Scripturi
Doctrină şi Legăminte 17
anterior următorul

Secţiunea 17

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Oliver Cowdery, lui David Whitmer şi lui Martin Harris, la Fayette, New York, în iunie 1829, înainte ca aceştia să vadă plăcile gravate care conţineau cronica reprezentând Cartea lui Mormon. (History of the Church, 1:52–57). Joseph şi copistul lui, Oliver Cowdery, aflaseră, din traducerea plăcilor Cărţii lui Mormon, că trei martori speciali vor fi desemnaţi (vezi Eter 5:2–4; 2 Nefi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer şi Martin Harris erau animaţi de o dorinţă inspirată să fie cei trei martori speciali. Profetul L-a întrebat pe Domnul şi această revelaţie a fost dată ca răspuns, prin Urim şi Tumim.

1–4, Prin credinţă, cei trei martori vor vedea plăcile şi alte obiecte sacre; 5–9, Hristos mărturiseşte despre divinitatea Cărţii lui Mormon.

1 Iată, Eu vă spun vouă că trebuie să vă încredeţi în cuvântul Meu şi, dacă o faceţi cu toată inima, veţi avedea bplăcile şi, de asemenea, platoşa, csabia lui Laban, dUrimul şi Tumimul, care au fost date efratelui lui Iared pe munte, când el a vorbit cu Domnul, ffaţă în faţă, şi gmiraculoasele mijloace de orientare care i-au fost date lui Lehi, în timp ce se găsea în pustiu, pe ţărmul hMării Roşii.

2 Şi prin credinţa voastră veţi ajunge să le vedeţi, chiar prin acea credinţă pe care au avut-o profeţii din vechime.

3 Şi după ce-aţi obţinut credinţa şi le-aţi văzut cu ochii voştri, veţi amărturisi despre ele, prin puterea lui Dumnezeu;

4 Şi veţi face aceasta pentru ca slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, să nu fie distrus, ca Eu să pot să îndeplinesc scopurile Mele drepte faţă de copiii oamenilor în această lucrare.

5 Şi voi veţi mărturisi că le-aţi văzut, chiar cum slujitorul Meu Joseph Smith, fiul, le-a văzut; pentru că prin puterea Mea le-a văzut şi pentru că a avut credinţă.

6 Şi el a tradus acartea, chiar acea bparte pe care Eu i-am poruncit s-o traducă şi, după cât este de sigur că Domnul vostru şi Dumnezeul vostru trăieşte, tot aşa este adevărat.

7 De aceea, voi aţi primit aceeaşi putere, şi aceeaşi, credinţă şi acelaşi dar, la fel ca şi el.

8 Şi dacă îndepliniţi aceste ultime porunci ale Mele pe care vi le-am dat, aporţile iadului nu vă vor birui; pentru că bharul Meu vă este de ajuns şi veţi fi cînălţaţi în ultima zi.

9 Şi Eu, Isus Hristos, aDomnul vostru şi Dumnezeul vostru, v-am spus vouă acestea, pentru ca să pot să îndeplinesc scopurile Mele drepte faţă de copiii oamenilor. Amin.