Scripturi
Doctrină şi Legăminte 52


Secţiunea 52

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, către vârstnicii Bisericii, la Kirtland, Ohio, la 7 iunie 1831 (History of the Church, 1:175–179). O conferinţă fusese ţinută la Kirtland, din 3 până la 6 iunie. La această conferinţă au fost efectuate primele rânduieli specifice oficiului de înalt preot şi au fost recunoscute unele manifestări ale spiritelor false şi înşelătoare care au fost mustrate.

1–2, S-a stabilit ca următoarea conferinţă să fie ţinută în Missouri; 3–8, Numirea unor vârstnici care să călătorească împreună; 9–11, Vârstnicii vor propovădui ceea ce au scris apostolii şi profeţii; 12–21, Cei care sunt luminaţi prin Spirit vor aduce fructele preaslăvirii şi ale înţelepciunii; 22–44, Unii vârstnici sunt numiţi să meargă înainte în lume să predice Evanghelia în timp ce călătoresc spre Missouri pentru conferinţă.

1 Iată, astfel spune Domnul către vârstnicii pe care i-a chemat şi i-a ales în aceste zile din urmă, prin glasul Spiritului Său—

2 Spunând: Eu, Domnul, vă voi face cunoscut ceea ce vreau să faceţi, începând de acum până la viitoarea conferinţă care va fi ţinută în Missouri, în ţara pe care Eu o voi consacra poporului Meu, care este o rămăşiţă a lui Iacov, şi acelora care sunt moştenitori potrivit legământului.

3 De aceea, adevărat vă spun vouă, slujitorii Mei, Joseph Smith, fiul, şi Sidney Rigdon, să înceapă călătoria lor imediat ce pot fi făcute pregătirile pentru a părăsi casele lor şi să călătorească spre ţinuturile din Missouri.

4 Şi, în măsura în care sunt credincioşi faţă de Mine, li se va face cunoscut ce trebuie să facă;

5 Şi, în măsura în care sunt credincioşi, li se va face cunoscut, de asemenea, ţara moştenirii voastre.

6 Şi, în măsura în care nu sunt credincioşi, ei vor fi alungaţi, chiar cum voi dori Eu, aşa cum Mi se va părea bine.

7 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, slujitorul Meu, Lyman Wight, şi slujitorul Meu, John Corrill, să călătorească repede;

8 Şi, de asemenea, slujitorul Meu, John Murdock, şi slujitorul Meu, Hyrum Smith, să călătorească spre acelaşi loc, trecând prin Detroit.

9 Şi să călătorească din acel loc, predicând cuvântul pe drum, spunând nimic altceva decât ceea ce au scris profeţii şi apostolii şi ceea ce au fost învăţaţi de către Mângâietor prin rugăciune făcută cu credinţă.

10 Să meargă doi câte doi şi astfel să predice pe drum în fiecare congregaţie, botezând cu apă şi aşezând mâinile, lângă apă.

11 Pentru că, aşa spune Domnul: Eu voi împlini repede lucrarea Mea în dreptate, pentru că vin zilele când voi trimite judecata să biruie.

12 Şi slujitorul Meu, Lyman Wight, să aibă grijă, pentru că Satana vrea să-l cearnă ca pe pleavă.

13 Şi iată, acela care este credincios va fi făcut conducător peste multe lucruri.

14 Şi din nou, vă voi da un model în toate lucrurile, pentru ca să nu fiţi înşelaţi; pentru că Satana este liber pe pământ şi umblă să înşele naţiunile—

15 De aceea, acela care se roagă, al cărui spirit este smerit, acela este acceptat de Mine, dacă se supune rânduielilor Mele.

16 Acela care vorbeşte, al cărui spirit este smerit, a cărui vorbire este milostivă şi zideşte, acela este de la Dumnezeu, dacă se supune rânduielilor Mele.

17 Şi din nou, acela care tremură sub puterea Mea va fi întărit şi va aduce fructele preaslăvirii şi ale înţelepciunii, potrivit revelaţiilor şi adevărurilor pe care vi le-am dat.

18 Şi din nou, acela care este biruit şi nu aduce fructe, chiar după acest model, nu este de la Mine.

