Scripturi
Doctrină şi Legăminte 85


Secţiunea 85

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, la Kirtland, Ohio, la 27 noiembrie 1832 (History of the Church, 1:298–299). Această secţiune este un extras dintr-o scrisoare a profetului către W. W. Phelps, care trăia în Independence, Missouri. A fost dată pentru a răspunde la întrebările despre acei sfinţi care se mutaseră în Sion, dar care nu primiseră moştenirile lor conform ordinului stabilit în Biserică.

1–5, Moştenirile în Sion trebuie primite prin consacrare; 6–12, Cineva puternic şi cu tărie le va da sfinţilor moştenirea lor în Sion.

1 Funcţionarul Domnului, acela care a fost numit, are datoria să ţină o istorie şi un aregistru general al Bisericii cu toate lucrurile care se întâmplă în Sion şi cu toţi aceia care bconsacră bunuri şi primesc în mod legal moşteniri de la episcop;

2 Şi, de asemenea, despre modul lor de viaţă, despre credinţa lor şi despre lucrările lor; şi, de asemenea, despre apostaţii care renunţă la credinţă după ce au primit moştenirile lor.

3 Este contrar voinţei şi poruncii lui Dumnezeu ca aceia care n-au primit moştenirile lor prin aconsacrare, potrivit legii Sale, pe care El a dat-o, pentru ca El să poată primi bzeciuiala în vederea pregătirii poporului Său împotriva zilei crăzbunării şi a focului, să aibă numele lor înscrise printre oamenii lui Dumnezeu.

4 Nici genealogia lor nu trebuie să se ţină sau să se găsească în vreunul dintre registre sau în istoria Bisericii.

5 Nu va fi găsit numele lor, nici numele strămoşilor lor, nici numele copiilor lor, scrise în acartea legilor lui Dumnezeu, spune Domnul oştirilor.

6 Da, astfel spune glasul aslab, liniştit, care şopteşte şi bpătrunde toate lucrurile şi face, deseori, să tremure oasele mele în timp ce se manifestă, spunând:

7 Şi se va întâmpla că Eu, Domnul Dumnezeu, voi trimite pe cineva puternic şi tare, ţinând sceptrul puterii în mâna sa, îmbrăcat cu lumină drept mantie, a cărui gură va face să se audă cuvinte, cuvinte veşnice; în timp ce inima lor va fi o fântână de adevăr pentru a pune în ordine casa lui Dumnezeu şi pentru a aranja prin sorţi moştenirile sfinţilor, ale strămoşilor lor şi ale copiilor lor, ale căror nume sunt înscrise în cartea legii lui Dumnezeu;

8 În timp ce acest om, care a fost chemat şi desemnat de către Dumnezeu, care întinde mâna pentru a susţine achivotul lui Dumnezeu, va cădea sub săgeata morţii, ca un arbore care este lovit de săgeata strălucitoare a fulgerului.

9 Şi toţi aceia care nu vor fi găsiţi în acartea de aducere aminte nu vor găsi moşteniri în acea zi, ci vor fi tăiaţi în bucăţi şi soarta lor va fi soarta celor necredincioşi, acolo unde va fi bplânsul şi scrâşnirea dinţilor.

10 Aceste lucruri nu le spun de la Mine; de aceea, aşa cum spune Domnul, aşa le va împlini.

11 Şi aceia care sunt din Înalta Preoţie, ale căror nume nu sunt găsite în acartea legii, sau care vor fi găsiţi că au brenunţat la credinţă sau că au fost calungaţi din Biserică, la fel ca şi aceia care deţin preoţia cea mai mică, sau membrii, nu vor găsi, în acea zi, o moştenire printre sfinţii Celui Prea Înalt;

12 De aceea, lor li se va face ca şi copiilor preotului, aşa cum va fi găsit înregistrat în cel de-al doilea capitol, versetele 61 şi 62, din Ezra.