Scripturi
Doctrină şi Legăminte 42
anterior următorul

Secţiunea 42

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 9 februarie 1831 (History of the Church, 1:148–154). Ea a fost primită în prezenţa a doisprezece vârstnici şi pentru îndeplinirea promisiunii făcute anterior de către Domnul, că „legea” va fi dată în Ohio (vezi secţiunea 38:32). Profetul precizează că această revelaţie „include legea Bisericii” (History of the Church, 1:148).

1–10, Vârstnicii sunt chemaţi să predice Evanghelia, să boteze pe convertiţi şi să zidească Biserica; 11–12, Ei trebuie să fie chemaţi şi rânduiţi şi trebuie să propovăduiască principiile Evangheliei care se găsesc în scripturi; 13–17, Ei trebuie să propovăduiască şi să profetizeze prin puterea Spiritului; 18–29, Sfinţilor li se porunceşte să nu ucidă, să nu fure, să nu mintă, să nu poftească, să nu comită adulter sau să vorbească rău despre alţii; 30–39, Sunt prezentate legile privind consacrarea proprietăţilor; 40–42, Mândria şi lenevia sunt condamnate; 43–52, Bolnavii trebuie vindecaţi prin binecuvântare şi prin credinţă; 53–60, Scripturile guvernează Biserica şi trebuie să fie proclamate lumii; 61–69, Vor fi revelate amplasamentul Noului Ierusalim şi tainele împărăţiei; 70–73, Proprietăţile consacrate trebuie să fie folosite pentru a-i ajuta pe oficianţii Bisericii; 74–93, Sunt prezentate legile privind imoralitatea, adulterul, omorul, furtul şi mărturisirea păcatelor.

1 Ascultaţi, o, voi vârstnici ai Bisericii Mele, care v-aţi adunat în numele Meu, chiar Isus Hristos, Fiul Dumnezeului cel Viu, Salvatorul lumii; pentru că voi credeţi în numele Meu şi ţineţi poruncile Mele.

2 Din nou vă spun vouă, ascultaţi şi fiţi atenţi şi supuneţi-vă alegii pe care am să v-o dau.

3 Pentru că, adevărat vă spun, după cum v-aţi adunat potrivit aporuncii pe care v-am dat-o şi sunteţi de acord în bceea ce priveşte acest lucru şi L-aţi întrebat pe Tatăl în numele Meu, tot aşa, veţi primi.

4 Iată, adevărat vă spun, vă dau această primă poruncă pentru a merge înainte în lume în numele Meu, fiecare dintre voi, cu excepţia slujitorilor Mei Joseph Smith, fiul, şi Sidney Rigdon.

5 Şi Eu le dau lor porunca de a merge înainte în lume pentru un timp scurt şi momentul când trebuie să se întoarcă le va fi dat lor prin puterea aSpiritului.

6 Şi voi vă veţi duce înainte în lume prin puterea Spiritului Meu, predicând Evanghelia Mea, adoi câte doi, în numele Meu, înălţând glasurile voastre precum glasul unei trâmbiţe, declarând cuvântul Meu ca îngerii lui Dumnezeu.

7 Şi voi veţi merge înainte în lume, botezând cu apă, spunând: Pocăiţi-vă, pocăiţi-vă pentru că împărăţia cerului este aproape.

8 Şi din acest loc, veţi merge înainte în regiunile din vest; şi, în măsura în care îi veţi găsi pe cei ce vă vor primi, veţi zidi Biserica Mea în fiecare regiune—

9 Până când va veni timpul când vi se va dezvălui de sus momentul în care va fi pregătit aoraşul bnoului Ierusalim, astfel ca să vă puteţi caduna într-unul, ca voi să fiţi dpoporul Meu şi Eu să fiu Dumnezeul vostru.

10 Şi din nou, Eu vă spun vouă că slujitorul Meu, aEdward Partridge, trebuie să stea în oficiul în care l-am numit. Şi se va întâmpla că, dacă el va păcătui, un baltul va fi numit în locul lui. Chiar aşa. Amin.

11 Din nou, vă spun vouă că nu va fi dat nimănui să meargă înainte să apredice Evanghelia Mea sau să zidească Biserica Mea, dacă nu este brânduit de către cineva care are cautoritate şi dacă nu este cunoscut de către Biserică faptul că el are autoritate şi a fost rânduit regulamentar de conducătorii Bisericii.

12 Şi din nou, avârstnicii, preoţii şi învăţătorii acestei Biserici trebuie să bpropovăduiască principiile Evangheliei Mele, care sunt în cBiblie şi în dCartea lui Mormon, care conţine plenitudinea eEvangheliei.

13 Şi ei vor respecta cu atenţie legămintele şi articolele Bisericii şi acestea vor fi învăţăturile lor, după cum vor fi îndrumaţi de către Spirit.

