Sveta pisma
Nauk i savezi 103
Fusnote
Tema

Odsjek 103

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 24. veljače 1834. Ova objava bijaše primljena nakon dolaska u Kirtland, Ohio, Parleyja P. Pratta i Lymana Wighta, koji stigoše iz Missouria kako bi se posavjetovali s prorokom gledom na potporu i vraćanje svetaca na njihove zemlje u okrugu Jackson.

1–4, Zašto je Gospod dozvolio da sveci u okrugu Jackson budu progonjeni; 5–10, Sveci će pobijediti budu li obdržavali zapovijedi; 11–20, Otkupljenje Siona doći će moću, i Gospod će ići pred svojim narodom; 21–28, Sveci se trebaju sabirati u Sionu, a oni koji polože svoje živote naći će ih ponovno; 29–40, Razna su braća pozvana uspostaviti Sionov tabor i poći u Sion; obećana im je pobjeda budu li vjerni.

1 Zaista kažem vama, prijatelji moji, gle, dat ću vam objavu i zapovijed, kako biste znali kako adjelovati u obavljanju dužnosti svojih gledom na spasenje i botkupljenje braće vaše, koja bijahu raspršena u zemlji Sionu;

2 Koja bijahu atjerana i udarana rukama neprijatelja mojih, na koje ću izliti gnjev svoj bez mjere u vrijeme svoje.

3 Jer ja im dopustih dosad, kako bi aispunili mjeru bezakonja svojih, kako bi pehar njihov bio pun;

4 I kako bi oni koji se nazivaju prema imenu mojemu bili aukoreni na kratko vrijeme velikim i teškim prijekorom, zato što ne bslušahu posvema odredbe i zapovijedi koje im dadoh.

5 No zaista kažem vam, odredih odredbu koju će narod moj ostvariti, ukoliko budu upravo od ovog časa slušali asavjet koji ću im ja, Gospod Bog njihov, dati.

6 Gle oni će, jer ja odredih to, početi pobjeđivati neprijatelje moje upravo od ovog časa.

7 I anastojeći poštivati sve riječi koje ću im ja, Gospod Bog njihov, govoriti, oni neće nikada prestati pobjeđivati sve dok bkraljevstva svijeta ne budu podložena pod noge moje, a zemlja bude cpredana dsvecima, da je eposjeduju u vijeke vjekova.

8 No, ukoliko ane budu obdržavali zapovijedi moje, i nastojali poštivati sve riječi moje, kraljevstva će ih svijeta pobijediti.

9 Naime, oni bijahu postavljeni da budu asvjetlo svijetu, i da budu spasitelji ljudi;

10 I ukoliko nisu spasitelji ljudi, oni su poput asoli koja izgubi okus svoj, i od tada nije dobra ni za što nego da se odbaci i bude izgažena nogom ljudskom.

11 No zaista kažem vam, odredih da se braća vaša koja bijahu raspršena vrate na azemlje baštine svoje, i izgrade opustjela mjesta sionska.

12 Jer nakon amnogo tegoba, kao što vam rekoh u prijašnjoj zapovijedi, dolazi blagoslov.

13 Gle, ovo je blagoslov koji obećah nakon tegoba vaših, i tegoba braće vaše — otkupljenje vaše, i otkupljenje braće vaše, i to vraćanje njihovo u zemlju Sion, da budu uspostavljeni, da ne budu više oboreni.

14 Ipak, onečiste li baštine svoje bit će oboreni; jer ja ih neću poštedjeti onečiste li baštine svoje.

15 Gle, kažem vam, otkupljenje Siona mora svakako doći moću;

16 Stoga, podići ću narodu svojemu čovjeka, koji će ih voditi kao što aMojsije vođaše djecu Izraelovu.

17 Naime, vi ste djeca Izraelova, i iz apotomstva Abrahamova, i morate svakako biti izvedeni iz ropstva moću, i uz ispruženu ruku.

