Sveta pisma
Nauk i savezi 76
Fusnote
Tema

Odsjek 76

Viđenje dano Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu, u Hiramu, Ohio, 16. veljače 1832. Kao uvod zapisu o ovom viđenju povijest Josepha Smitha navodi: »Nakon mog povratka sa sabora u Amherstu nastavih prevođenje Svetih pisama. Iz različitih objava što bijahu primljene bijaše očito da mnoge važne pojedinosti što se tiču spasenja čovjekova bijahu uklonjene iz Biblije, ili izgubljene prije nego što ona bijaše sastavljena. Činilo se bjelodanim iz onih istina koje bijahu preostale, da ako Bog nagrađuje svakoga prema djelima učinjenim u tijelu, pojam ›nebo‹, namijenjen za vječni dom svetaca, mora uključivati više od jednog kraljevstva. U skladu s tim, … dok prevođasmo evanđelje sv. Ivana, ja i starješina Rigdon vidjesmo sljedeće viđenje.« U vrijeme kada ovo viđenje bijaše dano prorok bijaše prevodio stih Ivan 5:29.

1–4, Gospod je Bog; 5–10, Otajstva kraljevstva bit će objavljena svim vjernima; 11–17, Svi će izići u uskrsnuću pravednih ili nepravednih; 18–24, Žitelji mnogih svjetova rođeni su sinovi i kćeri Bogu kroz Pomirenje Isusa Krista; 25–29, Anđeo Božji pade i postade đavao; 30–49, Sinovi propasti trpe vječno prokletstvo; svi drugi stječu neku mjeru spasenja; 50–70, Opisana je slava i nagrada uzvišenih bića u celestijalnom kraljevstvu; 71–80, Opisani su oni koji će baštiniti terestrijalno kraljevstvo; 81–113, Objašnjeno je stanje onih u telestijalnoj, terestrijalnoj i celestijalnoj slavi; 114–119, Vjerni mogu vidjeti i razumjeti otajstva Božjeg kraljevstva moću Svetog Duha.

1 aČujte, o vi nebesa, i prikloni uho, o zemljo, i radujte se vi žitelji njihovi, jer Gospod je bBog, i osim njega cnema dSpasitelja.

2 aVelika je mudrost njegova, bčudesni su putovi njegovi, a raspon djela njegovih nitko ne može saznati.

3 aNamjere njegove ne zakazuju, niti ima ikoga tko može zadržati ruku njegovu.

4 Od vječnosti do vječnosti on je aisti, i godine njegove nikad ne bprestaju.

5 Jer ovako govori Gospod — Ja, Gospod, amilosrdan sam i milostiv onima koji me se bboje, i uživam častiti one koji mi csluže u pravednosti i u istini do svršetka.

6 Velika će biti nagrada njihova i vječna će biti aslava njihova.

7 I njima ću aobjaviti sva botajstva, da, sva skrivena otajstva kraljevstva mojega od drevnih dana, i u razdobljima budućim, otkrit ću im zadovoljstvo volje svoje gledom na sve što se odnosi na kraljevstvo moje.

8 Da, čak će i čudesa vječnosti oni upoznati, i ono što će doći pokazat ću im, čak i ono što je u mnogim naraštajima.

9 I amudrost njihova bit će velika, a brazumijevanje njihovo doprijet će do neba; i pred njima će mudrost mudraca cpropasti, a razumijevanje razboritih izjalovit će se.

10 Jer aDuhom ću ih svojim bprosvijetliti, i cmoću ću im svojom otkriti tajne volje svoje — da, i to ono što doko ne vidje, niti uho ču, niti još uđe u srce čovječje.

11 Mi, Joseph Smith ml. i Sidney Rigdon, dok bijasmo au Duhu šesnaestoga dana veljače, godine Gospoda našega tisuću osam stotina trideset i druge —

12 Moću aDuha boči se naše otvoriše i razumijevanja se naša prosvijetliše, tako da mogasmo vidjeti i razumjeti ono što je Božje —

13 I to ono što bijaše od početka prije nego što svijet postade, što odredi Otac, kroz Jedinorođenog Sina svojega, koji bijaše na grudima Očevim još od apočetka;

14 O kojemu mi iznosimo svjedočanstvo; a svjedočanstvo koje iznosimo jest punina evanđelja Isusa Krista, koji je taj Sin, koga vidjesmo i s kojim arazgovarasmo u nebeskom bviđenju.