14 Şi Spiritul vă va fi dat vouă prin arugăciunea făcută cu credinţă; şi dacă nu primiţi bSpiritul, nu veţi propovădui.

15 Şi toate acestea trebuie să le respectaţi, aşa cum am poruncit cu privire la propovăduirea voastră până când plenitudinea ascripturilor Mele este dată.

16 Şi în timp ce veţi înălţa glasurile voastre prin aMângâietor, veţi vorbi şi profetiza aşa cum Mi se pare bine;

17 Pentru că, iată, Mângâietorul cunoaşte toate lucrurile şi mărturiseşte despre Tatăl şi despre Fiul.

18 Şi acum, iată, Eu vorbesc către Biserică. Să nu aucizi: şi acela care bucide nu va avea iertare în această lume, nici în lumea ce va veni.

19 Şi din nou, Eu spun, nu ucide; dar acela care va ucide va amuri.

20 Să nu afuri; şi acela care fură şi nu se va pocăi va fi alungat.

21 Să nu aminţi; acela care minte şi nu se va pocăi va fi alungat.

22 aIubeşte-ţi nevasta cu toată inima ta şi blipeşte-te de ea şi de nimeni altul.

23 Şi acela care se uită la o femeie şi apofteşte la ea va nega credinţa şi nu va avea Spiritul; şi, dacă nu se pocăieşte, va fi alungat.

24 Să nu comiţi aadulter; şi acela care comite adulter şi nu se pocăieşte va fi alungat.

25 Iar tu îl vei aierta pe acela care comite adulter şi se bpocăieşte din toată inima lui, şi-l abandonează şi nu-l mai face;

26 Dar, dacă face adin nou, el nu va fi iertat, ci va fi alungat.

27 Să nu avorbeşti rău de aproapele tău şi nici să nu-i faci vreun rău.

28 Tu ştii că legile Mele privind aceste lucruri sunt date în scripturile Mele; acela care păcătuieşte şi nu se pocăieşte va fi aalungat.

29 Dacă Mă aiubeşti, Mă vei bsluji şi vei cţine toate poruncile Mele.

30 Şi iată, îţi vei aduce aminte de cei asăraci şi vei bconsacra din bunurile tale pentru a-i csprijini, acea parte pe care o ai de dat lor, cu un legământ şi un act care nu pot fi distruse.

31 Şi în măsura în care adaţi din bunurile voastre bsăracilor, Mie Îmi daţi; şi ele vor fi date cepiscopului Bisericii Mele şi consilierilor lui, doi dintre vârstnici sau înalţi preoţi, aşa cum el va stabili sau a stabilit şi a dpus deoparte pentru acest scop.

32 Şi se va întâmpla că, după ce ele au fost date episcopului Bisericii Mele şi după ce el a primit aceste mărturii privind aconsacrarea bunurilor Bisericii Mele, astfel încât ele să nu poată fi luate de la Biserică, potrivit poruncilor Mele, fiecare bărbat va fi făcut brăspunzător în faţa Mea, ca cadministrator al propriei lui proprietăţi sau al aceleia pe care a primit-o prin consacrare, atât cât este suficient pentru el şi dfamilie.

33 Şi din nou, dacă după această primă consacrare, vor fi bunuri în mâinile Bisericii sau ale persoanelor din Biserică mai mult decât este necesar pentru întreţinerea lor, acestea sunt un asurplus ce trebuie consacrat episcopului şi va fi ţinut pentru a fi distribuit, din când în când, celor care nu au, încât fiecare om care are nevoie să poată fi aprovizionat din abundenţă şi să primească potrivit lipsurilor sale.

34 De aceea, surplusul trebuie ţinut în magazia Mea, pentru a fi distribuit săracilor şi celor în nevoie, după cum va fi stabilit de către Înaltul Consiliu al Bisericii şi de către episcop şi consiliul lui;

35 Şi în scopul achiziţionării de terenuri pentru beneficiul public al Bisericii şi pentru construirea de case de preaslăvire şi pentru zidirea aNoului Ierusalim care va fi dezvăluit mai târziu,

36 Pentru ca poporul Meu de legământ să poată să se adune într-unul, în acea zi când Eu voi aveni în btemplul Meu. Şi aceasta o fac pentru salvarea poporului Meu.

37 Şi se va întâmpla că acela care păcătuieşte şi nu se pocăieşte va fi aalungat din Biserică şi nu va primi înapoi ceea ce el a bconsacrat pentru cei săraci şi în nevoie din Biserica Mea sau, cu alte cuvinte, pentru Mine,

38 Pentru că în măsura în care afaceţi aceste lucruri unuia dintre aceşti cei mai neînsemnaţi, Mie Îmi faceţi.

39 Pentru că se va întâmpla că ceea ce am vorbit prin gura profeţilor Mei se va îndeplini; pentru că Eu voi consacra săracilor din poporul Meu, care sunt din casa lui Israel, din bogăţiile acelora dintre neamuri care îmbrăţişează Evanghelia Mea.

