Scripturi
Doctrină şi Legăminte 103
anterior următorul

Secţiunea 103

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 24 februarie 1834 (History of the Church, 2:36–39). Această revelaţie a fost primită după sosirea în Kirtland, Ohio, a lui Parley P. Pratt şi a lui Lyman Wight, care veniseră din Missouri pentru a se consulta cu profetul cu privire la ajutarea şi restaurarea sfinţilor în pământurile lor din ţinutul Jackson.

1–4, De ce a permis Domnul ca sfinţii din ţinutul Jackson să fie persecutaţi; 5–10, Sfinţii vor fi victorioşi dacă ţin poruncile; 11–20, Mântuirea Sionului va veni prin putere şi Domnul va merge înaintea poporului Său; 21–28, Sfinţii trebuie să se adune în Sion şi aceia care îşi vor da viaţa o vor găsi din nou; 29–40, Unii fraţi sunt chemaţi să organizeze tabăra Sionului şi să meargă la Sion; lor li se promite victoria, dacă sunt credincioşi.

1 Adevărat vă spun vouă, prietenii Mei, iată, Eu vă voi da o revelaţie şi o poruncă pentru ca voi să ştiţi cum să aacţionaţi pentru îndeplinirea responsabilităţilor voastre cu privire la salvarea şi la bmântuirea fraţilor voştri care au fost împrăştiaţi în ţinutul Sionului;

2 Fiind agoniţi şi loviţi de mâna duşmanilor Mei asupra cărora voi revărsa mânia Mea, fără măsură, la timpul ales de Mine.

3 Deoarece le-am permis până acum să aumple măsura nedreptăţilor lor pentru ca să fie plin paharul lor;

4 Şi pentru ca aceia care se numesc ei înşişi după numele Meu să fie apedepsiţi pentru puţin timp cu o pedeapsă dureroasă şi gravă, pentru că ei n-au bascultat complet preceptele şi poruncile pe care le-am dat lor.

5 Dar, adevărat vă spun vouă că am decretat un decret pe care poporul Meu îl va realiza, în măsura în care vor asculta chiar din acest moment asfatul pe care Eu, Domnul, Dumnezeul lor, îl voi da lor.

6 Iată, ei vor începe, pentru că aşa am hotărât, să fie victorioşi împotriva duşmanilor Mei chiar din acest moment.

7 Şi aavând grijă să fie respectate toate cuvintele pe care Eu, Domnul, Dumnezeul lor, le voi spune lor, ei nu vor înceta niciodată de a învinge până când bîmpărăţiile lumii sunt supuse sub picioarele Mele şi pământul este cdat dsfinţilor ca să-l eposede în vecii vecilor.

8 Dar, în măsura în care ei nu aţin poruncile Mele şi nu au grijă să fie respectate toate cuvintele Mele, împărăţiile lumii îi vor învinge.

9 Pentru că ei au fost desemnaţi să fie o alumină pentru lume şi să fie salvatorii oamenilor;

10 Şi, în măsura în care ei nu sunt salvatorii lumii, ei sunt ca asarea care îşi pierde savoarea ei şi în viitor ea nu mai este bună de nimic, ci doar de a fi aruncată afară şi călcată de picioarele oamenilor.

11 Dar adevărat, Eu vă spun vouă, Eu am hotărât ca fraţii voştri care au fost împrăştiaţi să se întoarcă în aţinuturile moştenirilor lor şi să clădească locurile pustii ale Sionului.

12 Pentru că, după amultă suferinţă, aşa cum v-am spus într-o poruncă precedentă, vine binecuvântarea.

13 Iată, aceasta este binecuvântarea pe care v-am promis-o după suferinţa voastră şi suferinţa fraţilor voştri—mântuirea voastră şi mântuirea fraţilor voştri, chiar restaurarea lor în pământul Sionului, pentru a fi stabilit, pentru a nu mai fi distrus.

14 Totuşi, dacă ei pângăresc moştenirile lor, ei vor fi biruiţi; pentru că nu-i voi cruţa dacă ei pângăresc moştenirile lor.

15 Iată, Eu vă spun vouă, mântuirea Sionului va veni prin putere;

16 De aceea, Eu voi ridica pentru poporul Meu un om, care îi va conduce la fel cum aMoise a condus copiii lui Israel.

17 Pentru că voi sunteţi copiii lui Israel şi din aseminţia lui Avraam şi voi trebuie să fiţi conduşi în afara robiei prin putere şi cu un braţ întins.

18 Şi la fel cum strămoşii voştri au fost conduşi la început, tot aşa va fi şi mântuirea Sionului.

