Sveta pisma
Nauk i savezi 42
Fusnote
Tema

Odsjek 42

Objava dana u dva dijela po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 9. i 23. veljače 1831. Prvi dio, koji se sastoji od stihova 1 do 72, bijaše primljen u nazočnosti dvanaestorice starješina i kao ispunjenje Gospodnjega obećanja prethodno danog da će »zakon« biti dan u Ohiu (vidi odsjek 38:32). Drugi dio sastoji se od stihova 73 do 93. Prorok posebno navodi ovu objavu kao »prihvaćanje zakona Crkve«.

1–10, Starješine su pozvani propovijedati evanđelje, krstiti obraćenike i graditi Crkvu; 11–12, Oni moraju biti pozvani i zaređeni i trebaju podučavati načela evanđelja koja se nalaze u Svetim pismima; 13–17, Trebaju podučavati i prorokovati moću Duha; 18–29, Svecima je zapovjeđeno da ne ubijaju, kradu, lažu, požudno žele nešto, čine preljub, ili govore zlo protiv drugih; 30–39, Izloženi su zakoni koji upravljaju posvećenjem imovine; 40–42, Osuđuju se oholost i dokonost; 43–52, Bolesni trebaju biti iscijeljeni kroz posluživanje i pomoću vjere; 53–60, Sveta pisma upravljaju Crkvom i treba ih proglašavati svijetu; 61–69, Mjesto Novog Jeruzalema i otajstva kraljevstva bit će otkriveni; 70–73, Posvećene imovine trebaju se koristiti za uzdržavanje crkvenih službenika; 74–93, Izloženi su zakoni koji upravljaju bludništvom, preljubom, ubojstvima, krađom i priznanjem grijeha.

1 Poslušajte, o vi starješine crkve moje, koji se skupiste zajedno u ime moje, i to Isusa Krista, Sina živoga Boga, Spasitelja svijeta; pošto vjerujete u ime moje i obdržavate zapovijedi moje.

2 Opet, kažem vam, poslušajte i čujte i pokorite se azakonu koji ću vam dati.

3 Jer zaista kažem, pošto se skupiste zajedno prema azapovijedi kojom vam zapovjedih, i slažete se bgledom na ovu jednu stvar, i zaiskaste Oca u ime moje, upravo ćete tako primiti.

4 Gle, zaista kažem vam, dajem vam ovu prvu zapovijed da pođete u ime moje, svatko od vas, osim slugu mojih Josepha Smitha ml. i Sidneyja Rigdona.

5 I dajem im zapovijed da pođu na kratko vrijeme, i bit će dano moću aDuha kad će se vratiti.

6 I poći ćete u moći Duha mojega, propovijedajući evanđelje moje, apo dvojica u ime moje, uzdižući glasove svoje kao zvukom trublje, navješćujući riječ moju poput anđela Božjih.

7 I poći ćete krsteći vodom, govoreći: Pokajte se, pokajte se, jer kraljevstvo je nebesko nadomak.

8 I s ovoga ćete mjesta poći u područja prema zapadu; i ukoliko nađete one koji će vas primiti, izgradit ćete crkvu moju u svakom području —

9 Dok vrijeme ne dođe kad će vam biti objavljeno s visina kad će agrad bNovi Jeruzalem biti pripravljen, kako biste se mogli csabrati u jedno, kako biste mogli biti dnarod moj, a ja ću biti Bog vaš.

10 I opet, kažem vam da će sluga moj aEdward Partridge stajati u službi na koju ga postavih. I dogodit će se, prestupi li on, bdrugi će biti postavljen umjesto njega. Upravo tako. Amen.

11 Opet, kažem vam, neće biti dano nikome da pođe apropovijedati evanđelje moje, ili izgrađivati crkvu moju, osim ako ga ne bzaredi netko tko ima covlast, i crkvi je znano da on ima ovlast, i propisno ga zarediše poglavari crkve.

12 I opet, astarješine, svećenici i učitelji ove crkve bpodučavat će načela evanđelja mojega, koja su u cBibliji i dMormonovoj knjizi, u kojoj je punina eevanđelja.

