Scripturi
Doctrină şi Legăminte 35
anterior următorul

Secţiunea 35

Revelaţie dată lui Joseph Smith, profetul, şi Sidney Rigdon la sau lângă Fayette, New York, în decembrie 1830 (History of the Church, 1:128–131). În acel timp, profetul era ocupat, aproape zilnic, cu o traducere a Bibliei. Traducerea fusese începută încă din iunie 1830 şi atât Oliver Cowdery, cât şi John Whitmer slujiseră drept copişti. Deoarece ei erau chemaţi acum la alte îndatoriri, Sidney Rigdon a fost chemat prin numire divină să slujească drept copist pentru profet în această lucrare (vezi versetul 20). Drept prefaţă la înregistrarea acestei revelaţii, profetul a scris: „În decembrie, Sidney Rigdon a venit [din Ohio] să-L întrebe pe Domnul, şi cu el a venit Edward Partridge…. La puţin timp după sosirea acestor doi fraţi, astfel a vorbit Domnul” (History of the Church, 1:128).

1–2, Cum pot deveni bărbaţii fiii lui Dumnezeu; 3–7, Sidney Rigdon este chemat să boteze şi să confere Duhul Sfânt; 8–12, Semne şi miracole sunt făcute prin credinţă; 13–16, Slujitorii Domnului vor zdrobi naţiunile prin puterea Spiritului; 17–19, Joseph Smith deţine cheile tainelor; 20–21, Aleşii vor suporta ziua venirii Domnului; 22–27, Israelul va fi salvat.

1 Ascultă glasul aDomnului, Dumnezeului tău, chiar bAlfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, al cărui cdrum este un cerc veşnic, dacelaşi azi, ca şi ieri şi în veci.

2 Eu sunt Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a fost arăstignit pentru păcatele lumii, chiar pentru toţi care vor bcrede în Mine, ca ei să devină cfiii lui Dumnezeu, chiar pentru a fi dunul cu Mine, aşa cum Eu sunt eunul cu Tatăl, aşa cum Tatăl este unul cu Mine, pentru ca noi să fim unul.

3 Iată, adevărat, adevărat, Eu spun slujitorului Meu Sidney, te-am observat pe tine şi lucrările tale. Am auzit rugăciunile tale şi te-am pregătit pentru o lucrare mai mare.

4 Tu eşti binecuvântat, pentru că tu vei face lucruri mari. Iată, tu ai fost trimis, ca şi aIoan, pentru a pregăti calea înaintea Mea şi înaintea lui bIlie care trebuie să vină, şi tu nu ai ştiut aceasta.

5 Tu ai botezat cu apă pentru pocăinţă, dar ei nu l-au aprimit pe Duhul Sfânt;

6 Dar acum, Eu îţi dau o poruncă, pentru ca tu să abotezi cu apă şi ei îl vor primi pe bDuhul Sfânt prin aşezarea cmâinilor, la fel cum făceau apostolii din vechime.

7 Şi se va întâmpla că va fi o mare lucrare în ţară, chiar printre aneamuri pentru că nebunia şi lucrurile lor abominabile vor fi dezvăluite în ochii tuturor oamenilor.

8 Pentru că Eu sunt Dumnezeu, şi braţul Meu nu este ascurtat; şi Eu voi arăta bmiracole, csemne şi minuni, către toţi care dcred în numele Meu.

9 Şi oricine va cere în numele Meu, în acredinţă, va bscoate cdracii; ei vor dtămădui bonavii; ei vor reda orbilor vederea şi surzilor auzul, vor face pe muţi să vorbească şi pe şchiopi să umble.

10 Şi repede vine timpul în care marile lucruri vor fi arătate copiilor oamenilor;

11 Dar, afără credinţă nu va fi arătat nimic decât bpustiire asupra cBabilonului, acelaşi care a făcut ca toate naţiunile să bea din vinul mâniei dimoralităţii lui.

12 Şi nu este animeni care să facă bine, cu excepţia celor care sunt pregătiţi să primească plenitudinea Evangheliei Mele, pe care am trimis-o către această generaţie.

13 De aceea, Eu fac apel la lucrurile aslabe ale lumii, la cei care sunt bneinstruiţi şi dispreţuiţi, pentru a zdrobi naţiunile prin puterea Spiritului Meu;

14 Şi braţele lor vor fi braţul Meu şi Eu voi fi ascutul şi pavăza lor; şi Eu le voi încinge coapsele şi ei vor lupta bărbăteşte pentru Mine; şi bduşmanii lor vor fi sub picioarele lor; şi Eu voi lăsa să ccadă sabia în folosul lor şi prin dfocul indignării Mele îi voi apăra.

15 Şi Evanghelia va fi predicată către asăraci şi către cei bumili şi ei vor caştepta momentul venirii Mele, pentru că este daproape

16 Şi ei vor învăţa pilda asmochinului, pentru că deja acum vara este aproape.

17 Şi Eu am trimis aplenitudinea Evangheliei Mele prin mâna slujitorului Meu bJoseph; şi Eu l-am binecuvântat în slăbiciunea lui;

18 Şi i-am dat lui acheile tainelor acelor lucruri care au fost bpecetluite, chiar lucrurile care erau de la cîntemeierea lumii şi lucrurile care vor veni de-acum până la venirea Mea, dacă va rămâne în Mine, şi dacă nu, voi pune altul în locul lui.

19 De aceea, veghează asupra lui ca să nu piardă credinţa şi îi vor fi date prin aMângâietor, bDuhul Sfânt, care cunoaşte toate lucrurile.

20 Şi îţi dau o poruncă—ca tu să ascrii pentru el; şi scripturile vor fi date chiar aşa cum sunt în inima Mea, pentru salvarea baleşilor Mei;

21 Pentru că ei vor auzi aglasul Meu şi Mă vor vedea şi nu vor adormi şi vor bsuporta ziua cvenirii Mele; pentru că ei vor fi purificaţi, chiar cum sunt Eu dpur.

22 Şi acum, Eu îţi spun aţie, rămâi cu el şi el va călători cu tine; nu-l abandona, şi cu siguranţă aceste lucruri vor fi îndeplinite.

23 Şi aîn timp ce voi nu veţi scrie, lui îi va fi dat să profetizeze; şi tu vei predica Evanghelia Mea şi vei chema profeţii bsfinţi pentru a dovedi cuvintele lui, aşa cum îi vor fi date lui.

24 aŢineţi toate poruncile şi toate legămintele prin care voi sunteţi legaţi; şi Eu voi face cerurile să se bclatine pentru binele vostru şi cSatana se va înfiora şi Sionul se va dbucura pe dealuri şi va înflori;

25 Şi aIsraelul va fi bsalvat la timpul ales de Mine; şi prin ccheile pe care le-am dat, ei vor fi conduşi şi nu vor mai fi înfruntaţi deloc.

26 Înălţaţi-vă inimile şi bucuraţi-vă, amântuirea voastră se apropie.

27 Nu te teme turmă mică, aîmpărăţia este a ta până când vin Eu. Iată, Eu bvin curând. Chiar aşa. Amin.