Sveta pisma
Nauk i savezi 58
Fusnote
Tema

Odsjek 58

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Sionu, okrug Jackson, Missouri, 1. kolovoza 1831. Ranije, prvoga Šabata nakon dolaska proroka i njegove družine u okrug Jackson, Missouri, bogoslužje bijaše održano i dva člana bijahu primljena krštenjem. Tijekom tog tjedna neki od svetaca iz Colesvillea što bijahu iz ogranka u Thompsonu stigoše s drugima (vidi odsjek 54). Mnogi bijahu željni saznati volju Gospodnju o sebi u novom mjestu sabiranja.

1–5, Oni koji pretrpe tegobe bit će okrunjeni slavom; 6–12, Sveci se trebaju pripremati za svadbu Jaganjčevu i večeru Gospodnju; 13–18, Biskupi su suci u Izraelu; 19–23, Sveci se trebaju pokoravati zakonima zemlje; 24–29, Ljudi trebaju koristiti svoje opredjeljivanje kako bi činili dobro; 30–33, Gospod zapovijeda i opoziva; 34–43, Da bi se pokajali, ljudi moraju priznati i odbaciti svoje grijehe; 44–58, Sveci trebaju kupovati svoju baštinu i sabirati se u Missouriu; 59–65, Evanđelje se mora propovijedati svakom stvorenju.

1 Poslušajte, o vi starješine crkve moje, i priklonite uho riječi mojoj, i saznajte od mene što ja želim gledom na vas, a i gledom na aovu zemlju u koju vas poslah.

2 Jer zaista, kažem vam, blagoslovljen je onaj koji aobdržava zapovijedi moje, bilo u životu ili u bsmrti; a onome koji je cvjeran u dtegobama, nagrada je njegova veća u kraljevstvu nebeskom.

3 Ne možete vidjeti naravnim očima svojim, za sada, zamisao aBoga svojega o onomu što će doći kasnije, i bslavu koja će uslijediti nakon mnogo tegoba.

4 Jer nakon mnogo ategoba dolaze bblagoslovi. Stoga, dan dolazi kad ćete biti cokrunjeni velikom dslavom; sat još nije, ali je posve blizu.

5 Sjetite se ovoga što vam govorim prije, da biste mogli ausaditi to u srce, i primiti ono što će slijediti.

6 Gle, zaista kažem vam, iz ovog vas razloga poslah — da biste bili poslušni, i da bi srca vaša bila apripravna bsvjedočiti o onome što će doći;

7 I također da biste bili počašćeni polaganjem temelja, i davanjem svjedočanstva o zemlji na kojoj će aSion Božji stajati;

8 I također da bi se gozba od pretiline pripravila za asiromašne; da, gozba od pretiline, i vina s btalogom dobro pročišćena, da bi zemlja mogla znati kako usta prorokā neće zakazati;

9 Da, večera doma Gospodnjega, dobro pripravljena, na koju će svi narodi biti pozvani.

10 Prvo, bogati i učeni, mudri i plemeniti;

11 A nakon toga dolazi dan moći moje; tad će siromašni, hromi, i slijepi, i gluhi doći na asvadbu Jaganjčevu, i blagovati od bvečere Gospodnje, pripravljene za veliki dan koji će doći.

12 Gle, ja, Gospod, rekoh ovo.

13 I da bi asvjedočanstvo moglo izići iz Siona, da, iz usta grada baštine Božje —

14 Da, iz ovog vas razloga poslah ovamo, i izabrah slugu svojega aEdwarda Partridgea, i povjerih mu poslanje njegovo u ovoj zemlji.

15 No, ne pokaje li se on za grijehe svoje, koji su nevjera i sljepoća srca, nek se pripazi da ne apadne.

16 Gle, poslanje mu je njegovo dano, i neće biti dano ponovno.

17 I tko god stoji u ovom poslanju postavljen je da bude asudac u Izraelu, baš kao što to bijaše u drevne dane, da dijeli zemlje baštine Božje bdjeci njegovoj;

18 I da sudi narodu njegovu svjedočanstvom pravičnih, i uz pomoć savjetnika svojih, u skladu sa zakonima kraljevstva koje dadoše aproroci Božji.