18 I kao što oci vaši bijahu vođeni u početku, upravo će tako biti s otkupljenjem Siona.

19 Zato, nek srca vaša ne klonu, jer ne kažem vama kao što rekoh ocima vašim: aAnđeo će moj uzići pred vama, ali ne i bnazočnost moja.

20 Već vam govorim: aAnđeli će moji uzići pred vama, a i nazočnost moja, i s vremenom ćete bzaposjesti dobru zemlju.

21 Zaista, zaista kažem vam, sluga je moj Joseph Smith ml. ačovjek kojemu prispodobih slugu kojemu Gospodar bvinograda govoraše u usporedbi što vam je dadoh.

22 Zato neka sluga moj Joseph Smith ml. kaže asnazi doma mojega, mladićima mojim i onima srednje dobi — Skupite se zajedno u zemlji Sionu, na zemljištu koje kupih novcem koji mi je posvećen.

23 I neka sve crkve pošalju mudre ljude s novcima njihovim, i akupuju zemljišta onako kako im ja zapovjedih.

24 I ukoliko neprijatelji moji navale na vas da vas istjeraju iz dobre azemlje moje, koju posvetih da bude zemlja Sion, to jest iz zemalja vaših nakon ovih svjedočanstava, koje iznesoste preda me protiv njih, proklet ćete ih;

25 I koga god vi prokunete, ja ću prokleti, i osvetit ćete me na neprijateljima mojim.

26 I nazočnost će moja biti s vama dok me budete aosvećivali na neprijateljima mojim, sve do trećeg i četvrtog naraštaja onih koji me mrze.

27 Neka se nitko ne plaši položiti život svoj poradi mene; jer tko god apoloži život svoj poradi mene naći će ga ponovno.

28 A tko god nije voljan položiti život svoj poradi mene nije učenik moj.

29 Volja je moja da sluga moj aSidney Rigdon uzdigne glas svoj na zborovima u istočnim zemljama, kako bi pripremio crkve da obdržavaju zapovijedi koje im ja dadoh gledom na obnovu i otkupljenje Siona.

30 Volja je moja da se sluga moj aParley P. Pratt i sluga moj Lyman Wight ne vraćaju u zemlju braće svoje, sve dok ne dobiju družine da uziđu u zemlju Sion, po desetoricu, ili po dvadesetoricu, ili po pedesetoricu, ili po stotinu, sve dok ne dobiju brojem pet stotina od bsnage doma mojega.

31 Gle ovo je volja moja; ištite i primit ćete; no, ljudi ane čine uvijek volju moju.

32 Zato, ne možete li dobiti pet stotina, nastojte marljivo kako biste možda mogli dobiti tri stotine.

33 A ako ne možete dobiti tri stotine, nastojte marljivo kako biste možda mogli dobiti jednu stotinu.

34 No zaista kažem vam, zapovijed vam dajem, da ne uzlazite u zemlju Sion sve dok ne dobijete stotinu od snage doma mojega, da uziđu s vama u zemlju Sion.

35 Zato, kako vam rekoh, ištite i primit ćete; molite se iskreno kako bi možda sluga moj Joseph Smith ml. mogao ići s vama, i predsjedavati posred naroda mojega, i urediti kraljevstvo moje na aposvećenoj zemlji, i uspostaviti djecu sionsku na zakonima i zapovijedima koje vam bijahu dane i koje će vam biti dane.

36 Svaka pobjeda i slava ostvarena je za vas kroz vašu amarljivost, vjernost, i bmolitve vjere.

37 Neka sluga moj Parley P. Pratt putuje sa slugom mojim Josephom Smithom ml.

38 Neka sluga moj Lyman Wight putuje sa slugom mojim Sidneyjem Rigdonom.

39 Neka sluga moj Hyrum Smith putuje sa slugom mojim Frederickom G. Williamsom.

40 Neka sluga moj Orson Hyde putuje sa slugom mojim Orsonom Prattom, kamo im god sluga moj Joseph Smith ml. bude savjetovao, da zadobiju ispunjenje ovih zapovijedi koje vam dadoh, a ostavite ostalo u rukama mojim. Upravo tako. Amen.