19 De aceea, nu lăsaţi inima voastră să slăbească, pentru că nu vă spun vouă aşa cum le-am spus strămoşilor voştri: aÎngerul Meu va merge înaintea voastră, dar nu bprezenţa Mea.

20 Ci vă spun: aÎngerii Mei vor merge înaintea voastră şi, de asemenea, bprezenţa Mea şi, în timp, veţi poseda pământul fertil.

21 Adevărat, adevărat vă spun vouă că slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, este aomul pe care l-am comparat cu slujitorul căruia Domnul bviei i-a vorbit în pilda pe care v-am spus-o.

22 De aceea, slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, să spună aforţei casei Mele, tinerilor Mei bărbaţi şi celor de vârstă mijlocie: Adunaţi-vă în ţinutul Sionului, în ţinutul pe care l-am cumpărat cu banii care au fost consacraţi pentru Mine.

23 Şi toate Bisericile să trimită oameni înţelepţi cu banii lor şi să acumpere pământ, aşa cum le-am poruncit lor.

24 Şi în măsura în care duşmanii Mei vin împotriva voastră pentru a vă fugări din apământul Meu fertil pe care l-am consacrat să fie ţinutul Sionului, chiar din propriile voastre pământuri, după aceste mărturii pe care le-aţi adus înaintea Mea împotriva lor, îi veţi blestema;

25 Şi Eu voi blestema pe oricine vă va blestema şi voi Mă veţi răzbuna împotriva duşmanilor Mei.

26 Şi prezenţa Mea va fi cu voi chiar pentru a Mă arăzbuna pe duşmanii Mei până la a treia şi a patra generaţie a acelora care Mă urăsc.

27 Nici unui om să nu-i fie frică să-şi adea viaţa de dragul Meu; pentru că cine îşi dă viaţa de dragul Meu o va găsi din nou.

28 Şi oricine nu doreşte să-şi dea viaţa de dragul Meu nu este ucenicul Meu.

29 Voinţa Mea este ca slujitorul Meu, aSidney Rigdon, să-şi ridice glasul în congregaţiile din ţările estice pentru a pregăti Bisericile să ţină poruncile pe care Eu le-am dat lor cu privire la restaurarea şi mântuirea Sionului.

30 Voinţa Mea este ca slujitorul Meu, Parley P. aPratt, şi slujitorul Meu, Lyman Wight, să nu se întoarcă în ţinuturile fraţilor lor până când n-au obţinut, pentru a urca spre ţinutul Sionului, grupuri de câte zece, de câte douăzeci, de câte cincizeci sau de o sută, până când ei vor ajunge la numărul de cinci sute de oameni ai bforţei casei Mele.

31 Iată, aceasta este voinţa Mea; cereţi şi veţi primi; dar oamenii anu împlinesc totdeauna voinţa Mea.

32 De aceea, dacă nu puteţi obţine cinci sute, căutaţi cu sârguinţă, ca să obţineţi poate trei sute.

33 Şi dacă nu puteţi obţine trei sute, căutaţi cu sârguinţă, ca să obţineţi poate o sută.

34 Dar, adevărat vă spun vouă, Eu vă dau porunca să nu mergeţi în ţinutul Sionului până când nu obţineţi o sută de oameni din forţa casei Mele pentru a merge cu voi în ţinutul Sionului.

35 De aceea, aşa cum Eu v-am spus vouă, cereţi şi veţi primi; rugaţi-vă sincer ca slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, să poată merge cu voi şi să prezideze în mijlocul poporului meu şi să organizeze împărăţia Mea în ţinutul aconsacrat şi să-i stabilească pe copiii Sionului potrivit legilor şi poruncilor care v-au fost date şi care vă vor fi date.

36 Toată victoria şi slava se realizează pentru voi prin asârguinţă, credinţă şi brugăciunile voastre făcute cu credinţă.

37 Slujitorul Meu Parley P. Pratt, să călătorească cu slujitorul Meu, Joseph Smith, fiul.

38 Slujitorul Meu, Lyman Wight, să călătorească cu slujitorul Meu, Sidney Rigdon.

39 Slujitorul Meu, Hyrum Smith, să călătorească cu slujitorul Meu, Frederick G. Williams.

40 Slujitorul Meu Orson Hyde, să călătorească cu slujitorul Meu, Orson Pratt, acolo unde slujitorul Meu, Joseph Smith, fiul, îi va sfătui să meargă, pentru împlinirea acestor porunci pe care vi le-am dat şi lăsaţi restul în mâna Mea. Chiar aşa. Amin.