19 Jer zaista, kažem vam, zakon će se moj obdržavati u ovoj zemlji.

20 Nek nitko ne misli da je vladar; već nek Bog vlada onim koji sudi, u skladu sa savjetom vlastite volje svoje, ili drugim riječima, onim koji savjetuje ili sjedi na sudačkoj stolici.

21 Nek nitko ne krši azakone zemlje, jer onaj koji obdržava zakone Božje nema potrebe kršiti zakone zemlje.

22 Stoga, budite podložni moćima koje jesu, dok aon ne zavlada čije je pravo vladati, i podloži sve neprijatelje pod noge svoje.

23 Gle, azakoni koje primiste iz ruke moje zakoni su crkve, i u tom ćete ih svjetlu podržavati. Gle, ovdje je mudrost.

24 A sad, kao što govorah o sluzi svojemu Edwardu Partridgeu, ova je zemlja zemlja obitavališta njegova, i onih koje on postavi za savjetnike svoje; i također zemlja obitavališta onoga koga postavih da vodi aspremište moje;

25 Stoga nek oni dovedu obitelji svoje u ovu zemlju, kako se budu savjetovali između sebe i mene.

26 Jer gle, nije pravo da ja zapovijedam u svemu; jer onaj koga se prisiljava u svemu, taj je alijen i nije mudar sluga; stoga ne prima nikakvu nagradu.

27 Zaista kažem, ljudi se trebaju agorljivo posvećivati dobroj stvari, i činiti mnogo toga po slobodnoj volji svojoj, i ostvarivati mnogo pravednosti;

28 Jer moć je u njima, po kojoj su oni azastupnici sami sebi. I u onoj mjeri u kojoj ljudi čine dobro neće nipošto izgubiti nagradu svoju.

29 No, onaj koji ne čini ništa dok mu se ne zapovjedi, a prima zapovijed sumnjičava srca, i obdržava je s lijenošću, taj je aproklet.

30 Tko sam ja što astvorih čovjeka, govori Gospod, da bih smatrao bez krivnje onoga koji se ne pokorava zapovijedima mojim?

31 Tko sam ja, govori Gospod, da aobećah, a ne ispunih?

32 Ja zapovijedam, a ljudi se ne pokoravaju; ja aopozivam, a oni ne primaju blagoslov.

33 Tad oni kažu u srcima svojim: Ovo nije djelo Gospodnje, jer se obećanja njegova ne ispunjaju. No, jao takvima, jer nagrada njihova vreba aodozdo, a ne odozgo.

34 A sad vam dajem daljnje upute o ovoj zemlji.

35 Mudrost je u meni da sluga moj Martin Harris bude primjer crkvi apolažući novce svoje pred biskupa crkve.

36 I također, ovo je zakon svakomu čovjeku koji dolazi u ovu zemlju da primi baštinu; i on će učiniti s novcima svojim onako kako zakon propisuje.

37 A mudrost je također da se zemljišta kupuju u Independenceu, za mjesto spremišta, a također i za kuću atiskare.

38 I druge će smjernice o sluzi mojemu Martinu Harrisu dati njemu Duh, da bi on mogao primiti baštinu svoju kako mu se čini dobro;

39 I nek se on pokaje za grijehe svoje, jer on traži ahvalu svijeta.

40 I također nek sluga moj aWilliam W. Phelps stoji u službi na koju ga postavih, i primi baštinu svoju u zemlji;

41 A i on se mora pokajati, jer ja, Gospod, nisam zadovoljan njime, jer se on nastoji isticati, i nije dovoljno krotak preda mnom.

