Scripturi
Doctrină şi Legăminte 59
anterior următorul

Secţiunea 59

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, în Sion, ţinutul Jackson, Missouri, la 7 august 1831 (History of the Church, 1:196–201). Înainte de a înregistra această revelaţie, profetul a descris ţara Sionului, unde poporul era adunat la acel moment. Ţara a fost consacrată, aşa cum a poruncit Domnul, şi amplasamentul pentru viitorul templu a fost dedicat. Domnul dă aceste porunci, aplicabile în mod special sfinţilor din Sion.

1–4, Sfinţii credincioşi din Sion vor fi binecuvântaţi; 5–8, Ei trebuie să-L iubească şi să-L slujească pe Domnul şi să ţină poruncile Lui; 9–19, Ţinând sfântă ziua Domnului, sfinţii sunt binecuvântaţi temporal şi spiritual; 20–24, Celor drepţi le este promisă pacea în această lume şi viaţă veşnică în lumea care vine.

1 Iată, binecuvântaţi, spune Domnul, sunt aceia care au venit în acest ţinut, cu aochiul îndreptat numai către slava Mea, conform poruncilor Mele.

2 Pentru că aceia care trăiesc amoştenesc pământul şi aceia care bmor se vor odihni după toate muncile şi lucrările lor îi vor urma; şi ei vor primi o ccoroană în dlocaşurile Tatălui Meu, pe care Eu le-am pregătit pentru ei.

3 Da, binecuvântaţi sunt aceia ale căror picioare stau pe ţinutul Sionului, care s-au supus Evangheliei Mele; pentru că ei vor primi drept răsplată lucrurile bune ale pământului şi acesta va rodi din toate aforţele lui.

4 Şi ei vor fi, de asemenea, încoronaţi cu binecuvântări de sus, da, cu porunci care nu vor fi puţine, şi cu arevelaţii la timpul lor—ei care sunt bcredincioşi şi csârguincioşi înaintea Mea.

5 De aceea, le dau o poruncă, ce spune astfel: aIubeşte-L pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată binima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată tăria ta; şi Îl vei csluji în numele lui Isus Hristos.

6 Iubeşte-l pe aaproapele tău ca pe tine însuţi. Să nu bfuri, nici să nu comiţi cadulter, nici să nu domori şi nici să nu faci nimic asemănător.

7 aMulţumeşte-I Domnului, Dumnezeului tău, pentru toate lucrurile.

8 Oferă-I Domnului, Dumnezeului tău, un asacrificiu în bneprihănire, chiar acela al unei inimi frânte şi al unui spirit csmerit.

9 Şi pentru ca să poţi să te păstrezi mai aneîntinat de lume, du-te la casa de rugăciuni şi oferă bsacramentele tale în ziua Mea csfântă;

10 Pentru că, adevărat, aceasta este ziua care a fost stabilită pentru voi pentru a vă odihni de munca voastră şi pentru a aexprima devoţiunea voastră Celui Prea Înalt;

11 Cu toate acestea, jurămintele tale vor fi oferite în dreptate, în toate zilele şi în orice moment;

12 Dar, aminteşte-ţi că în acea zi, ziua Domnului, vei oferi Celui Prea Înalt aofrandele şi sacramentele, bmărturisind păcatele tale fraţilor tăi şi înaintea Domnului.

13 Şi în această zi, nu vei face nici un alt lucru decât de a pregăti mâncarea ta, în toată sinceritatea inimii, pentru ca apostul tău să fie perfect sau, cu alte cuvinte, ca bbucuria ta să fie deplină.

14 Adevărat, aceasta înseamnă să posteşti şi să te rogi sau, cu alte cuvinte, să te bucuri şi să te rogi.

15 Şi în măsura în care faci aceste lucruri cu amulţumire, cu binima şi figura cvesele, fără să drâzi prea mult, pentru că aceasta este păcat, dar cu o inimă bucuroasă şi o faţă veselă—

16 Adevărat, vă spun că, în măsura în care faceţi aceasta, plenitudinea pământului este a voastră, animalele câmpului şi păsările cerului şi ceea ce se caţără în copaci şi merge pe pământ;

17 Da, şi iarba, şi bunurile care vin din pământ, fie pentru hrană, fie pentru îmbrăcăminte, sau pentru case, sau pentru hambar, ori pentru livezi, ori pentru grădini, ori pentru vii;

18 Da, toate lucrurile care vin din apământ, la timpul lor, sunt făcute pentru beneficiul şi folosinţa omului, atât pentru a place ochiului, cât şi pentru a înveseli inima;

19 Da, pentru hrană şi pentru îmbrăcăminte, pentru gust şi pentru miros, pentru a întări trupul şi pentru a înviora sufletul.

20 Şi Dumnezeu este mulţumit pentru că a dat toate aceste lucruri omului; pentru că ele au fost făcute pentru a fi folosite în acest scop, cu judecată, nu în exces şi nici prin forţă.

21 Şi cu nimic nu Îl asupără omul pe Dumnezeu sau împotriva nimănui nu este aprinsă mânia Sa, decât împotriva acelora care nu bmărturisesc mâna Lui în toate lucrurile şi nu se supun poruncilor Sale.

22 Iată, aceasta este cu privire la lege şi la profeţi; de aceea, nu Mă mai supăraţi cu privire la această problemă.

23 Ci, învăţaţi că acela care face lucrările adreptăţii va primi brăsplata lui, chiar cpace în această lume şi viaţă dveşnică în lumea care va veni.

24 Eu, Domnul, am vorbit şi Spiritul depune mărturie. Amin.