พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 49
ดาวน์โหลด
ทั้งเล่ม (PDF)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ภาค ๔๙

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ถึงซิดนีย์ ริกดัน, พาร์ลีย์ พี. แพรทท์, และลีมัน คอพลีย์, ที่เคิร์ทแลนด์, รัฐโอไฮโอ, เดือนมีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๑ (History of the Church, 1:167–169). (แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางแห่งระบุวันที่ของการเปิดเผยครั้งนี้ว่าเป็นเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๓๑.) ลีมัน คอพลีย์ น้อมรับพระกิตติคุณแต่ยังยึดถือการสอนบางอย่างของนิกายเชเคอร์ส (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing—สมาคมสมานฉันท์แห่งผู้เชื่อในการปรากฏครั้งที่สองของพระคริสต์), ซึ่งแต่ก่อนเขาเคยเป็นสมาชิกนิกายนี้. ความเชื่อบางอย่างของเชเคอร์สคือ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ได้เกิดขึ้นแล้วและพระองค์ทรงปรากฏในรูปของสตรี, คือ แอนน์ ลี; การบัพติศมาโดยน้ำไม่ถือว่าจำเป็น; มีข้อห้ามพิเศษคือห้ามกินเนื้อหมู, และหลายคนไม่กินเนื้อสัตว์เลย; และชีวิตที่ประพฤติพรหมจรรย์ถือเป็นชีวิตที่สูงส่งกว่าการแต่งงาน. ในคำปรารภสำหรับการเปิดเผยนี้, ท่านศาสดาพยากรณ์เขียนว่า, “เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้นในเรื่องนี้, ข้าพเจ้าทูลถามพระเจ้า, และได้รับดังนี้” (History of the Church, 1:167). การเปิดเผยครั้งนี้หักล้างแนวความคิดบางอย่างของกลุ่มเชเคอร์ส. พี่น้องชายที่เอ่ยนามข้างต้นนี้นำสำเนาการเปิดเผยนี้ไปยังชุมชนเชเคอร์ส (ใกล้คลีฟแลนด์, รัฐโอไฮโอ) และอ่านทั้งหมดให้พวกเขาฟัง, แต่ถูกปฏิเสธ.

๑–๗, วันและโมงแห่งการเสด็จมาของพระคริสต์จะยังคงไม่เป็นที่รู้จนกว่าพระองค์เสด็จมา; ๘–๑๔, มนุษย์ต้องกลับใจ, เชื่อพระกิตติคุณ, และปฏิบัติตามศาสนพิธีเพื่อได้รับความรอด; ๑๕–๑๖, การแต่งงานได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า; ๑๗–๒๑, การกินเนื้อสัตว์ได้รับความเห็นชอบ; ๒๒–๒๘, ไซอันจะเจริญรุ่งเรืองและชาวเลมันจะบานสะพรั่งดังดอกกุหลาบก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง.

จงสดับฟังคำของเรา, บรรดาผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์, และพาร์ลีย์, และลีมัน; เพราะดูเถิด, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเราให้บัญญัติข้อหนึ่งแก่เจ้าว่าเจ้าจะไปสั่งสอนกิตติคุณของเราซึ่งเจ้าได้รับ, แม้ดังที่เจ้าได้รับ, ให้แก่เชเคอร์ส.

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าพวกเขาปรารถนาจะรู้ความจริงบางส่วน, แต่ไม่ทั้งหมด, เพราะพวกเขาไม่ถูกต้องต่อหน้าเราและจำเป็นต้องกลับใจ.

ดังนั้น, เราส่งเจ้า, ผู้รับใช้ของเรา ซิดนีย์ และพาร์ลีย์, ไปสั่งสอนกิตติคุณแก่พวกเขา.

และผู้รับใช้ของเรา ลีมัน พึงได้รับแต่งตั้งสู่งานนี้, เพื่อเขาจะชี้แจงเหตุผลกับคนเหล่านั้น, มิใช่ตามสิ่งซึ่งเขาได้รับจากคนเหล่านั้น, แต่ตามสิ่งซึ่งเจ้า ผู้รับใช้ของเราจะสอนเขา; และโดยการทำเช่นนั้นเราจะให้พรเขา, มิฉะนั้นเขาจะไม่รุ่งเรือง.

พระเจ้าตรัสดังนี้; เพราะเราคือพระผู้เป็นเจ้า, และส่งพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของเรามายังโลกเพื่อการไถ่โลก, และประกาศิตว่าคนที่รับพระองค์จะได้รับการช่วยให้รอด, และคนที่หารับพระองค์ไม่จะอัปมงคล

และพวกเขาทำกับบุตรแห่งพระมหาบุรุษแม้ดังที่พวกเขาต้องการ; และพระองค์ทรงรับเดชานุภาพของพระองค์ทางพระหัตถ์ขวาแห่งรัศมีภาพของพระองค์, และบัดนี้ทรงปกครองอยู่ในสวรรค์, และจะทรงปกครองจนพระองค์เสด็จลงมาบนแผ่นดินโลก เพื่อทำให้ศัตรูทั้งปวงอยู่ใต้พระบาทของพระองค์, ซึ่งเวลานั้นอยู่แค่เอื้อม—

เรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า, พูดมันไว้; แต่โมงและวันไม่มีมนุษย์คนใดรู้, ทั้งเหล่าเทพในสวรรค์ก็ไม่รู้, และพวกเขาจะไม่รู้จนกว่าพระองค์เสด็จมา.