19 De aceea, prin acest model veţi cunoaşte spiritele, în toate cazurile, sub cerul întreg.

20 Şi zilele au venit; după credinţa oamenilor li se va face lor.

21 Iată, această poruncă este dată tuturor vârstnicilor pe care i-am ales.

22 Şi din nou, adevărat vă spun vouă, slujitorul Meu, Thomas B. Marsh, şi slujitorul Meu, Ezra Thayre, să călătorească, de asemenea, predicând cuvântul pe drum, în aceeaşi ţară.

23 Şi din nou, slujitorul Meu, Isaac Morley, şi slujitorul Meu, Ezra Booth, să călătorească, de asemenea, predicând cuvântul pe drum, în aceeaşi ţară.

24 Şi din nou, slujitorii Mei, Edward Partridge şi Martin Harris, să călătorească cu slujitorii Mei, Sidney Rigdon şi Joseph Smith, fiul.

25 Şi slujitorii Mei, David Whitmer şi Harvey Whitlock, de asemenea, să călătorească şi să predice pe drum, în aceeaşi ţară.

26 Şi slujitorii Mei, Parley P. Pratt şi Orson Pratt, să călătorească şi să predice pe drum, chiar în aceeaşi ţară.

27 Şi slujitorii Mei, Solomon Hancock şi Simeon Carter, de asemenea, să călătorească chiar în aceeaşi ţară şi să predice pe drum.

28 Şi slujitorii Mei, Edson Fuller şi Jacob Scott, de asemenea, să călătorească.

29 Şi slujitorii Mei, Levi W. Hancock şi Zebedee Coltrin, de asemenea, să călătorească.

30 Şi slujitorii Mei, Reynolds Cahoon şi Samuel H. Smith, de asemenea, să călătorească.

31 Şi slujitorii Mei, Wheeler Baldwin şi William Carter, de asemenea, să călătorească.

32 Şi slujitorii Mei, Newel Knight şi Selah J. Griffin, să fie amândoi rânduiţi şi, de asemenea, să călătorească.

33 Da, adevărat vă spun, toţi aceştia trebuie să călătorească spre un singur loc, pe diverse drumuri, şi un om nu va zidi pe temelia pusă de altul şi nici nu va călători pe urmele altuia.

34 Acela care este credincios, va fi protejat şi binecuvântat cu multe roade.

35 Şi din nou, slujitorii Mei, Joseph Wakefield şi Solomon Humphrey, să călătorească în ţinuturile din est;

36 Şi să lucreze cu familiile lor, şi să nu declare alte lucruri decât cele pe care le declară profeţii şi apostolii, lucruri pe care ei le-au văzut şi le-au auzit şi pe care le cred cu siguranţă absolută, pentru ca profeţiile să poată fi împlinite.

37 Ca urmare a faptului că a păcătuit, ceea ce i s-a acordat lui Heman Basset să fie luat de la el şi să i se confere lui Simonds Ryder.

38 Şi, din nou, adevărat vă spun vouă, să fie rânduit Jared Carter ca preot şi, de asemenea, George James să fie rânduit ca preot.

39 Restul de vârstnici să vegheze asupra bisericilor şi să vestească cuvântul în regiunile din împrejurimi; şi să lucreze cu mâinile lor, astfel încât să nu fie practicată nici idolatria, nici ticăloşia.

40 Şi, amintiţi-vă în toate lucrurile de cei săraci şi de cei nevoiaşi, de cei bolnavi şi de cei chinuiţi, pentru că acela care nu face aceste lucruri nu este ucenicul Meu.

41 Şi din nou, slujitorii Mei, Joseph Smith, fiul, şi Sidney Rigdon şi Edward Partridge, să ia cu ei o recomandare de la Biserică. Şi să se obţină una şi pentru slujitorul Meu, Oliver Cowdery.

42 Şi astfel, aşa cum am spus, dacă sunteţi credincioşi vă veţi aduna să vă bucuraţi în ţinutul Missouri, care este ţara moştenirii voastre, care este acum ţara duşmanilor voştri.

43 Dar, iată, Eu, Domnul, voi grăbi oraşul la timpul lui şi voi încorona pe cei credincioşi cu bucurie şi veselie.

44 Iată, Eu sunt Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi îi voi înălţa în ultima zi. Chiar aşa. Amin.