13 I oni će poštivati asaveze i crkvene članke da ih izvršavaju, i to će biti učenja njihova, kako ih bude upućivao Duh.

14 I Duh će vam biti dan amolitvom vjere; i ako ne primite bDuha, nećete podučavati.

15 I sve ćete se to truditi činiti kako zapovjedih gledom na učenje vaše, sve dok punina aPisama mojih ne bude dana.

16 I dok budete uzdizali glasove svoje putem aTješitelja, govorit ćete i prorokovati kako mi se čini dobro;

17 Jer gle, Tješitelj znade sve, i svjedoči o Ocu i o Sinu.

18 A sad gle, govorim crkvi. Ne aubij; a onaj koji bubije neće imati oprost u ovom svijetu, ni u svijetu koji će doći.

19 I opet, kažem, ne ubij; no onaj koji ubije aumrijet će.

20 Ne aukradi; a onaj koji krade i neće se pokajati bit će odbačen.

21 Ne alaži; onaj koji laže i neće se pokajati bit će odbačen.

22 aLjubi ženu svoju svim srcem svojim, i bprianjaj uz nju i ni uz koga drugoga.

23 I onaj tko gleda ženu aželeći je s požudom zanijekat će vjeru, i neće imati Duha; i ne pokaje li se bit će odbačen.

24 Ne čini apreljub; a onaj tko počini preljub, i ne pokaje se, bit će odbačen.

25 No onaj tko počini preljub i apokaje se svim srcem svojim, i okani ga se, te ga ne čini više, njemu boprosti;

26 No, počini li ga ananovo, neće mu biti oprošteno, već će biti odbačen.

27 Ne agovori zlo o bližnjemu svomu, niti mu čini išta zla.

28 Ti znadeš da su zakoni moji o ovome dani u Pismima mojim; onaj koji sagriješi i ne pokaje se bit će aodbačen.

29 Ako me aljubiš, bslužit ćeš mi i cobdržavati sve moje zapovijedi.

30 I gle, spominjat ćeš se asiromašnih, i bposvetiti od imetka svojega za cuzdržavanje njihovo ono što im ti imaš udijeliti, savezom i poveljom što se ne mogu prekršiti.

31 I koliko god budete audjeljivali od imetka svojega bsiromašnima, to ćete učiniti meni; i to će biti položeno pred cbiskupa crkve moje i savjetnike njegove, dvojicu od starješina ili velikih svećenika, takve koje će on postaviti, ili ih je postavio i dodijelio za tu svrhu.

32 I dogodit će se, nakon što to bude položeno pred biskupa crkve moje, i nakon što on primi ova svjedočanstva o aposvećenju imovine crkve moje, da se ona ne mogu oduzeti crkvi, sukladno zapovijedima mojim, svaki će čovjek biti učinjen bodgovornim meni, cupravitelj nad imovinom svojom, to jest onim što primi posvećenjem, koliko je već dovoljno za njega i dobitelj.

33 I opet, bude li imovine u rukama crkve, ili kojeg pojedinca njezina, više nego što je potrebno za uzdržavanje njihovo nakon ovog prvog posvećenja, koja je aostatak što se treba posvetiti biskupu, čuvat će se za posluživanje onima koji nemaju, s vremena na vrijeme, kako bi svaki čovjek koji ima potrebu mogao biti obilato opskrbljen i primiti prema željama svojim.

34 Zato će se ostatak čuvati u spremištu mojemu, za posluživanje siromašnima i potrebitima, kako odredi veliko vijeće crkve, te biskup i vijeće njegovo;

35 A u svrhu kupovanja zemljištā za javnu dobrobit crkve, i gradnje bogoštovnih domova, i izgradnje aNovog Jeruzalema, o kome će kasnije biti objavljeno —

36 Da bi moj narod saveza mogao biti sabran u jedno u onaj dan kad ja adođem u bhram svoj. I ovo činim za spasenje naroda svojega.

37 I dogodit će se da će onaj tko sagriješi i ne pokaje se biti aizbačen iz crkve, i neće primiti ponovno ono što bposveti za siromašne i potrebite crkve moje, ili drugim riječima, za mene —

38 Jer koliko god ačinite to najmanjem od ovih, činite to meni.

39 Jer dogodit će se, ono što izrekoh ustima proroka svojih bit će ispunjeno; jer ću posvetiti od bogatstava onih koji prigrle evanđelje moje među poganima siromašnima naroda mojega koji su od doma Izraelova.

40 I opet, ne budi aohol u srcu svojemu; nek sva bodjeća tvoja bude jednostavna, a ljepota njezina ljepota rada ruku tvojih;

41 I nek sve bude učinjeno u čistoći preda mnom.

42 Ne budi adokon; jer onaj koji je dokon neće jesti kruh niti nositi odjeću radnika.

43 I tko je god među vama abolestan, i nema vjere da bude iscijeljen, a ipak vjeruje, bit će njegovan sa svom nježnošću travama i laganom hranom, i to ne rukom neprijatelja.

44 A starješine crkve, dvojica ili više njih, bit će pozvani, i molit će se za njih i polagati aruke svoje na njih u ime moje; i ako oni umru, bumrijet će meni, a ako požive, živjet će meni.

45 aŽivite zajedno u bljubavi, tako da cplačete zbog gubitka onih koji umiru, a posebno zbog onih koji nemaju dnadu u slavno uskrsnuće.

46 I dogodit će se, oni koji umru u meni neće okusiti asmrti, jer će im ona biti bslatka;

47 A oni koji ne umru u meni, jao njima, jer smrt je njihova gorka.

48 I opet, dogodit će se da će onaj koji ima avjeru u me da bude biscijeljen, i nije mu codređena smrt, biti iscijeljen.

49 Onaj koji ima vjeru da će vidjeti, vidjet će.

50 Onaj koji ima vjeru da će čuti, čut će.

51 Hromi koji ima vjeru da će poskočiti, poskočit će.

52 A oni koji nemaju vjere da čine ovo, ali vjeruju u me, imaju moć postati asinovi moji; i ukoliko ne krše zakone moje, bpodnašaj slabosti njihove.

53 Stoj na mjestu aupravništva svojega.

54 Ne uzimaj odjeću brata svojega; plati za ono što ćeš primiti od brata svojega.

55 A adobiješ li više od onoga što bi bilo za uzdržavanje tvoje, daj to u bspremište moje, kako bi sve moglo biti učinjeno prema onome što rekoh.

56 Išti, i moja će aPisma biti dana kako odredih, i ona će se bčuvati na sigurnomu;

57 I potrebno je da se primiriš gledom na njih, i ne podučavaš po njima sve dok ih ne primite u cijelosti.

58 I dajem vam zapovijed da ćete tada podučavati po njima sve ljude; jer će se iz njih podučavati asvi narodi, plemena, jezici i puci.

59 Uzmi ono što si primio, što ti bijaše dano u Pismima mojim kao zakon, da bude zakon moj koji će upravljati crkvom mojom;

60 I onaj koji bude ačinio u skladu s ovim bit će spašen, a onaj koji ne bude to činio bit će bproklet, nastavi li tako.

61 Budeš li iskao, primit ćeš aobjavu za objavom, bspoznaju za spoznajom, da bi mogao znati cotajstva i dono što je mironosno — ono što donosi eradost, ono što donosi život vječni.

62 Išti, i bit će ti objavljeno u pravo vrijeme moje gdje će aNovi Jeruzalem biti izgrađen.

63 I gle, dogodit će se da će sluge moji biti poslani na istok i na zapad, na sjever i na jug.

64 Pa i sad, nek onaj koji ide na istok podučava one koji će se obratiti da bježe na azapad, i to kao posljedica onoga što dolazi na zemlji, i btajnih zavjera.

65 Gle, poštuj sve ovo i velika će biti nagrada tvoja; jer vama je dano da upoznate otajstva kraljevstva, ali svijetu nije dano da ih upozna.

66 Poštujte zakone koje primiste i budite vjerni.

67 I kasnije ćete primiti crkvene asaveze, takve koji će biti dostatni da vas učvrste, i ovdje i u Novom Jeruzalemu.

68 Zato, onaj kome nedostaje amudrosti, neka ište od mene, i ja ću mu dati obilno i neću ga koriti.

69 Uzdignite srca svoja i radujte se, jer vam akraljevstvo, ili drugim riječima, bključevi crkve, bijaše dano. Upravo tako. Amen.

