Scripturi
Doctrină şi Legăminte 112


Secţiunea 112

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Thomas B. Marsh, la Kirtland, Ohio, la 23 iulie 1837 (History of the Church, 2:499–501). Această revelaţie conţine cuvântul Domnului către Thomas B. Marsh cu privire la Cei Doisprezece Apostoli ai Mielului. Profetul a scris că această revelaţie a fost primită în ziua în care Evanghelia a fost predicată pentru prima oară în Anglia. Thomas B. Marsh era în acea vreme preşedintele Cvorumului Celor Doisprezece Apostoli.

1–10, Cei Doisprezece trebuie să trimită Evanghelia şi să-şi înalţe glasul de avertizare către toate naţiunile şi toate popoarele; 11–15, Ei trebuie să-şi ia crucea, să-L urmeze pe Isus şi să hrănească oile Sale; 16–20, Aceia care primesc Prima Preşedinţie, Îl primesc pe Domnul; 21–29, Întunericul acoperă pământul şi numai aceia care cred şi sunt botezaţi vor fi salvaţi; 30–34, Prima Preşedinţie şi Cei Doisprezece deţin cheile dispensaţiei plenitudinii timpurilor.

1 Adevărat, astfel spune Domnul către tine, slujitorul Meu, Thomas: Am auzit rugăciunile tale; şi milosteniile tale s-au suit înaintea Mea ca o apomenire a acelora, fraţii tăi, care au fost aleşi să depună mărturie despre numele Meu şi să o btrimită în lume printre toate naţiunile, neamurile, limbile şi popoarele, şi care au fost rânduite prin intermediul slujitorilor Mei.

2 Adevărat îţi spun, au fost în inima ta unele lucruri cu privire la tine, de care, Eu, Domnul, n-am fost mulţumit.

3 Totuşi, în măsura în care te-ai asmerit, vei fi înălţat; de aceea, toate păcatele tale îţi sunt iertate.

4 Inima ta să aîndrăznească înaintea Mea şi tu trebuie să depui mărturie despre numele Meu, nu numai faţă de bneamuri, ci, de asemenea, faţă de ciudei; şi tu trebuie să trimiţi înainte cuvântul Meu până la marginile pământului.

5 aStrăduieşte-te deci, dimineaţă după dimineaţă; şi, zi după zi, glasul tău de bavertizare să se facă auzit; şi când vine noaptea, locuitorii pământului să nu doarmă datorită discursului tău.

6 Locuinţa ta să fie cunoscută în Sion şi nu-ţi amuta casa; pentru că Eu, Domnul, am o lucrare mare pe care s-o faci tu cu privire la publicarea numelui Meu printre copiii oamenilor.

7 De aceea, aîncinge-ţi coapsele pentru lucrare. Picioarele tale să fie, de asemenea, încălţate pentru că tu eşti ales şi drumul tău se găseşte printre munţi şi printre multe naţiuni.

8 Şi prin cuvântul tău, mulţi dintre cei trufaşi vor fi aumiliţi şi, prin cuvântul tău, mulţi dintre cei umiliţi vor fi înălţaţi.

9 Glasul tău va fi o mustrare pentru păcătos; şi la mustrarea ta limba calomniatorului îşi opreşte perversităţile.

10 Fii aumil; şi Domnul, Dumnezeul tău, te va conduce de mână şi îţi va răspunde la rugăciunile tale.

11 Cunosc inima ta şi am auzit rugăciunile cu privire la fraţii tăi. Nu fii părtinitor faţă de ei, aiubindu-i mai mult decât pe alţii, ci iubeşte-i pe ei ca pe tine însuţi; şi dragostea ta să se reverse asupra tuturor oamenilor şi asupra tuturor acelora care iubesc numele Meu.

12 Şi roagă-te pentru fraţii tăi din cadrul Celor Doisprezece. Dojeneşte-i sever pentru cauza Mea şi să fie dojeniţi pentru toate păcatele lor şi fii credincios, înaintea Mea, anumelui Meu.

13 Şi după ce au fost aispitiţi şi au avut multe bsuferinţe, iată, Eu, Domnul, îi voi căuta şi, dacă ei nu-şi vor împietri inima şi nu vor fi îndărătnici faţă de Mine, ei vor fi cconvertiţi şi Eu îi voi vindeca.

14 Acum, Eu îţi spun ţie, şi, ceea ce îţi spun, Eu spun tuturor Celor Doisprezece; Ridicaţi-vă şi încingeţi-vă coapsele, luaţi-vă acrucea, urmaţi-mă şi bhrăniţi oile Mele.

15 Nu vă preamăriţi singuri, nu vă arevoltaţi împotriva slujitorului Meu Joseph; pentru că, adevărat vă spun vouă, Eu sunt cu el şi mâna Mea va fi deasupra lui; şi bcheile pe care i le-am dat lui şi, de asemenea, vouă nu vor fi luate de la el până când nu voi veni.

16 Adevărat îţi spun ţie, slujitorul Meu, Thomas, tu eşti omul pe care l-am ales să ţină cheile împărăţiei Mele, cu privire la Cei Doisprezece, în afară, printre toate naţiunile—

17 Pentru ca tu să poţi fi slujitorul Meu pentru a deschide poarta împărăţiei în toate locurile unde slujitorul Meu, Joseph, şi slujitorul Meu aSidney, şi slujitorul Meu, bHyrum, nu pot merge;

18 Pentru că asupra lor am pus, pentru puţin timp, greutăţile tuturor Bisericilor.

19 De aceea, mergeţi oriunde vă vor trimite şi Eu voi fi cu voi; şi în orice loc veţi proclama numele Meu o uşă areală vă va fi deschisă pentru ca ei să poată primi cuvântul Meu.

20 Oricine aprimeşte cuvântul Meu, pe Mine Mă primeşte şi oricine Mă primeşte pe Mine, îi primeşte pe aceia pe care i-am trimis, adică Prima Preşedinţie, pe care i-am făcut consilierii tăi pentru cauza numelui Meu.

21 Şi din nou, Eu vă spun vouă că toţi pe care îi veţi trimite în numele Meu, prin glasul fraţilor voştri, Cei aDoisprezece, recomandaţi şi bautorizaţi legal de voi, vor avea puterea să deschidă uşa împărăţiei Mele oricărei naţiuni la care îi veţi trimite—

22 În măsura în care se vor umili înaintea Mea şi rămân în cuvântul Meu şi aascultă glasul Spiritului Meu.

23 Adevărat, adevărat, Eu vă spun vouă, aîntunericul acoperă pământul şi întuneric gros este în mintea oamenilor şi toată făptura a devenit bcoruptă înaintea Mea.

24 Iată, arăzbunarea va veni cu repeziciune asupra locuitorilor pământului, o zi de mânie, o zi de ardere, o zi de distrugere, de bplânset, de bocet şi de jale; şi, precum o furtună, va veni pe toată faţa pământului, spune Domnul.

25 Şi cu casa Mea va aîncepe şi de la casa Mea va merge înainte spune Domnul;

26 Întâi printre aceia dintre voi, spune Domnul, care aţi adeclarat că voi cunoaşteţi numele Meu şi nu M-aţi bcunoscut şi aţi chulit împotriva Mea în mijlocul casei Mele, spune Domnul.

27 De aceea, vedeţi să nu vă îngrijoraţi cu privire la treburile Bisericii Mele în acest loc, spune Domnul.

28 Ci apurificaţi-vă inimile voastre înaintea Mea; şi bmergeţi după aceea în toată lumea şi predicaţi Evanghelia Mea către toate făpturile care n-au primit-o încă;

29 Şi acela care acrede şi este bbotezat va fi mântuit şi acela care nu crede şi nu este botezat va fi ccondamnat.

30 Pentru că vouă, Celor aDoisprezece, şi bPrimei Preşedinţii, care este numită împreună cu voi pentru a fi consilierii şi conducătorii voştri, vă este dată puterea acestei preoţii pentru ultimele zile şi pentru ultima oară, în cdispensaţia plenitudinii timpurilor.

31 Putere pe care o deţineţi împreună cu toţi aceia care au primit o dispensaţie în orice perioadă de la începutul creaţiei;

32 pentru că, adevărat vă spun vouă, acheile dispensaţiei, pe care aţi primit-o, au bvenit de la strămoşi şi, în cele din urmă, v-au fost trimise din cer vouă.

33 Adevărat, Eu vă spun vouă, iată ce mare este chemarea voastră. aPurificaţi-vă inimile şi veşmintele voastre, ca nu cumva sângele acestei generaţii să fie bcerut de la voi.

34 Fiţi credincioşi până când vin Eu, pentru că Eu avin repede; şi răsplata Mea este cu Mine pentru a răsplăti pe fiecare om după cum va fi blucrarea sa. Eu sunt Alfa şi Omega. Amin.