ดังนั้น, เราประสงค์ให้มนุษย์ทั้งปวงกลับใจ, เพราะทุกคนอยู่ภายใต้บาป, เว้นแต่คนเหล่านั้นซึ่งเราแยกไว้สำหรับตัวเรา, คนบริสุทธิ์ที่เจ้าหาล่วงรู้เกี่ยวกับพวกเขาไม่.

ดังนั้น, เรากล่าวแก่เจ้าว่าเราส่งพันธสัญญาอันเป็นนิจของเรามาให้เจ้า, แม้พันธสัญญานั้นซึ่งมีมาจากกาลเริ่มต้น.

๑๐ และสิ่งซึ่งเราสัญญาไว้ เราทำให้เกิดสัมฤทธิผลแล้วเช่นนั้น, และประชาชาติของแผ่นดินโลกจะคำนับมัน; และ, หากมิใช่ด้วยตัวพวกเขาเอง, พวกเขาก็จะตกต่ำ, เพราะสิ่งซึ่งบัดนี้สูงส่งด้วยตัวมันเองจะถูกริดรอนอำนาจ.

๑๑ ดังนั้น, เราให้คำบัญชาแก่เจ้าให้เจ้าไปในบรรดาคนพวกนี้, และกล่าวแก่พวกเขา, เหมือนกับอัครสาวกในสมัยโบราณของเรา, ซึ่งชื่อเขาคือเปโตรว่าดังนี้ :

๑๒ จงเชื่อในพระนามของพระเจ้าพระเยซู, ผู้เคยประทับอยู่บนแผ่นดินโลก, และจะเสด็จมา, ปฐมและอวสาน;

๑๓ จงกลับใจและรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์, ตามพระบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์, เพื่อการปลดบาป;

๑๔ และผู้ใดที่ทำเช่นนี้จะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์, โดยการวางมือของเอ็ลเดอร์แห่งศาสนจักร.

๑๕ และอนึ่ง, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าผู้ใดที่ห้ามการแต่งงานมิได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า, เพราะการแต่งงานได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมนุษย์.

๑๖ ดังนั้น, จึงถูกต้องตามกฎที่เขาควรมีภรรยาคนเดียว, และพวกเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน, และทั้งหมดนี้เพื่อแผ่นดินโลกจะสามารถสนองตอบเจตนารมณ์ของการสร้าง;

๑๗ และเพื่อจะได้เต็มไปด้วยมนุษย์ตามจำนวนที่กำหนดไว้, ตามการสร้างของเขาก่อนโลกรังสรรค์ขึ้นมา.

๑๘ และผู้ใดที่ห้ามว่าให้ละเว้นจากเนื้อสัตว์, ว่ามนุษย์ไม่ควรกินสิ่งนั้นนั้น, มิได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า;

๑๙ เพราะ, ดูเถิด, บรรดาสัตว์ในทุ่งและสัตว์ปีกในอากาศ, และสิ่งซึ่งมาจากแผ่นดิน, ได้รับแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ของมนุษย์สำหรับเป็นอาหารและสำหรับเป็นเครื่องนุ่งห่ม, และเพื่อเขาจะได้มีความอุดมสมบูรณ์.

๒๐ แต่มิได้ให้ไว้ว่าคน ๆ หนึ่งจะครอบครองสิ่งซึ่งเหนืออีกคนหนึ่ง, ด้วยเหตุนี้โลกจึงอยู่ในบาป.

๒๑ และวิบัติจงมีแก่มนุษย์ที่ทำให้หลั่งเลือดหรือเสียเนื้อหนังไปเปล่า ๆ และมิได้ขาดแคลน.

๒๒ และอนึ่ง, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, ว่าบุตรแห่งพระมหาบุรุษมิได้เสด็จมาในรูปของสตรี, ทั้งมิใช่แบบชายที่สัญจรไปมาบนแผ่นดินโลก.

๒๓ ดังนั้น, อย่าถูกหลอก, แต่จงดำเนินต่อไปในความแน่วแน่, เฝ้ารอให้ฟ้าสวรรค์ถูกเขย่า, และแผ่นดินโลกสั่นไหวและเหวี่ยงไปมาดุจคนเมา, และเฝ้ารอให้พระองค์ทรงเลื่อนหุบเขาขึ้นสูง, และให้พระองค์ทรงลดภูเขาลงต่ำ, และให้สถานที่ขรุขระกลับราบเรียบ—และทั้งหมดนี้เมื่อเทพจะเป่าแตรของเขา.

๒๔ แต่ก่อนวันสำคัญยิ่งของพระเจ้าจะมาถึง, ยาโคบจะเจริญรุ่งเรืองในแดนทุรกันดาร, และชาวเลมันจะบานสะพรั่งดังดอกกุหลาบ.

๒๕ ไซอันจะเจริญรุ่งเรืองบนเนินเขาและชื่นชมยินดีบนภูเขา, และจะมาชุมนุมกันยังสถานที่ซึ่งเรากำหนดไว้.

๒๖ ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, จงออกไปดังที่เราบัญชาเจ้า; จงกลับใจจากบาปทั้งหมดของเจ้า; ขอและเจ้าจะได้รับ; เคาะและจะเปิดมันให้เจ้า.

๒๗ ดูเถิด, เราจะไปเบื้องหน้าเจ้าและเป็นหน่วยระวังหลังของเจ้า; และเราจะอยู่ท่ามกลางเจ้า, และเจ้าจะไม่ถูกทำให้จำนน.

๒๘ ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์, และเรามาโดยพลัน. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน.