Sveta pisma
Nauk i savezi 52
Fusnote
Tema

Odsjek 52

Objava dana po Josephu Smithu proroku starješinama Crkve, u Kirtlandu, Ohio, 6. lipnja 1831. Sabor bijaše održan u Kirtlandu, počevši 3. a završivši 6. lipnja. Na tom saboru prva naročita zaređenja u službu velikoga svećenika bijahu obavljena, i određena očitovanja lažnih i obmanjujućih duhova bijahu razlučena i prekorena.

1–2, Određeno je da sljedeći sabor bude održan u Missouriu; 3–8, Izvršena su postavljanja određenih starješina da putuju zajedno; 9–11, Starješine trebaju podučavati ono što su apostoli i proroci napisali; 12–21, Oni koji su prosvijetljeni Duhom rađaju plodovima hvale i mudrosti; 22–44, Razni su starješine postavljeni da idu propovijedajući evanđelje dok putuju u Missouri radi sabora.

1 Gle, ovako govori Gospod starješinama koje apozva i izabra u ove posljednje dane glasom Duha svojega —

2 Govoreći: Ja ću, Gospod, otkriti vama što želim da činite od ovog vremena do sljedećeg sabora koji će se održati u Missouriu, na azemlji koju ću bposvetiti narodu svojemu, koji je costatak Jakovljev, i onima koji su baštinici u skladu sa dsavezom.

3 Stoga, zaista kažem vam, neka sluge moji Joseph Smith ml. i Sidney Rigdon krenu na put svoj čim pripreme mogu biti izvršene da napuste dom svoj, i otputuju u zemlju Missouri.

4 I ukoliko mi oni budu vjerni, bit će im otkriveno što će činiti;

5 I bit će im također, ukoliko budu vjerni, otkrivena azemlja baštine vaše.

6 A ukoliko ne budu vjerni bit će odbačeni, onako kako ja želim, kako mi se čini dobro.

7 I opet, zaista kažem vam, neka sluga moj Lyman Wight i sluga moj John Corrill putuju brzo;

8 I također neka sluga moj John Murdock i sluga moj Hyrum Smith otputuju na isto mjesto preko Detroita.

9 I neka putuju odande propovijedajući riječ putom, ne govoreći aništa drugo, doli ono što bproroci i apostoli zapisaše, i ono što ih poduči cTješitelj kroz molitvu vjere.

10 Neka idu apo dvojica, i tako neka propovijedaju putom na svakom zboru, krsteći bvodom, i polaganjem cruku pokraj vode.

11 Jer ovako govori Gospod: Skratit ću djelo svoje u apravednosti, jer dani dolaze kad ću poslati sud do pobjede.

12 I neka se sluga moj Lyman Wight pripazi, jer ga Sotona želi arešetati kao pljevu.

13 I gle, onaj tko je avjeran bit će učinjen vladarom nad mnogim stvarima.

14 I opet, dat ću vam uzorak u svemu da ne budete obmanuti; jer Sotona se kreće uokolo zemljom, i on ide obmanjujući narode —

15 Stoga onaj koji se moli, čiji je duh araskajan, toga ja bprihvaćam, pokorava li se curedbama mojim.

16 Onaj koji govori, čiji je duh raskajan, čiji je jezik krotak i izgrađuje, taj je od Boga pokorava li se uredbama mojim.

17 I opet, onaj koji drhti pred moću mojom bit će učinjen ajakim, i urodit će plodovima hvale i bmudrosti, u skladu s objavama i istinama koje vam dadoh.

18 I opet, onaj koji je nadvladan i ane rađa plodovima, i to prema ovom uzorku, nije od mene.

19 Stoga, po ovom ćete uzorku arazaznavati duhove u svim slučajevima pod cijelim nebom.

20 A dani dođoše; prema vjeri ljudi bit će im aučinjeno.

21 Gle, ova je zapovijed dana svim starješinama koje izabrah.

22 I opet, zaista kažem vam, neka sluga moj aThomas B. Marsh i sluga moj Ezra Thayre otputuju također, propovijedajući riječ putom u tu istu zemlju.

23 I opet, neka sluga moj Isaac Morley i sluga moj Ezra Booth otputuju, također propovijedajući riječ putom u tu istu zemlju.

24 I opet, neka sluge moji aEdward Partridge i Martin Harris otputuju sa slugama mojim Sidneyjem Rigdonom i Josephom Smithom ml.

25 Neka sluge moji David Whitmer i Harvey Whitlock također otputuju, i propovijedaju putom u tu istu zemlju.

26 I neka sluge moji aParley P. Pratt i bOrson Pratt otputuju, i propovijedaju putom, i to u tu istu zemlju.

27 I neka sluge moji Solomon Hancock i Simeon Carter također otputuju u tu istu zemlju, i propovijedaju putom.

28 Neka sluge moji Edson Fuller i Jacob Scott također otputuju.

29 Neka sluge moji Levi W. Hancock i Zebedee Coltrin također otputuju.

30 Neka sluge moji Reynolds Cahoon i Samuel H. Smith također otputuju.

31 Neka sluge moji Wheeler Baldwin i William Carter također otputuju.

32 I neka sluge moji aNewel Knight i Selah J. Griffin obojica budu zaređeni i također otputuju.

33 Da, zaista kažem, neka svi ovi otputuju na jedno mjesto, različitim putovima svojim, i jedan čovjek neće graditi na atemeljima drugoga, niti će putovati tragom drugoga.

34 Onaj tko je vjeran, taj će biti sačuvan i blagoslovljen mnogim aplodom.

35 I opet, kažem vam, neka sluge moji Joseph Wakefield i Solomon Humphrey otputuju u istočne krajeve;

36 Neka rade s obiteljima svojim, ane navješćujući ništa drugo doli proroke i apostole, ono što bvidješe i čuše i zasigurno cvjeruju, kako bi se proroštva mogla ispuniti.

37 Uslijed prijestupa neka ono što bijaše udijeljeno Hemanu Bassetu bude njemu auzeto, i položeno na glavu Simondsa Rydera.

38 I opet, zaista kažem vam, neka Jared Carter bude azaređen za svećenika, i također neka George James bude zaređen za bsvećenika.

39 Neka ostatak starješina abdije nad crkvama, i navješćuje riječ u krajevima uokolo njih; i neka oni rade vlastitim rukama svojim kako se ne bi provodili bidolopoklonstvo ni opačina.

40 I spomenite se u svemu asiromašnih i bpotrebitih, bolesnih i izmučenih, jer onaj koji ne čini ovo, taj nije učenik moj.

41 I opet, neka sluge moji Joseph Smith ml. i Sidney Rigdon i Edward Partridge ponesu sa sobom apreporuku iz crkve. I neka se jedna nabavi za slugu mojega Olivera Cowderyja također.

42 I tako, baš kao što rekoh, ako ste vjerni skupit ćete se zajedno da se radujete u zemlji aMissouri, koja je zemlja bbaštine vaše, koja je sada zemlja neprijatelja vaših.

43 No gle, ja, Gospod, požurit ću grad u njegovo vrijeme, i okrunit ću vjerne aradošću i radovanjem.

44 Gle, ja sam Isus Krist, Sin Božji, i ja ću ih auzdignuti u posljednji dan. Upravo tako. Amen.