15 Naime, dok obavljasmo djelo aprevođenja koje nam Gospod bijaše povjerio, dođosmo do dvadeset i devetog stiha petog poglavlja Ivana, koji nam bijaše dan kako slijedi —

16 Govoreći o uskrsnuću mrtvih, gledom na one koji će ačuti glas bSina Čovječjega:

17 I izići; oni koji su činili adobro, u buskrsnuću cpravednih; a oni koji su činili zlo, u uskrsnuću nepravednih.

18 Evo, ovo nas navede da se divimo, jer nam to bijaše dano od Duha.

19 I dok arazmišljasmo o ovomu, Gospod dotaknu oči razumijevanja naših i one se otvoriše, i slava Gospodnja zasja uokolo.

20 I mi vidjesmo aslavu Sina, bzdesna cOcu, i primismo od punine njegove;

21 I vidjesmo svete aanđele, i one koji su bposvećeni, pred prijestoljem njegovim, dok štovahu Boga, i Jaganjca, koji ga cštuju u vijeke vjekova.

22 A sad, nakon mnogih svjedočanstava koja bijahu dana o njemu, ovo je asvjedočanstvo, posljednje od svih, koje mi dajemo o njemu: Da on bživi!

23 Jer avidjesmo ga, i to zdesna bBogu; i čusmo glas gdje iznosi svjedočanstvo da je on cJedinorođenac Očev —

24 Da se po anjemu, i kroz njega, i od njega bsvjetovi stvaraju i bijahu stvoreni, a žitelji njihovi rođeni su csinovi i kćeri Bogu.

25 I ovo vidjesmo također, i svjedočimo, da aanđeo Božji koji bijaše na vlasti u nazočnosti Božjoj, koji se pobuni protiv Jedinorođenog Sina kojega Otac ljubljaše i koji bijaše na grudima Očevim, bijaše bačen dolje iz nazočnosti Boga i Sina,

26 I bijaše nazvan Propast, jer nebesa plakahu nad njim — on bijaše aLucifer, sin zorin.

27 I mi vidjesmo, i gle, on apade! Pade, čak i sin zorin!

28 I dok još bijasmo u Duhu, Gospod nam zapovjedi da zapišemo viđenje; naime, vidjesmo Sotonu, onu staru azmiju, to jest bđavla, koji se cpobuni protiv Boga, i nastojaše uzeti kraljevstvo Boga našega i Krista njegova —

29 Stoga on aratuje protiv svetaca Božjih, i opkoljuje ih uokolo.

30 I vidjesmo viđenje patnji onih s kojima on ratovaše i nadvlada, naime ovako nam dođe glas Gospodnji:

31 Ovako govori Gospod o svima onima koji poznaju moć moju, i bijahu učinjeni dionicima njezinim, a dopustiše sebi kroz moć đavlovu da budu anadvladani, i da zaniječu istinu i prkose moći mojoj —

32 To su oni koji su asinovi bpropasti, o kojima kažem da bi bilo bolje za njih da se nikad nisu ni rodili;

33 Jer oni su posude gnjeva, osuđeni da trpe gnjev Božji s đavlom i anđelima njegovim u vječnosti;

34 O kojima rekoh da nema aoprosta u ovom svijetu niti u svijetu koji će doći —

35 Jer oni azanijekaše Svetoga Duha nakon što ga bijahu primili, i jer zanijekaše Jedinorođenoga Sina Očeva, jer ga brazapeše u sebi i izložiše ga otvorenom ruglu.

