Tenq’ choq’ re li tzolok
Ch’utam sa’ choxa


Ch’utam sa’ choxa

Sa’ li yu’am naq maji’ nokoyo’la, sa’ li ch’utam a’in li Yuwa’b’ej kixk’ut lix k’uub’anb’il na’leb’ reheb’ li musiq’ejil ralal xk’ajol li te’chalq sa’ li ruchich’och’ a’in.