Scripturi
Doctrină şi Legăminte 34
anterior următorul

Secţiunea 34

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Orson Pratt, la Fayette, New York, la 4 noiembrie 1830 (History of the Church, 1:127–128). Fratele Pratt avea atunci nouăsprezece ani. El fusese convertit şi botezat când a auzit prima oară pe fratele său mai mare, Parley P. Pratt, predicând Evanghelia cu şase săptămâni înainte. Această revelaţie a fost primită în casa lui Peter Whitmer, tatăl.

1–4, Credincioşii devin fiii lui Dumnezeu prin ispăşire; 5–9, Predicarea Evangheliei pregăteşte calea pentru cea de-a Doua Venire; 10–12, Profeţia vine prin puterea Duhului Sfânt.

1 Fiul Meu, aOrson, ascultă şi auzi, şi fii atent la ceea ce îţi voi spune ţie, Eu, Domnul Dumnezeu, chiar Isus Hristos, Mântuitorul tău;

2 aLumina şi viaţa lumii, o lumină care străluceşte în întuneric şi întunericul nu o înţelege;

3 Care a aiubit atât de mult lumea, încât bşi-a cdat propria Sa viaţă pentru ca toţi care vor crede să poată deveni dfiii lui Dumnezeu. De aceea, tu eşti fiul Meu;

4 Şi tu eşti abinecuvântat, deoarece ai crezut;

5 Şi tu eşti şi mai binecuvântat, deoarece ai fost achemat de Mine să predici Evanghelia Mea—

6 Să-ţi înalţi glasul ca sunetul unei trâmbiţe, lung şi puternic, şi să apropăvăduieşti pocăinţa către o generaţie ticăloasă şi perversă, pregătind calea Domnului pentru cea de-a bDoua Sa Venire.

7 Pentru că, iată, adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie, este aproape avremea când voi veni pe un bnor cu putere şi slavă mare.

8 Şi va fi o zi amare în momentul venirii Mele, pentru că toate naţiunile vor btremura.

9 Dar înainte ca această zi mare să vină, soarele se va întuneca şi luna se va preface în sânge; şi stelele vor refuza să strălucească şi unele vor cădea şi mari distrugeri îi aşteaptă pe cei răi.

10 De aceea, înalţă-ţi glasul şi nu vă areţineţi, pentru că Domnul Dumnezeu a spus; de aceea, profeţeşte şi îţi va fi dat prin bputerea Duhului Sfânt.

11 Şi dacă eşti credincios, iată, Eu sunt cu tine până când am să vin—

12 Şi adevărat, adevărat, Eu îţi spun ţie că vin curând. Eu sunt Domnul tău şi Mântuitorul tău. Chiar aşa. Amin.