36 Ovo su oni koji će otići u ajezero ognjeno i sumporno s đavlom i anđelima njegovim —

37 I jedini nad kojima će druga asmrt imati ikakvu moć;

38 Da, zaista, ajedini koji neće biti otkupljeni u vrijeme od Gospoda utvrđeno, nakon patnji gnjeva njegova.

39 Jer svi će ostali biti aizvedeni buskrsnućem mrtvih, kroz pobjedu i slavu cJaganjca koji bijaše ubijen, koji bijaše na grudima Očevim prije nego što svjetovi bijahu stvoreni.

40 I ovo je aevanđelje, radosna vijest, koju glas s nebesa posvjedoči nama —

41 Da on dođe na svijet, i to Isus, da bude arazapet za svijet, i da bponese grijehe csvijeta, i da dposveti svijet, i da ga eočisti od svake nepravednosti;

42 Kako bi se po njemu svi mogli aspasiti koje Otac podloži moći njegovoj i stvori po njemu;

43 Koji proslavlja Oca, i spašava sva djela ruku svojih, osim onih sinova propasti koji niječu Sina nakon što ga Otac objavi.

44 Stoga, on spašava sve osim njih — oni će otići u avječnu bkaznu, koja je beskrajna kazna, koja je vječita kazna, da kraljuju s cđavlom i anđelima njegovim u vječnosti, gdje dcrv njihov ne umire, i oganj se ne gasi, što je muka njihova —

45 A asvršetak njezin, niti mjesto njezino, ni muku njihovu nitko ne poznaje;

46 Niti to bijaše objavljeno, niti jest, niti će biti objavljeno čovjeku, osim onima koji su učinjeni dionicima njezinim;

47 Ipak ja, Gospod, pokazujem to u viđenju mnogima, no smjesta to zatvaram ponovno;

48 Stoga, svršetak, širinu, visinu, adubinu i bijedu njezinu oni ne razumiju, niti ijedan čovjek osim onih koji su bodređeni za tu cosudu.

49 I mi čusmo glas kako govori: Zapišite viđenje, jer gle, ovo je svršetak viđenja patnji bezbožnih.

50 I opet svjedočimo — jer vidjesmo i čusmo, i ovo je asvjedočanstvo evanđelja Kristova gledom na one koji će izići u buskrsnuću pravednih —

51 To su oni koji primiše svjedočanstvo o Isusu, i apovjerovaše u ime njegovo i bijahu bkršteni na csliku pokopa njegova, jer bijahu duronjeni u vodu u ime njegovo, i to prema zapovijedi koju on dade —

52 Da bi obdržavajući zapovijedi mogli biti aoprani i bočišćeni od svih grijeha svojih, i primiti Svetoga Duha polaganjem cruku onoga koji je dzaređen i zapečaćen za tu emoć;

53 I koji nadvladavaju vjerom, i azapečaćeni su bSvetim Duhom obećanja, kojega Otac izlijeva na sve one koji su pravedni i istiniti.

54 To su oni koji su crkva aPrvorođenčeva.

55 To su oni u čije ruke Otac predade asve —

56 To su oni koji su asvećenici i kraljevi, koji primiše od punine njegove, i od slave njegove;

57 I asvećenici su Svevišnjega prema redu Melkisedekovu, koji bijaše prema redu bHenokovu, koji bijaše prema credu Jedinorođenoga Sina.

58 Stoga, kako je zapisano, oni su abogovi, to jest bsinovi cBožji —

59 Stoga, asve je njihovo, bilo život ili smrt, ili ono što je sadašnje, ili ono što će doći, sve je njihovo i oni su Kristovi, a Krist je Božji.

60 I oni će anadvladati sve.

61 Dakle, nek nijedan čovjek ne aslavi čovjeka, već radije nek bslavi Boga, koji će cpodložiti sve neprijatelje pod noge svoje.

