Scripturi
Doctrină şi Legăminte 32


Secţiunea 32

Revelaţie dată prin intermediul lui Joseph Smith, profetul, lui Parley P. Pratt şi Ziba Peterson, în octombrie 1830 (History of the Church, 1:118–120). Vârstnicii simţeau un mare interes şi o mare dorinţă cu privire la lamaniţi, binecuvântările prevestite pentru ei fiind cunoscute de către Biserică din Cartea lui Mormon. În consecinţă, o rugăciune a fost făcută pentru ca Domnul să-Şi manifeste voinţa pentru a se şti dacă trebuia ca vârstnicii să fie trimişi în acel moment la triburile indiene în vest. Revelaţia a urmat.

1–3, Parley P. Pratt şi Ziba Peterson sunt chemaţi să predice către lamaniţi şi să-i însoţească pe Oliver Cowdery şi Peter Whitmer, fiul; 4–5, Ei trebuie să se roage pentru înţelegerea scripturilor.

1 Şi acum, cu privire la slujitorul Meu, aParley P. Pratt, iată, Eu îi spun lui, tot atât de sigur după cum Eu trăiesc, Eu vreau ca el să proclame Evanghelia Mea şi să bînveţe de la Mine şi să fie blând şi smerit în inimă.

2 Şi ceea ce am stabilit pentru el este faptul că el trebuie să ameargă cu slujitorii Mei, Oliver Cowdery şi Peter Whitmer, fiul, în pustiu, printre blamaniţi.

3 Şi aZiba Peterson, va merge, de asemenea, cu ei; şi Eu însumi voi merge cu ei şi voi fi în bmijlocul lor; şi Eu sunt cavocatul lor la Tatăl, şi nimic nu îi va birui.

4 Şi ei vor alua în seamă ceea ce este scris şi nu vor mai declara altă brevelaţie; şi ei se vor ruga întotdeauna ca Eu să le cdezvălui ceea ce este scris pentru dînţelegerea lor.

5 Şi ei vor lua în seamă aceste cuvinte şi nu le vor trata cu uşurinţă şi Eu îi voi binecuvânta. Amin.