Sveta pisma
Nauk i savezi 78
Fusnote
Tema

Odsjek 78

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 1. ožujka 1832. Toga se dana prorok i drugi vođe sabraše kako bi raspravili o poslovima Crkve. Ova objava izvorno uputi proroka, Sidneyja Rigdona i Newela K. Whitneyja da otputuju u Missouri i organiziraju trgovačke i izdavačke napore Crkve otvarajući »tvrtku« koja će nadgledati ove napore, stvarajući sredstva za uspostavljanje Siona i za dobrobit siromašnih. Ova tvrtka, poznata kao Ujedinjena tvrtka, bijaše organizirana u travnju 1832. i raspuštena 1834. godine (vidi odsjek 82). Neko vrijeme nakon njezina raspuštanja, pod vodstvom Josepha Smitha, izraz »poslovi spremišta za siromašne« zamijenio je izraz »trgovačka i izdavačka poduzeća« u objavi, i riječ »red« zamijenila je riječ »tvrtka«.

1–4, Sveci trebaju osnovati i uspostaviti spremište; 5–12, Mudro korištenje njihove imovine dovest će do spasenja; 13–14, Crkva treba biti neovisna o zemaljskim moćima; 15–16, Mihael (Adam) služi pod vodstvom Sveca (Krista); 17–22, Blagoslovljeni su vjerni, jer će baštiniti sve.

1 Gospod prozbori Josephu Smithu ml., govoreći: Poslušajte me, govori Gospod Bog vaš, vi koji ste zaređeni u aveliko svećeništvo crkve moje, koji se skupiste zajedno;

2 I slušajte asavjet onoga koji vas bzaredi s visina, koji će govoriti riječi mudrosti u uši vaše, da bi vam spasenje moglo doći u onomu što iznesoste preda me, govori Gospod Bog.

3 Jer zaista kažem vam, vrijeme dođe, i sad je tu; i evo, i gle, mora svakako biti da bude auređenje naroda mojega, u ravnanju i uspostavljanju poslova bspremišta za csiromašne naroda mojega, i na ovome mjestu i u zemlji dSionu —

4 Radi trajnog i vječnog uspostavljanja i reda za crkvu moju, da se unaprijedi stvar kojoj se posvetiste, na spasenje čovjeka, i na slavu Oca vašega koji je na nebu;

5 Da biste mogli biti aravnopravni u svezama onoga što je nebesko, da, i onoga što je zemaljsko također, radi zadobivanja onoga što je nebesko.

6 Jer ako niste ravnopravni u onome što je zemaljsko ne možete biti ravnopravni u zadobivanju onoga što je nebesko;

7 Naime, želite li da vam dadem mjesto u acelestijalnom svijetu, morate se bpripraviti cčineći ono što vam zapovjedih i zatražih od vas.

8 A sad, zaista, ovako govori Gospod, potrebno je da sve činite na aslavu moju, vi koji ste združeni zajedno u ovome bredu;

9 Ili, drugim riječima, nek sluga moj Newel K. Whitney, i sluga moj Joseph Smith ml., i sluga moj Sidney Rigdon sjedaju u vijeću sa svecima koji su u Sionu;

10 Inače aSotona nastoji odvratiti srca njihova od istine, tako da postaju zaslijepljeni i ne razumiju ono što je pripravljeno za njih.

11 Stoga, zapovijed vam dajem, da se pripravite i sredite svezom, to jest vječnim asavezom što se ne može prekršiti.

12 A onaj tko ga prekrši izgubit će službu svoju i položaj u crkvi, i bit će izručen audaranjima Sotone sve do dana otkupljenja.

13 Gle, ovo je priprava kojom vas pripravljam, i temelj, i primjer koji vam dajem, po kojem možete ispuniti zapovijedi koje su vam dane;

14 Da providnošću mojom, unatoč anevolji koja će se oboriti na vas, da crkva uzmogne stajati neovisna vrhu svih drugih stvorenja ispod celestijalnog svijeta;

15 Da uzmognete doći do akrune pripravljene za vas, i biti učinjeni bvladarima nad mnogim kraljevstvima, govori Gospod Bog, Svetac Sionov, koji uspostavi temelje cAdam-ondi-Ahmana;

16 Koji postavi aMihaela za kneza vašega, i učvrsti noge njegove, i postavi ga na visinu, i dade mu ključeve spasenja pod savjetom i ravnanjem Sveca, koji je bez početka danā ili svršetka života.

17 Zaista, zaista, kažem vam, vi ste dječica, i još ne razumjeste kako velike blagoslove Otac ima u rukama svojim, i pripravi za vas;

18 I ne možete apodnijeti sve sada; ipak, budite odvažni, jer ja ću vas bvoditi. Kraljevstvo je vaše i blagoslovi su njegovi vaši, i bogatstva su cvječnosti vaša.

19 I onaj koji prima sve sa azahvalnošću bit će proslavljen; i ono što je od ove zemlje bit će mu nadodano, i to bstostruko, da, više.

20 Stoga, činite ono što vam zapovjedih, govori Otkupitelj vaš, to jest Sin aAhman, koji pripravlja sve prije negoli vas buzme;

21 Jer vi ste acrkva Prvorođenčeva, i on će vas bponijeti gore u oblaku, i dodijeliti svakom čovjeku dio njegov.

22 I onaj koji je vjeran i amudar bupravitelj baštinit će csve. Amen.