62 Ovi će aprebivati u bnazočnosti Boga i Krista njegova u vijeke vjekova.

63 Ovo su aoni koje će on dovesti sa sobom, kad bdođe u oblacima nebeskim cvladati na zemlji nad narodom svojim.

64 Ovo su oni koji će imati udjela u aprvom uskrsnuću.

65 Ovo su oni koji će izići u auskrsnuću pravednih.

66 Ovo su oni koji dođoše do aGore bSiona, i do grada živoga Boga, nebeskog mjesta, najsvetijeg od svih.

67 Ovo su oni koji priđoše bezbrojnom mnoštvu anđela, općem skupu i crkvi aHenokovoj, i bPrvorođenčevoj.

68 Ovo su oni čija su imena azapisana na nebu, gdje su Bog i Krist bsudac svima.

69 Ovo su oni koji su apravični ljudi učinjeni bsavršenima kroz Isusa, posrednika cnovoga saveza, koji izvede ovo savršeno dpomirenje kroz prolijevanje vlastite ekrvi svoje.

70 Ovo su oni čija su tijela acelestijalna, čija je bslava csunčana, i to slava Boga, najuzvišenijeg od svih, za čiju je slavu sunce na nebeskom svodu opisano kao uzorak.

71 I opet, mi vidjesmo aterestrijalni svijet, i evo, i gle, ovo su oni koji su od terestrijalnoga, čija se slava razlikuje od slave crkve Prvorođenčeve koja primi puninu Očevu, onako kako se slava bmjesečeva razlikuje od sunca na nebeskom svodu.

72 Gle, ovo su oni koji umriješe abez bzakona;

73 I također oni koji su aduhovi ljudi držanih u btamnici, koje Sin pohodi, i cpropovijedaše im devanđelje, da bi im moglo biti suđeno kao ljudima u tijelu;

74 Koji ne primiše asvjedočanstvo o Isusu u tijelu, već ga poslije primiše.

75 Ovo su oni koji su časni ljudi na zemlji, koji bijahu zaslijepljeni prepredenošću ljudi.

76 Ovo su oni koji primaju od slave njegove, ali ne od punine njegove.

77 Ovo su oni koji primaju od nazočnosti Sinove, ali ne od punine Očeve.

78 Stoga, oni su atijela terestrijalna, a ne tijela celestijalna, i razlikuju se u slavi kao što se mjesec razlikuje od sunca.

79 Ovo su oni koji nisu aneustrašivi u svjedočanstvu o Isusu; stoga, oni ne zadobivaju krunu nad kraljevstvom Boga našega.

80 A sad, ovo je svršetak viđenja koje vidjesmo o terestrijalnome, što nam Gospod zapovjedi da zapišemo dok još bijasmo u Duhu.

81 I opet, vidjesmo slavu atelestijalnog, a to je slava onoga što je manje, kao što se slava zvijezda razlikuje od slave mjeseca na nebeskom svodu.

82 Ovo su oni koji ne primiše evanđelje Kristovo, niti asvjedočanstvo o Isusu.

83 Ovo su oni koji ne niječu Svetoga Duha.

84 Ovo su oni koji su bačeni dolje u apakao.

85 Ovo su oni koji neće biti otkupljeni od ađavla sve do bzadnjeg uskrsnuća, dok Gospod, to jest Krist cJaganjac, ne dovrši djelo svoje.

86 Ovo su oni koji ne primaju od punine njegove u vječnome svijetu, već od Svetoga Duha kroz posluživanje terestrijalnog;

87 A terestrijalni kroz aposluživanje celestijalnog.

88 I također telestijalni prima to od posluživanja anđela koji su postavljeni da im poslužuju, to jest koji su postavljeni da im budu duhovi što poslužuju; jer oni će biti baštinici spasenja.

89 I tako mi vidjesmo, u nebeskom viđenju, slavu telestijalnog, koja nadilazi svako razumijevanje;

90 I nijedan čovjek ne zna to, doli onaj kojemu Bog to objavi.

91 I tako mi vidjesmo slavu terestrijalnog koja nadmašuje u svemu slavu telestijalnog, i to u slavi, i u moći, i u snazi, i u gospodstvu.