40 Şi din nou, nu trebuie să fii amândru în inima ta; bveşmintele tale să fie simple şi frumuseţea lor să fie frumuseţea muncii mâinilor tale;

41 Şi toate lucrurile să fie făcute cu puritate înaintea Mea.

42 Tu nu trebuie să fii aleneş; pentru că acela care este leneş nu va mânca pâinea şi nici nu va purta veşmintele lucrătorului.

43 Şi toţi aceia dintre voi care sunt abolnavi şi nu au credinţă pentru a fi vindecaţi, dar cred, trebuie hrăniţi cu toată blândeţea, cu ierburi şi hrană uşoară, şi aceasta, nu prin mâna duşmanului.

44 Şi vârstnicii Bisericii, doi sau mai mulţi, vor fi chemaţi, şi se vor ruga pentru ei şi îşi vor aaşeza mâinile pe ei în numele Meu; şi dacă mor, vor bmuri pentru Mine şi, dacă trăiesc, vor trăi pentru Mine.

45 Veţi atrăi împreună, în bdragoste, astfel încât veţi cplânge pierderea celor care mor şi mai ales a celor care nu au dsperanţa unei învieri glorioase.

46 Şi se va întâmpla că aceia care mor în Mine, nu vor gusta amoartea, pentru că ea va fi bdulce pentru ei;

47 Şi aceia care nu mor în Mine, vai de ei, pentru că moartea lor este amară.

48 Şi din nou, se va întâmpla că acela care are acredinţă în Mine pentru a fi bvindecat, şi nu este cosândit la moarte, va fi vindecat.

49 Cel care are credinţa că o să vadă va vedea.

50 Cel care are credinţa că o să audă va auzi.

51 Şchiopul care are credinţa că o să sară va sări.

52 Şi aceia care nu au credinţa de a face aceste lucruri, dar cred în Mine, au puterea de a deveni afiii Mei; şi în măsura în care ei nu încalcă legile Mele, voi trebuie să le bsuportaţi infirmităţile.

53 Tu trebuie să stai în locul aadministraţiei tale.

54 Nu trebuie să iei veşmintele fratelui tău; trebuie să plăteşti pentru ceea ce vei primi de la fratele tău.

55 Şi, dacă vei aobţine mai mult decât ceea ce va fi pentru întreţinerea ta, tu vei da excedentul în bmagazia Mea pentru ca toate lucrurile să fie făcute potrivit cu ceea ce am spus.

56 Tu vei întreba, şi ascripturile Mele vor fi date aşa cum am stabilit şi ele vor fi bpăstrate în siguranţă;

57 Şi este necesar să păstrezi tăcerea cu privire la ele, şi să nu propovăduiţi până nu le-aţi primit în întregime.

58 Şi Eu vă dau o poruncă pentru ca atunci voi să le propovăduiţi tuturor oamenilor; pentru că ele trebuie să fie propovăduite tuturor anaţiunilor, neamurilor, limbilor şi popoarelor.

59 Tu vei lua lucrurile pe care le-ai primit, care ţi-au fost date ca lege în scripturile Mele, pentru a fi legea Mea de guvernare a Bisericii Mele;

60 Şi acela care se aconformează acestor lucruri va fi salvat, şi cel care nu se conformează va fi bblestemat, dacă el continuă aşa.

61 Dacă vei întreba, vei primi arevelaţie după revelaţie, bcunoaştere după cunoaştere, pentru ca tu să poţi cunoaşte lucrurile ctainice şi dpaşnice—acelea care aduc ebucurie, acelea care aduc viaţă veşnică.

62 Tu vei întreba şi ţi se va dezvălui, la timpul ales de Mine, unde va fi construit aNoul Ierusalim.

63 Şi iată, se va întâmpla că slujitorii Mei vor fi trimişi la est şi la vest, la nord şi la sud.

64 Şi chiar acum, acela care merge la est să-i înveţe pe cei care se vor converti să fugă spre avest şi aceasta drept consecinţă a ceea ce va veni pe pământ şi datorită combinaţiilor bsecrete.

65 Iată, tu trebuie să respecţi toate aceste lucruri şi mare va fi răsplata ta; pentru că ţie ţi-a fost dat să cunoşti tainele împărăţiei, dar lumii nu i-a fost dat să le cunoască.

66 Voi veţi respecta legile pe care le-aţi primit şi veţi fi credincioşi.

67 Şi voi veţi primi mai târziu alegămintele Bisericii, care vor fi suficiente pentru a vă stabili atât aici, cât şi în Noul Ierusalim.

