Scripturi
Doctrină şi Legăminte 97
anterior următorul

Secţiunea 97

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 2 august 1833 (History of the Church, 1:400–402). Această revelaţie tratează, în special, problemele sfinţilor din Sion, ţinutul Jackson, Missouri, ca răspuns la cererea profetului către Domnul de a primi informaţii. Membrii Bisericii din Missouri erau în acest timp subiectul unei severe persecuţii şi, la 23 iulie 1833, fuseseră obligaţi să semneze o înţelegere de părăsire a ţinutului Jackson.

1–2, Mulţi dintre sfinţii din Sion (ţinutul Jackson, Missouri) sunt binecuvântaţi pentru devotamentul lor; 3–5, Parley P. Pratt este lăudat pentru lucrările lui la şcoala din Sion; 6–9, Cei care respectă legămintele lor sunt acceptaţi de către Domnul; 10–17, Trebuie să se construiască în Sion o casă în care cei care au inima pură Îl vor vedea pe Dumnezeu; 18–21, Sion înseamnă cei care au inima pură; 22–28, Sionul va scăpa de flagelul Domnului, dacă el este credincios.

1 Adevărat, vă spun vouă, prietenii Mei, vă vorbesc cu glasul Meu, chiar glasul Spiritului Meu, ca să pot să vă arăt voinţa Mea cu privire la fraţii voştri din ţinutul aSionului, dintre care mulţi sunt, cu adevărat, umili şi caută cu sârguinţă să înveţe înţelepciunea şi să găsească adevărul.

2 Adevărat, adevărat vă spun vouă, binecuvântaţi sunt aceştia, pentru că ei vor reuşi; pentru că Eu, Domnul, arăt îndurare faţă de toţi aceia care sunt aumili şi faţă de toţi aceia pe care îi doresc Eu, astfel încât să fiu justificat când îi voi aduce pe ei la judecată.

3 Iată, Eu vă spun vouă, cu privire la şcoala din Sion, Eu, Domnul, sunt foarte mulţumit pentru că va fi o aşcoală în Sion şi, de asemenea, sunt foarte mulţumit de slujitorul Meu, bParley P. Pratt, căci el rămâne în Mine.

4 Şi în măsura în care el continuă să rămână în Mine, el va continua să prezideze asupra şcolii din ţinutul Sion până când îi voi da lui alte porunci.

5 Şi îl voi binecuvânta cu o multitudine de binecuvântări pentru a explica toate scripturile şi tainele pentru edificarea şcolii şi a Bisericii în Sion.

6 Şi Eu, Domnul, sunt dornic să arăt îndurare şi pentru restul şcolii; totuşi, sunt unii care trebuie să fie adisciplinaţi şi lucrările lor vor fi dezvăluite.

7 aSecurea a fost înfiptă la rădăcina pomilor; şi orice pom care nu face broade bune va fi tăiat şi aruncat în foc. Eu, Domnul, am spus aceasta.

8 Adevărat vă spun vouă, toţi aceia, dintre ei, care ştiu că ainima lor este bcinstită şi frântă, şi spiritul lor este smerit, şi sunt cdornici să respecte legămintele prin dsacrificiu—da, fiecare sacrificiu pe care Eu, Domnul, îl voi porunci—aceştia sunt eacceptaţi de Mine.

9 Pentru că Eu, Domnul, îi voi face să producă la fel ca un pom foarte roditor, care este sădit într-un pământ fertil, lângă o apă curgătoare, pură, care dă multe fructe preţioase.

10 Adevărat, Eu vă spun vouă că este voinţa Mea ca o acasă să fie construită pentru Mine în ţinutul Sion, după bmodelul pe care vi l-am dat.

11 Da, să fie construită repede, din zeciuiala poporului Meu.

12 Iată, acestea sunt azeciuiala şi sacrificiul pe care Eu, Domnul, le cer din mâinile lor pentru ca să fie construită o bcasă pentru Mine, pentru salvarea Sionului—

13 Ca o casă în care toţi sfinţii să aducă amulţumiri şi ca o casă de instruire pentru toţi aceia care sunt chemaţi în lucrarea de slujire în toate diferitele lor chemări şi oficii;

14 Pentru ca ei să poată deveni perfecţi în aînţelegerea slujirii lor, în teorie, în principii şi în doctrină, în toate lucrurile care privesc bîmpărăţia lui Dumnezeu pe pământ, ale cărei cchei v-au fost conferite.

15 Şi, în măsura în care poporul Meu construieşte o casă pentru Mine, în numele Domnului, şi nu permite nici unui lucru care anu este curat să intre în ea pentru a nu fi pângărită, bslava Mea va rămâne acolo;

16 Da, şi aprezenţa Mea va fi acolo, pentru că am să intru în ea, şi toţi cei cu inima bpură care vor intra în ea Îl vor vedea pe Dumnezeu.

17 Dar, dacă ea este pângărită, Eu nu voi intra în ea şi slava Mea nu va fi acolo; pentru că Eu nu voi merge în temple pângărite.

18 Şi acum, iată, dacă Sionul face aceste lucruri, el va aprospera, şi se va întinde, şi va deveni foarte glorios, foarte mare şi foarte înspăimântător.

19 Şi anaţiunile pământului îl vor cinsti şi vor spune: Cu siguranţă bSionul este oraşul Dumnezeului nostru şi, cu siguranţă, Sionul nu poate cădea, nici nu poate fi mutat din locul lui, pentru că Dumnezeu este acolo şi mâna Domnului este acolo;

20 Şi El a jurat prin tăria puterii Lui să fie salvarea lui şi aturnul lui înalt.

21 De aceea, adevărat, astfel spune Domnul, Sionul să se bucure, pentru că asta înseamnă aSioncei care au inima pură; de aceea, Sionul să se bucure, în timp ce toţi aceia care sunt răi să plângă.

22 Pentru că, iată, luaţi seama, arăzbunarea vine repede, ca o furtună, asupra celor necuvioşi; şi cine va scăpa de ea?

23 aFlagelul Domnului va trece, noapte şi zi, şi veştile despre el îi vor îngrozi pe toţi oamenii; da, el nu se va opri până când Domnul nu va veni;

24 Pentru că indignarea Domnului este aprinsă împotriva lucrurilor lor abominabile şi a tuturor lucrărilor lor rele.

25 Cu toate acestea, Sionul va ascăpa, dacă respectă tot ceea ce i-am poruncit lui.

26 Dar, dacă nu respectă tot ceea ce i-am poruncit, Eu voi ainterveni, corespunzător tuturor lucrărilor sale, cu mari suferinţe, cu bciumă, cu molimă, cu sabie, cu crăzbunare, cu foc ddevastator.

27 Totuşi, să le fie citit, de data aceasta, urechilor lor, că Eu, Domnul, am acceptat ofrandele lui; şi, dacă nu mai păcătuieşte, anici unul dintre aceste lucruri nu va veni peste el;

28 Şi îl voi abinecuvânta cu binecuvântări şi voi revărsa o multitudine de binecuvântări asupra lui şi asupra generaţiilor lui, în vecii vecilor, spune Domnul, Dumnezeul vostru. Amin.