Sveta pisma
Nauk i savezi 1
Fusnote
Tema

Nauk i savezi

Odsjek 1

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, 1. studenoga 1831., tijekom posebnog sabora starješina Crkve održanog u Hiramu, Ohio. Mnogo objava bijaše primljeno od Gospoda prije ovog vremena, a sabiranje njihovo radi objavljivanja u obliku knjige bijaše jedan od poglavitih predmeta odobrenih na saboru. Ovaj odsjek čini Gospodov predgovor naucima, savezima i zapovijedima danim u ovoj rasporedbi.

1–7, Glas upozorenja ide svim ljudima; 8–16, Otpadništvo i opačina prethode Drugom dolasku; 17–23, Joseph Smith je pozvan vratiti na zemlju Gospodnje istine i moći; 24–33, Mormonova knjiga iznesena je na vidjelo i istinita je Crkva uspostavljena; 34–36, Mir će biti uzet sa zemlje; 37–39, Istražujte ove zapovijedi.

1 Poslušajte, o vi narode acrkve moje, govori glas onoga koji prebiva na visini, i čije su boči nad svim ljudima; da, zaista, kažem: cPoslušajte, vi narode izdaleka; i vi što ste na otocima morskim, slušajte zajedno.

2 Jer doista, aglas je Gospodnji svim ljudima, i nema bnikoga tko bi umaknuo; i nema oka koje neće vidjeti, niti uha koje neće čuti, niti csrca koje neće biti prožeto.

3 A abuntovni će biti probodeni velikom žalošću; jer će bezakonja njihova biti bizgovarana na krovovima kuća, i tajni će čini njihovi biti razotkriveni.

4 A aglas upozorenja bit će svemu narodu, ustima učenika mojih, koje izabrah u ove bposljednje dane.

5 I oni će ići dalje, i nitko ih neće zaustaviti, jer im ja, Gospod, zapovjedih.

6 Gle, ovo je aovlast moja, i ovlast slugu mojih, i predgovor moj knjizi zapovijedi mojih, koje dadoh njima da ih bobjave za vas, o žitelji zemaljski.

7 Stoga abojte se i drhtite, o vi narode, jer što ja, Gospod, odredih u njima, bit će bispunjeno.

8 I zaista kažem vam, onima koji idu dalje, noseći ove vijesti žiteljima zemlje, njima je moć dana da azapečate i na zemlji i na nebu, nevjerne i bbuntovne;

9 Da, zaista, da ih zapečate za dan kad će agnjev Božji biti izliven na bopake, bez mjere —

10 Za adan kad će Gospod doći bnaplatiti svakom čovjeku u skladu s cdjelom njegovim, i dodmjeriti svakom čovjeku u skladu s mjerom koju je on odmjerio bližnjemu svome.

11 Dakle, glas je Gospodnji krajevima zemaljskim, da svi koji žele čuti mogu čuti:

12 Pripravite se, pripravite se za ono što će doći, jer Gospod je blizu;

13 A asrdžba je Gospodnja raspaljena, i bmač je njegov okupan na nebu, i on će pasti na žitelje zemlje.

14 I aruka će Gospodnja biti otkrivena; i dan dolazi kad će oni koji ne bposlušaju glas Gospodnji, niti glas slugu njegovih, niti poklone cpažnju riječima proroka i apostola, biti disključeni iz naroda;

15 Jer oni aodlutaše od buredbi mojih, i cprekršiše dvječni savez moj;

16 Oni ne atraže Gospoda kako bi uspostavili pravednost njegovu, već svaki čovjek hodi bvlastitim cputem svojim, i za dslikom vlastitog boga svojega, čija je slika prema obličju svijeta, i čiji je bitak onaj kumirski, što estari i propast će u fBabilonu, i to Babilonu velikomu koji će pasti.

17 Stoga ja, Gospod, poznavajući nevolju koja treba doći na ažitelje zemlje, pozvah slugu svojega Josepha Smitha ml., i govorah mu s neba, i dadoh mu zapovijedi;

18 I također dadoh zapovijedi drugima, da trebaju proglasiti ovo svijetu; i sve to da bi se ispunilo ono što napisahu proroci —

19 aOno što je slabo u svijetu istupit će i slomiti moćne i snažne, kako nijedan čovjek ne bi savjetovao bližnjega svoga, niti se buzdao u mišicu tjelesnu —

20 Već da bi svaki čovjek mogao agovoriti u ime Boga Gospoda, i to Spasitelja svijeta;

21 Da bi vjera također mogla porasti na zemlji;

22 Da bi vječni asavez moj mogao biti uspostavljen;

23 Da bi puninu aevanđelja mojega bslabi i priprosti mogli cproglasiti sve do na kraj svijeta, i pred kraljevima i vladarima.

24 Gle, ja sam Bog i izrekoh ovo; ove su azapovijedi od mene, a bijahu dane slugama mojim u slabosti njihovoj, u skladu s bjezikom njihovim, da bi mogli steći crazumijevanje.

25 I u onoj mjeri u kojoj zabludiše, da bi to moglo biti otkriveno;

26 I u onoj mjeri u kojoj tražahu amudrost, da bi mogli biti podučeni;

27 I u onoj mjeri u kojoj sagriješiše, da bi mogli biti aukoreni kako bi se mogli bpokajati;

28 I u onoj mjeri u kojoj bijahu aponizni, da bi mogli biti osnaženi, i blagoslovljeni s visina, i da bi mogli primati bspoznaju s vremena na vrijeme.

29 A nakon što primi zapis o Nefijcima, da, i to sluga moj Joseph Smith ml., da bi mogao imati moć prevođenja kroz milosrđe Božje, moću Božjom, aMormonovu knjigu.

30 A i oni kojima ove zapovijedi bijahu dane, da bi mogli imati amoć da polože temelje ove bcrkve, i izvedu je iz mraka i iz ctame, jedinu istinitu i živu dcrkvu na licu cijele zemlje, kojom sam ja, Gospod, veoma ezadovoljan, govoreći crkvi skupno, a ne pojedinačno —

31 Jer ja, Gospod, ne mogu gledati na agrijeh ni s najmanjom mjerom popustljivosti;

32 Ipak, onomu koji se pokaje i izvršava zapovijedi Gospodnje bit će aoprošteno;

33 A onomu koji se ane pokaje, njemu će biti boduzeto čak i svjetlo koje bijaše primio; jer cDuh se moj neće uvijek dtruditi oko čovjeka, govori Gospod nad Vojskama.

34 I opet, zaista kažem vam, o žitelji zemaljski: Ja, Gospod, voljan sam otkriti ovo asvakom tijelu;

35 Jer ja nisam apristran prema pojedincima, i hoću da svi ljudi znaju kako bdan brzo dolazi; čas još nije, ali je posve blizu, kad će cmir biti uzet sa zemlje, a dđavao će imati moć nad vlastitim gospodstvom svojim.

36 I također će Gospod imati moć nad asvecima svojim, i bvladat će u csredini njihovoj, i sići će sa dsudom na eIdumeju, to jest svijet.

37 Istražujte ove azapovijedi, jer one su istinite i vjerne, a proroštva i bobećanja što su u njima sva će biti ispunjena.

38 Što ja Gospod rekoh, to rekoh, i ne ispričavam se; i premda će nebesa i zemlja uminuti, ariječ moja neće uminuti, već će sva biti bispunjena, bilo to cglasom mojim ili glasom dslugu mojih, eisto je.

39 Jer evo, i gle, Gospod je Bog, a aDuh daje svjedočanstvo, i svjedočanstvo je istinito, a bistina ostaje u vijeke vjekova. Amen.