se stabilească în linişte, în măsura în care este credincioasă, şi să nu fie leneşă, de atunci înainte, în viaţa ei.

32 Şi iată, adevărat vă spun vouă că veţi scrie această poruncă şi veţi spune fraţilor voştri în Sion, salutându-i cu dragoste, că v-am chemat, de asemenea, să aprezidaţi asupra Sionului la timpul ales de Mine.

33 De aceea, ei să înceteze să Mă obosească cu privire la această problemă.

34 Iată, Eu îţi spun ţie că fraţii tăi din Sion au început să se pocăiască şi că îngerii se bucură pentru ei.

35 Totuşi, Eu nu sunt mulţumit de multe lucruri; şi nu sunt foarte mulţumit de slujitorul Meu, aWilliam E. McLellin, nici de slujitorul Meu, Sidney Gilbert; şi, de asemenea, episcopul şi alţii au multe lucruri pentru care să se pocăiască.

36 Dar, adevărat vă spun vouă, Eu, Domnul, Mă voi lupta cu aSionul şi voi pleda cu oamenii lui puternici şi îl voi bdojeni până când el învinge şi este ccurat înaintea Mea.

37 Pentru că el nu va fi mutat din locul lui. Eu, Domnul, am spus aceasta. Amin.