Scripturi
Doctrină şi Legăminte 78
anterior următorul

Secţiunea 78

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Hiram, Ohio, în martie 1832 (History of the Church, 1:255–257). Ordinul a fost dat de Domnul lui Joseph Smith în scopul înfiinţării unei magazii pentru săraci. Nu totdeauna era de dorit ca identitatea persoanelor cărora Domnul se adresa în revelaţiile Sale să fie cunoscută în lume; de aceea, în publicarea acesteia şi a altor revelaţii următoare, fraţii au fost menţionaţi prin folosirea unor nume diferite de numele lor reale. Când n-a mai fost necesar să se păstreze necunoscute numele persoanelor, adevăratele nume au fost trecute, de atunci, în paranteze. Astăzi, deoarece nu mai există o necesitate vitală de a mai folosi nume codificate, sunt folosite aici numai numele reale aşa cum au fost date în manuscrisul original.

1–4, Sfinţii trebuie să organizeze şi să înfiinţeze o magazie; 5–12, Folosirea înţeleaptă a proprietăţilor lor va conduce la salvare; 13–14, Biserica trebuie să fie independentă de puterile pământeşti; 15–16, Mihail (Adam) slujeşte sub îndrumarea Celui Sfânt (Hristos); 17–22, Binecuvântaţi sunt credincioşii, pentru că ei vor moşteni toate lucrurile.

1 Domnul i-a vorbit lui Joseph Smith, fiul, spunând: Ascultaţi-Mă, spune Domnul, Dumnezeul vostru, voi care sunteţi rânduiţi la aÎnalta Preoţie a Bisericii Mele, care v-aţi adunat;

2 Şi luaţi aminte la asfatul Celui care v-a brânduit de sus, care va spune la urechile voastre cuvintele de înţelepciune, pentru ca să primiţi salvarea în ceea ce aţi prezentat înaintea Mea, spune Domnul Dumnezeu.

3 Pentru că, adevărat vă spun vouă, a venit timpul şi acum este aproape; şi iată, luaţi seama, este necesar să fie o aorganizaţie a poporului Meu pentru a regla şi a stabili treburile bmagaziei pentru csăracii din poporul Meu, atât în acest loc, cât şi în ţinutul dSionului

4 Ca o organizaţie şi un ordin permanente şi nepieritoare pentru Biserica Mea, pentru a promova cauza pe care aţi îmbrăţişat-o, pentru salvarea omului şi pentru slava Tatălui vostru care este în cer;

5 Pentru ca voi să fiţi aegali în legăturile lucrurilor cereşti, da, şi, de asemenea, în lucrurile pământeşti pentru obţinerea lucrurilor cereşti.

6 Pentru că, dacă nu sunteţi egali în lucrurile pământeşti, nu puteţi fi egali în lucrurile cereşti;

7 Pentru că, dacă voiţi să vă dau un loc în lumea acelestială, trebuie să vă bpregătiţi cfăcând lucrurile pe care vi le-am poruncit şi le-am cerut de la voi.

8 Şi acum, adevărat, aşa spune Domnul, este necesar ca toate lucrurile să fie făcute pentru aslava Mea, de către voi care v-aţi adunat în acest bordin;

9 Sau, cu alte cuvinte, slujitorul Meu, Newel K. Whitney, şi slujitorul Meu, Joseph Smith, fiul, şi cu slujitorul Meu, Sidney Rigdon, să ţină un consiliu cu sfinţii care sunt în Sion;

10 Altfel, aSatana caută să întoarcă inimile lor de la adevăr, pentru ca ei să fie orbiţi şi să nu înţeleagă lucrurile care sunt pregătite pentru ei.

11 De aceea, vă dau porunca să vă pregătiţi şi să vă organizaţi printr-o legătură sau un alegământ nepieritor care nu poate fi rupt.

12 Şi acela care îl rupe va pierde oficiul şi poziţia sa din Biserică şi va fi abandonat aloviturilor Satanei până în ziua mântuirii.

13 Iată, aceasta este pregătirea prin care Eu vă pregătesc, şi temelia, şi exemplul pe care vi-l dau, prin care să puteţi împlini poruncile pe care vi le-am dat;

14 Pentru ca prin providenţa Mea, în ciuda asuferinţelor care se vor abate asupra voastră, Biserica să fie independentă deasupra tuturor creaturilor de sub lumea celestială;

15 Pentru ca voi să vă ridicaţi până la acoroana pregătită pentru voi şi să fiţi făcuţi bconducători peste multe împărăţii, spune Domnul Dumnezeu, Cel Sfânt al Sionului, care a creat temeliile pentru cAdam-ondi-Ahman;

16 Care l-a desemnat pe aMihail, prinţul vostru, care i-a întărit picioarele şi l-a ridicat şi i-a dat cheile salvării sub autoritatea şi îndrumarea Celui Sfânt, care nu are nici început al zilelor şi nici sfârşit al vieţii.

17 Adevărat, adevărat, vă spun vouă, voi sunteţi copii mici şi voi nu aţi înţeles încă ce mari sunt binecuvântările pe care Tatăl le are în mâinile Sale şi pe care le-a pregătit pentru voi;

18 Şi voi nu puteţi asuporta toate lucrurile acum; totuşi, îndrăzniţi, pentru că Eu vă voi bconduce. Împărăţia este a voastră şi binecuvântările ei sunt ale voastre şi bogăţiile ceternităţii sunt ale voastre.

19 Şi acela care primeşte toate lucrurile cu arecunoştinţă va fi slăvit; şi lucrurile acestui pământ vor fi date lui în plus, chiar de o bsută de ori, da, mai mult.

20 De aceea, faceţi aceste lucruri pe care vi le-am poruncit vouă, spune Mântuitorul, chiar Fiul aAhman, care pregăteşte toate lucrurile înainte să vă bia;

21 Pentru că voi sunteţi aBiserica Primului Născut şi El vă va blua într-un nor şi va desemna fiecărui om partea lui.

22 Şi acela care este aadministrator fidel şi bînţelept va moşteni ctoate lucrurile. Amin.