68 De aceea, acela căruia îi lipseşte aînţelepciunea să ceară de la Mine şi Eu îi voi da lui cu mână largă şi nu îl voi mustra.

69 Înălţaţi inimile voastre şi bucuraţi-vă, pentru că vouă vi s-a dat aîmpărăţia sau, cu alte cuvinte, bcheile Bisericii v-au fost date. Chiar aşa. Amin.

70 aPreoţii şi bînvăţătorii trebuie să aibă cadministraţiile lor, la fel ca şi membrii.

71 Şi familiile vârstnicilor sau ale înalţilor preoţi care au fost numiţi să îl ajute pe episcop, drept consilieri în toate lucrurile, trebuie să fie întreţinute din bunurile aconsacrate episcopului pentru binele săracilor şi pentru alte scopuri, aşa cum s-a menţionat mai înainte;

72 Sau, ei trebuie să primească o remunerare dreaptă pentru toate serviciile lor, fie prin administraţie sau pe altă cale, după cum se va considera sau se va decide că este mai bine de către consilieri şi episcop.

73 Şi episcopul, de asemenea, va primi întreţinerea sa sau o dreaptă remunerare pentru toate serviciile sale din Biserică.

74 Iată, adevărat vă spun vouă că persoanele dintre voi, care şi-au părăsit soţul sau soţia din cauza aimoralităţii sau, cu alte cuvinte, dacă mărturisesc înaintea voastră cu toată umilinţa inimii că acesta este cazul, nu le veţi alunga dintre voi;

75 Dar, dacă veţi afla că unele persoane dintre voi şi-au părăsit soţul sau soţia pentru a comite aadulter şi ele însele sunt vinovate şi soţul sau soţia trăieşte, ele vor fi balungate dintre voi.

76 Şi din nou, Eu vă spun vouă că trebuie să fiţi avigilenţi şi atenţi, cercetând amănunţit, ca să nu primiţi pe nimeni de acest fel printre voi, dacă este căsătorit;

77 Şi dacă nu sunt căsătoriţi, ei trebuie să se pocăiască de toate păcatele lor sau nu îi veţi primi.

78 Şi din nou, fiecare persoană care aparţine acestei Biserici a lui Hristos trebuie să împlinească toate poruncile şi legămintele Bisericii.

79 Şi se va întâmpla că, dacă oricare persoană dintre voi va aomorî, va fi predată şi tratată potrivit legilor ţării; deoarece, amintiţi-vă că nu va avea iertare; şi aceasta va trebui dovedit potrivit legilor ţării.

80 Şi dacă oricare bărbat sau femeie va comite adulter, ei vor fi judecaţi înaintea a doi vârstnici ai Bisericii, sau mai mulţi, şi fiecare cuvânt împotriva lor va fi sprijinit pe mărturia a doi martori din Biserică, şi nu din duşmani; dar, dacă sunt mai mulţi decât doi martori, este mai bine.

81 Dar ei vor fi condamnaţi prin cuvântul a doi martori; şi vârstnicii vor prezenta cazul înaintea Bisericii şi membrii Bisericii vor ridica mâinile împotriva lor pentru a fi trataţi potrivit legii lui Dumnezeu.

82 Şi dacă este posibil, este necesar ca episcopul să fie, de asemenea, prezent.

83 Şi astfel trebuie să faceţi în toate cazurile care vă vor fi prezentate.

84 Şi dacă un bărbat sau o femeie va jefui, ei vor fi predaţi potrivit legii ţării.

85 Şi dacă ei afură, ei vor fi predaţi potrivit legii ţării.

86 Şi dacă ei amint, vor fi predaţi potrivit legii ţării.

87 Şi dacă ei fac orice fel de nedreptate, ei vor fi predaţi potrivit legii, chiar aceea a lui Dumnezeu.

88 Şi dacă afratele tău sau sora ta te bjigneşte, îl vei lua pe el sau pe ea cu tine singur şi, dacă el sau ea crecunoaşte, te vei împăca.

89 Şi dacă el sau ea nu recunoaşte, îi vei da în seama Bisericii, nu membrilor, ci vârstnicilor. Şi aceasta se va face într-o întâlnire şi nu în faţa lumii.

90 Şi dacă fratele tău sau sora ta jigneşte pe mai mulţi, ei vor fi amustraţi în faţa mai multor oameni.

91 Şi dacă cineva jigneşte în public, va fi mustrat public ca să-i fie ruşine. Şi dacă ea sau el nu recunoaşte, ea sau el trebuie predat legii lui Dumnezeu.

92 Dacă cineva jigneşte în secret, el va fi mustrat în secret, pentru ca să aibă posibilitatea de a recunoaşte în secret faţă de persoana pe care a jignit-o şi faţă de Dumnezeu, astfel încât Biserica să nu-i reproşeze.

93 Şi astfel va trebui să conduceţi în toate lucrurile.