92 I tako vidjesmo slavu celestijalnog, koja nadmašuje u svemu — gdje Bog, i to Otac, kraljuje na prijestolju svojem u vijeke vjekova;

93 Pred čijim se prijestoljem sve sagiba u poniznoj apobožnosti, i daje mu slavu u vijeke vjekova.

94 Oni koji prebivaju u anazočnosti njegovoj crkva su bPrvorođenčeva; i oni vide kao što su viđeni, i cspoznaju kao što su spoznati, primivši od punine njegove i od dmilosti njegove;

95 I on ih čini aravnopravnima u moći, i u snazi, i u gospodstvu.

96 A slava je celestijalnog jedna, baš kao što je slava asunca jedna.

97 A slava je terestrijalnog jedna, baš kao što je slava mjeseca jedna.

98 A slava je telestijalnog jedna, baš kao što je slava zvijezda jedna; naime, kao što se jedna zvijezda razlikuje od druge zvijezde u slavi, upravo se tako razlikuje jedan od drugoga u slavi u telestijalnom svijetu;

99 Naime, ovo su oni koji su aPavlovi, i Apolonovi, i Kefini.

100 Ovo su oni koji kažu da su neki od ovoga, a neki od onoga — neki Kristovi, a neki Ivanovi, a neki Mojsijevi, a neki Ilijasovi, a neki Izajasovi, a neki Izaijini, a neki Henokovi;

101 Ali ne primiše evanđelje, niti svjedočanstvo o Isusu, niti proroke, niti avječni savez.

102 Naposljetku, svi su ovi oni koji neće biti sabrani sa svecima, da budu auzneseni u bcrkvu Prvorođenčevu, i primljeni u oblak.

103 Ovo su aoni koji su blažljivci, i vračari, i cpreljubnici, i bludnici, i svatko tko ljubi i govori laž.

104 Ovo su oni koji trpe agnjev Božji na zemlji.

105 Ovo su oni koji trpe aosvetu vječnoga ognja.

106 Ovo su oni koji su bačeni dolje u apakao i btrpe gnjev cSvemogućeg Boga, do dpunine vremenā, kad će Krist epodložiti sve neprijatelje pod noge svoje i fusavršiti djelo svoje;

107 Kada izruči kraljevstvo, i predstavi ga Ocu, neokaljano, govoreći: Ja nadvladah i aizgazih btijesak sam, i to tijesak žestine gnjeva Svemogućeg Boga.

108 Tad će on biti okrunjen krunom slave svoje, i sjest će na aprijestolje moći svoje da kraljuje u vijeke vjekova.

109 No evo, i gle, mi vidjesmo slavu i žitelje telestijalnog svijeta, kako oni bijahu bezbrojni poput zvijezda na nebeskom svodu, ili poput pijeska na morskoj obali;

110 I čusmo glas Gospodnji gdje govori: Svi će ovi prignuti koljeno, i svaki će jezik apriznati onomu koji sjedi na prijestolju u vijeke vjekova;

111 Jer će im biti suđeno prema djelima njihovim, i svaki će čovjek primiti prema adjelima svojim, vlastito gospodstvo svoje, u bdvorima koji su pripravljeni;

112 I oni će biti sluge Svevišnjega; no, agdje Bog i Krist bprebivaju oni ne mogu doći, svjetovi bez kraja.

113 Ovo je svršetak viđenja koje vidjesmo, za koje nam bijaše zapovjeđeno da ga zapišemo dok još bijasmo u Duhu.

114 No, avelika su i čudesna djela Gospodnja i botajstva kraljevstva njegova koja nam on pokaza, koja nadilaze svako razumijevanje u slavi, i u snazi, i u gospodstvu;

115 Za koja nam on zapovjedi da ih ne zapisujemo, dok još bijasmo u Duhu, i nije azakonito da ih čovjek izgovara;

116 Niti ih je čovjek asposoban otkriti, jer ih se može jedino vidjeti i bshvatiti moću Svetoga Duha, kojega Bog udjeljuje onima koji ga ljube, i pročišćuju se pred njim;

117 Kojima on daje ovu povlasticu da vide i spoznaju sami za sebe;

118 Kako bi kroz moć i očitovanje Duha, dok su u tijelu, oni mogli biti sposobni podnijeti nazočnost njegovu u svijetu slave.

119 A Bogu i Jaganjcu neka budu slava, i čast, i gospodstvo u vijeke vjekova. Amen.