70 aSvećenici i bučitelji imat će svoje cupravništvo, baš kao i članovi.

71 A starješine ili veliki svećenici, koji su postavljeni da pomažu biskupu kao savjetnici u svemu, trebaju osigurati da se obitelji njihove uzdržavaju od imovine koja je aposvećena biskupu, za dobro siromašnih, i za druge svrhe, kako je prije spomenuto;

72 Ili trebaju primiti pravičnu naknadu za sve usluge svoje, bilo upravništvo ili na drugi način, kako se bude smatralo da je najbolje, ili kako odluče savjetnici i biskup.

73 A biskup će također primiti uzdržavanje svoje, ili pravičnu naknadu za sve usluge svoje u crkvi.

74 Gle, zaista kažem vam, koja god osoba među vama, rastavivši se od druga svojega uslijed abludništva, ili drugim riječima, posvjedoči li pred vama u svoj skromnosti srca da je to tako, nećete je tjerati iz sredine svoje;

75 No, otkrijete li da je koja osoba napustila druga svojega radi apreljuba, a ona je sama krivac, a drug njezin živi, ona će biti bistjerana iz sredine vaše.

76 I opet, kažem vam, budite abudni i pažljivi, i sve ispitajte, da ne primite nikoga takvoga među sebe ako je vjenčan;

77 A ako nije vjenčan, pokajat će se za sve grijehe svoje, inače ga nećete primiti.

78 I opet, svaka osoba koja pripada ovoj crkvi Kristovoj trudit će se obdržavati sve zapovijedi i saveze crkve.

79 I dogodit će se, ako koja osoba među vama aubije, bit će izručena i s njom će se postupati prema zakonima zemlje; naime, sjetite se da on nema oprosta; i to će biti dokazano prema zakonima zemlje.

80 I ako koji muškarac ili žena počine preljub, njemu ili njoj sudit će se pred dvojicom starješina crkve, ili više njih, a svaka će riječ biti utvrđena protiv njega ili nje uz pomoć dvaju svjedoka iz crkve, a ne između neprijatelja; no, ako ima više od dva svjedoka, to je bolje.

81 No, on ili ona bit će osuđeni ustima dvaju svjedoka; a starješine će izložiti slučaj pred crkvu, i crkva će podići ruke svoje protiv njega ili nje, da bi se s njima moglo postupiti prema zakonu Božjemu.

82 A bude li moguće, potrebno je da biskup također bude nazočan.

83 I tako ćete činiti u svim slučajevima koji će doći pred vas.

84 I ako muškarac ili žena budu pljačkali, on ili ona bit će izručeni zakonu zemlje.

85 I ako on ili ona budu akrali, on ili ona bit će izručeni zakonu zemlje.

86 I ako on ili ona budu alagali, on ili ona bit će izručeni zakonu zemlje.

87 I ako on ili ona počine ikakvo bezakonje, on ili ona bit će izručeni zakonu, i to zakonu Božjem.

88 I ako te tvoj abrat ili sestra buvrijede, uzet ćeš njega ili nju između njega ili nje i sebe nasamo; i ako on ili ona cpriznaju, izmirit ćeš se.

89 A ako on ili ona ne priznaju, izručit ćeš njega ili nju crkvi, ne članovima, nego starješinama. I to će biti učinjeno na sastanku, a ne pred svijetom.

90 A ako tvoj brat ili sestra uvrijede mnoge, on ili ona bit će aprekoreni pred mnogima.

91 A ako itko uvrijedi otvoreno, on ili ona bit će prekoreni otvoreno, kako bi se on ili ona postidjeli. A ako on ili ona ne priznaju, on ili ona bit će izručeni zakonu Božjem.

92 Ako itko uvrijedi u tajnosti, on ili ona bit će prekoreni u tajnosti, kako bi on ili ona imali priliku priznati u tajnosti njemu ili njoj koga su on ili ona uvrijedili, a i Bogu, da crkva ne bi govorila prijekorno o njemu ili njoj.

93 I tako ćete se ponašati u svemu.