Scripturi
Doctrină şi Legăminte 81


Secţiunea 81

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Hiram, Ohio, în martie 1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G. Williams este chemat să fie înalt preot şi consilier în Preşedinţia Înaltei Preoţii. Documentele istorice arată că, atunci când a fost primită această revelaţie, în martie 1832, prin aceasta, Jesse Gause era chemat în oficiul de consilier al lui Joseph Smith în preşedinţie. Totuşi, când el nu a mai continuat să se comporte de o manieră conformă cu numirea lui, chemarea a fost ulterior transferată lui Frederick G. Williams. Revelaţia (datată martie 1832) trebuie privită ca un pas înainte spre organizarea oficială a Primei Preşedinţii, ea stabilind, în mod concret, oficiul de consilier în cadrul acesteia şi explicând demnitatea chemării. Fratele Gause a slujit un timp, dar a fost excomunicat din Biserică în decembrie 1832. Fratele Williams a fost rânduit la oficiul menţionat la 18 martie 1833.

1–2, Cheile împărăţiei sunt totdeauna deţinute de Prima Preşedinţie; 3–7, Dacă Frederick G. Williams este credincios în slujirea lui, el va avea viaţă veşnică.

1 Adevărat, adevărat, îţi spun ţie, slujitorul Meu, Frederick G. Williams: Fii atent la glasul Aceluia care vorbeşte, la cuvântul Domnului, Dumnezeul tău, şi ascultă chemarea prin care tu eşti chemat, chiar aceea de a fi aînalt preot în Biserica Mea şi consilier al slujitorului Meu Joseph Smith, fiul;

2 Căruia i-am dat acheile împărăţiei, care aparţin totdeauna bPreşedinţiei Înaltei Preoţii;

3 De aceea, într-adevăr, îl recunosc şi îl voi binecuvânta pe el şi, de asemenea, pe tine, în măsura în care eşti credincios în sfaturile date, în oficiul în care te-am numit, şi în rugăciuni, totdeauna, cu glas tare şi în inima ta, în public şi în particular, şi, de asemenea, în slujirea ta când proclami Evanghelia pe pământul celor vii şi printre fraţii tăi.

4 Şi, făcând aceste lucruri, tu vei face cel mai mare bine semenilor tăi şi vei promova aslava Aceluia care este Domnul tău.

5 De aceea, fii credincios; stai în oficiul în care te-am chemat; aajută-i pe slabi, înalţă mâinile obosite şi bîntăreşte genunchii care se cclatină.

6 Şi dacă eşti credincios până la sfârşit, vei avea o coroană de anemurire şi viaţă bveşnică în clocaşurile pe care le-am pregătit în casa Tatălui Meu.

7 Iată, ascultă, acestea sunt cuvintele lui Alfa şi Omega, chiar Isus Hristos. Amin.