Scripturi
Doctrină şi Legăminte 81
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

Secţiunea 81

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Hiram, Ohio, în martie 1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G. Williams este chemat să fie înalt preot şi consilier în Preşedinţia Înaltei Preoţii. Documentele istorice arată că, atunci când a fost primită această revelaţie, în martie 1832, prin aceasta, Jesse Gause era chemat în oficiul de consilier al lui Joseph Smith în preşedinţie. Totuşi, când el nu a mai continuat să se comporte de o manieră conformă cu numirea lui, chemarea a fost ulterior transferată lui Frederick G. Williams. Revelaţia (datată martie 1832) trebuie privită ca un pas înainte spre organizarea oficială a Primei Preşedinţii, ea stabilind, în mod concret, oficiul de consilier în cadrul acesteia şi explicând demnitatea chemării. Fratele Gause a slujit un timp, dar a fost excomunicat din Biserică în decembrie 1832. Fratele Williams a fost rânduit la oficiul menţionat la 18 martie 1833.

1–2, Cheile împărăţiei sunt totdeauna deţinute de Prima Preşedinţie; 3–7, Dacă Frederick G. Williams este credincios în slujirea lui, el va avea viaţă veşnică.

1 Adevărat, adevărat, îţi spun ţie, slujitorul Meu, Frederick G. Williams: Fii atent la glasul Aceluia care vorbeşte, la cuvântul Domnului, Dumnezeul tău, şi ascultă chemarea prin care tu eşti chemat, chiar aceea de a fi aînalt preot în Biserica Mea şi consilier al slujitorului Meu Joseph Smith, fiul;

2 Căruia i-am dat acheile împărăţiei, care aparţin totdeauna bPreşedinţiei Înaltei Preoţii;

3 De aceea, într-adevăr, îl recunosc şi îl voi binecuvânta pe el şi, de asemenea, pe tine, în măsura în care eşti credincios în sfaturile date, în oficiul în care te-am numit, şi în rugăciuni, totdeauna, cu glas tare şi în inima ta, în public şi în particular, şi, de asemenea, în slujirea ta când proclami Evanghelia pe pământul celor vii şi printre fraţii tăi.

4 Şi, făcând aceste lucruri, tu vei face cel mai mare bine semenilor tăi şi vei promova aslava Aceluia care este Domnul tău.

5 De aceea, fii credincios; stai în oficiul în care te-am chemat; aajută-i pe slabi, înalţă mâinile obosite şi bîntăreşte genunchii care se cclatină.

6 Şi dacă eşti credincios până la sfârşit, vei avea o coroană de anemurire şi viaţă bveşnică în clocaşurile pe care le-am pregătit în casa Tatălui Meu.

7 Iată, ascultă, acestea sunt cuvintele lui Alfa şi Omega, chiar Isus Hristos. Amin.