42 Gle, onaj tko se apokaja za grijehe svoje, tomu je boprošteno, i ja, Gospod, cviše ih se ne spominjem.

43 Po ovome možete znati kaje li se čovjek za grijehe svoje — gle, on će ih apriznati i bodbaciti.

44 A sad, zaista, govorim o ostatku starješina crkve moje, vrijeme još nije došlo, i neće još mnogo godina, da oni prime baštinu svoju u ovoj zemlji, osim ako ne zažele to molitvom vjere, samo kako im to odredi Gospod.

45 Jer gle, oni će azgrnuti ljude zajedno s krajeva zemlje.

46 Dakle, skupite se zajedno; a oni kojima nije određeno da ostanu u ovoj zemlji, nek propovijedaju evanđelje u krajevima uokolo; a nakon toga nek se vrate kućama svojim.

47 Nek propovijedaju putom, i asvjedoče o istini na svim mjestima, i pozivaju bogate, ugledne i neugledne, i siromašne da se pokaju.

48 I nek izgrađuju acrkve, u onoj mjeri u kojoj se žitelji zemlje budu kajali.

49 I neka zastupnik bude postavljen glasom crkve, za crkvu u Ohiu, da prima novce za kupovanje zemljištā u aSionu.

50 I dajem sluzi svojemu Sidneyju Rigdonu zapovijed da anapiše opis zemlje Siona, i izjavu o volji Božjoj, kako mu je bude otkrio Duh;

51 I poslanicu i uplatnicu, da se izruči svim crkvama za pribavljanje novaca, da se stavi u ruke biskupu, njemu samomu ili zastupniku, kako mu se čini dobro ili kako on odredi, za kupovinu zemljištā za baštinu djece Božje.

52 Jer gle, zaista kažem vam, Gospod hoće da učenici i djeca ljudska otvore srca svoja, i to za kupovinu ovog cijelog područja zemlje, čim vrijeme dopusti.

53 Gle, ovdje je mudrost. Neka učine ovo, inače neće primiti nikakvu abaštinu, osim da to bude prolijevanjem krvi.

54 I opet, u onoj mjeri u kojoj se zemlja dobije, nek se pošalju radnici svih vrsta u ovu zemlju, da rade za svece Božje.

55 Neka sve ovo bude učinjeno s redom; i neka povlastice zemalja otkrivaju s vremena na vrijeme biskup ili zastupnik crkve.

56 I neka djelo sabiranja ne bude u žurbi, niti bijegom; već neka bude učinjeno kako budu savjetovali starješine crkve na saborima, u skladu sa znanjem koje primaju s vremena na vrijeme.

57 I nek sluga moj Sidney Rigdon posveti i zavjetuje ovu zemlju, i zemljište za ahram, Gospodu.

58 I nek sastanak sabora bude sazvan; a nakon toga nek se sluge moji Sidney Rigdon i Joseph Smith ml. vrate, a i Oliver Cowdery s njima, da izvrše ostatak djela koje im odredih u njihovoj vlastitoj zemlji, i ostatak kako apropišu sabori.

59 I nek se nitko ne vraća iz ove zemlje, a da ne aiznosi svjedočanstvo putom o onomu što znade i zasigurno vjeruje.

60 Neka ono što bijaše udijeljeno Zibi Petersonu bude uzeto od njega; i neka on stoji kao član u crkvi, i radi vlastitim rukama svojim, s braćom, sve dok ne bude dostatno aukoren za sve grijehe svoje; jer ih on ne priznaje, i misli ih prikriti.

61 Neka ostatak starješina ove crkve, koji dolazi u ovu zemlju, od kojih su neki silno blagoslovljeni čak preko svake mjere, također održi sabor u ovoj zemlji.

62 I nek sluga moj Edward Partridge upravlja saborom koji će oni održati.

63 I nek se oni također vrate, propovijedajući evanđelje putom, iznoseći svjedočanstvo o onomu što im je objavljeno.

64 Jer zaista, glas mora ići s ovoga mjesta u cijeli svijet, i do najudaljenijih dijelova zemlje — evanđelje se mora apropovijedati svakom stvorenju, uz bznakove što prate one koji vjeruju.

65 I gle, Sin Čovječji adolazi. Amen.