Scripturi
Doctrină şi Legăminte 56
anterior următorul

Secţiunea 56

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, în iunie 1831 (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, care fusese desemnat să călătorească la Missouri cu Thomas B. Marsh (vezi secţiunea 52:22), nu a putut să înceapă misiunea lui când acesta din urmă a fost gata. Vârstnicul Thayre nu era gata de plecare în călătoria lui, deoarece era implicat în problemele din Thompson, Ohio (vezi introducerea de la secţiunea 54). Domnul a răspuns la întrebarea profetului cu privire la această problemă, dându-i această revelaţie.

1–2, Sfinţii trebuie să-şi ia crucea şi să-L urmeze pe Domnul pentru a obţine salvarea; 3–13, Domnul porunceşte şi revocă şi nesupuşii sunt alungaţi; 14–17, Vai de cei bogaţi care nu-i ajută pe cei săraci şi vai de cei săraci ale căror inimi nu sunt frânte; 18–20, Binecuvântaţi sunt cei săraci care au inimile pure, pentru că ei vor moşteni pământul.

1 Ascultă, tu popor al Meu, care adeclari credinţă în numele Meu, spune Domnul, Dumnezeul tău; pentru că, iată, mânia Mea este aprinsă împotriva răzvrătiţilor şi ei vor cunoaşte braţul Meu şi indignarea Mea în ziua bpedepsei şi a mâniei asupra naţiunilor.

2 Şi acela care nu îşi va lua acrucea, şi nu Mă va burma, şi nu va ţine poruncile Mele nu va fi salvat.

3 Iată, Eu, Domnul, poruncesc; şi acela care nu se va asupune va fi balungat la timpul ales de Mine, după ce am poruncit şi legământul a fost rupt.

4 De aceea, Eu, Domnul, poruncesc şi arevoc, după cum mi se pare bine; şi toate acestea vor cădea pe capul brăzvrătiţilor, spune Domnul.

5 De aceea, Eu revoc porunca ce a fost dată slujitorilor Mei, aThomas B. Marsh şi Ezra Thayre, şi dau o nouă poruncă slujitorului meu, Thomas, pentru ca el să călătorească repede spre ţinutul Missouri şi slujitorul Meu, Selah J. Griffin, să meargă, de asemenea, cu el.

6 Pentru că, iată, eu revoc porunca ce a fost dată slujitorilor Mei, Selah J. Griffin şi Newel Knight, ca urmare a încăpăţânării poporului Meu care este în Thompson şi a răzvrătirilor lor.

7 De aceea, slujitorul Meu, Newel Knight, să rămână cu ei; şi toţi cei care sunt smeriţi înaintea Mea şi vor să meargă pot să meargă şi să fie conduşi de el la ţara pe care le-am stabilit-o.

8 Şi din nou, adevărat vă spun, că slujitorul Meu, Ezra Thayre, trebuie să se pocăiască de amândria lui, şi de egoismul lui şi să se supună poruncii precedente pe care i-am dat-o cu privire la locul unde trăieşte.

9 Şi, dacă el face aceasta, deoarece nici o împărţire a pământului nu va fi făcută, el încă va fi desemnat să meargă în ţinutul Missouri;

10 Altfel, el va primi banii pe care i-a plătit şi va părăsi locul şi va fi aalungat din Biserică, spune Domnul, Dumnezeul oştirilor;

11 Şi, deşi cerul şi pământul vor trece, aceste cuvinte nu vor atrece, ci se vor împlini.

12 Şi, dacă slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, trebuie să plătească banii, iată, Eu, Domnul, îi voi plăti lui din nou în ţinutul Missouri, pentru ca aceia de la care el va primi bani să poată fi răsplătiţi din nou potrivit cu ceea ce fac;

13 Pentru că, ei vor primi potrivit cu ceea ce fac, chiar sub formă de pământ pentru moştenirea lor.

14 Iată, aşa spune Domnul către poporul Meu: aveţi multe de făcut şi multe lucruri pentru care să vă pocăiţi; pentru că, iată, păcatele voastre au ajuns până la Mine şi nu sunt iertate, deoarece voi căutaţi să daţi asfaturi în felul vostru.

15 Şi inimile voastre nu sunt satisfăcute. Şi voi nu vă supuneţi adevărului, ci vă acomplăceţi în nedreptate.

16 Vai de voi, abogaţilor, care nu bdaţi din bunurile voastre celor csăraci, pentru că dbogăţia voastră vă va distruge sufletele; şi aşa vă veţi plânge în ziua pedepsei, a judecăţii şi a indignării voastre: esecerişul s-a terminat, vara a trecut şi sufletul meu nu este salvat!

17 Vai de voi, asăracilor, care nu aveţi inima frântă şi spiritul smerit, şi care nu aveţi foamea niciodată satisfăcută, şi care aveţi mâini ce nu se opresc să fure bunurile altor oameni, şi care aveţi ochii plini de blăcomie, şi care nu veţi lucra cu propriile mâini!

18 Dar, binecuvântaţi sunt asăracii ale căror inimi sunt pure, ale căror inimi sunt bfrânte şi ale căror spirite sunt smerite, pentru că ei vor vedea cîmpărăţia lui Dumnezeu venind cu putere şi cu mare slavă pentru eliberarea lor; pentru că grăsimea dpământului va fi a lor.

19 Pentru că, iată, Domnul va veni, şi arăsplata Sa va fi cu El, şi El va răsplăti pe fiecare om şi săracii se vor bucura;

20 Şi generaţiile lor vor amoşteni pământul, din generaţie în generaţie, în vecii vecilor. Şi acum, eu termin să vă vorbesc. Chiar aşa. Amin.