Sveta pisma
Nauk i savezi 43
Fusnote
Tema

Odsjek 43

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, u veljači 1831. U to vrijeme neke članove Crkve uznemiriše ljudi što se lažno predstavljahu kao objavitelji. Prorok upita Gospoda i primi ovu poruku upućenu starješinama Crkve. Prvi se dio bavi pitanjima crkvene uprave; drugi dio sadrži upozorenje koje starješine trebaju dati narodima zemlje.

1–7, Objave i zapovijedi dolaze jedino kroz onoga koji je postavljen; 8–14, Sveci su posvećeni postupajući u svoj svetosti pred Gospodom; 15–22, Starješine su poslani vikati pokajanje i pripraviti ljude za veliki dan Gospodnji; 23–28, Gospod poziva ljude vlastitim glasom svojim i kroz sile prirode; 29–35, Doći će tisućljetnica i vezivanje Sotone.

1 O poslušajte, vi starješine crkve moje, i priklonite uho riječima koje ću vam izgovoriti.

2 Jer gle, zaista, zaista, kažem vam da vi primiste zapovijed kao azakon za crkvu moju, po onomu koga vam postavih da prima bzapovijedi i objave iz ruke moje.

3 A ovo ćete znati zasigurno — nema nikoga drugoga postavljenog vama da prima zapovijedi i objave dok on ne bude uzet, aostane li u meni.

4 No zaista, zaista, kažem vam da anitko drugi neće biti postavljen da prima taj dar osim da to bude po njemu; naime, ako mu to bude uzeto, on neće imati moć, doli da postavi drugoga umjesto sebe.

5 I ovo će vam biti zakon, da ni od koga tko će doći pred vas ne primate učenja kao objave ili zapovijedi;

6 I ovo vam dajem da ne budete aobmanuti, da znadete kako ona nisu od mene.

7 Jer zaista, kažem vam, onaj koji je azaređen od mene ući će na bvrata i biti zaređen kako vam rekoh prije, da podučava one objave koje vi primiste i koje ćete primiti po onomu koga postavih.

8 A sad gle, dajem vam zapovijed, kad se skupite zajedno apodučavat ćete i izgrađivati jedan drugoga, da biste znali kako postupati i voditi crkvu moju, kako postupati gledom na pojedinosti zakona mojega i zapovijedi, koje dadoh.

9 I tako ćete postati podučeni u zakonu crkve moje, i biti aposvećeni onim što primiste, i obvezat ćete se da ćete postupati u svoj svetosti preda mnom —

10 Tako da će, ukoliko učinite ovo, slava biti apridodana kraljevstvu koje primiste. Ukoliko ne učinite to, bit će vam boduzeto čak i ono što primiste.

11 Očistite abezakonje koje je među vama; posvetite se preda mnom;

12 A želite li slave kraljevstva, postavite slugu mojega Josepha Smitha ml. i apodržavajte ga preda mnom molitvom vjere.

13 I opet, kažem vam, želite li aotajstva kraljevstva, pribavite mu hranu i odjeću, i sve što mu treba da izvede djelo koje mu zapovjedih;

14 A ako ne učinite to, on će ostati onima koji ga primiše, da bih mogao zadržati za sebe ačist narod pred sobom.

15 Opet kažem, poslušajte, vi starješine crkve moje, koje postavih: Niste poslani da budete podučeni, već da apodučavate djecu ljudsku o onomu što stavih u ruke vaše moću bDuha svojega;

16 I trebate biti apodučeni s visina. bPosvetite se, i bit ćete cpodareni moću, da biste mogli davati onako kako govorah.

17 Poslušajte vi, jer gle, aveliki je bdan Gospodnji posve blizu.

18 Jer dan dolazi kad će se Gospod oglasiti aglasom svojim s neba; nebesa će se bpotresti i zemlja će cuzdrhtati, a dtrublja će Božja zatrubiti i dugo i glasno, i reći će zaspalim narodima: Vi sveci eustanite i živite; vi grešnici fostanite i gspavajte dok opet ne zovnem.

19 Stoga opašite bokove svoje da se ne nađete među opakima.

20 Uzdignite glasove svoje i ne štedite. Pozivajte narode da se pokaju, i stare i mlade, i zasužnjene i slobodne, govoreći: Pripravite se za veliki dan Gospodnji;

21 Jer ako ja, koji sam čovjek, uzdižem glas svoj i pozivam vas da se pokajete, a vi me mrzite, što ćete reći kad dan dođe kad će se agromovi oglasiti glasovima svojim s krajeva zemlje, govoreći ušima svih što žive, kazujući — Pokajte se, i pripravite se za veliki dan Gospodnji?

22 Da, i opet, kad će munje bljeskati od istoka do zapada, i oglasiti se glasovima svojim svima što žive, i učiniti da uši svih zazuje koji čuju, govoreći ove riječi — Pokajte se, jer veliki dan Gospodnji dođe?

23 I opet, Gospod će se oglasiti glasom svojim s neba, govoreći: Poslušajte, o, vi narodi zemaljski, i čujte riječi onoga Boga koji vas stvori.

24 O, vi narodi zemaljski, koliko vas često htjedoh skupiti zajedno kao što akvočka skuplja piliće svoje pod krila svoja, ali vi bne htjedoste!

25 Koliko vas često apozivah ustima bslugu svojih, i cposluživanjem anđela, i vlastitim glasom svojim, i glasom gromova, i glasom munja, i glasom oluja, i glasom potresa, i velikog nevremena s tučom, i glasom dgladī i svakojakih pošasti, i snažnim zvukom trublje, i glasom suda, i glasom emilosrđa po cijeli dan, i glasom slave i časti i bogatstava vječnoga života, i htjedoh vas spasiti fvječnim spasenjem, ali vi ne htjedoste!

26 Gle, dan dođe kad je pehar gnjeva jarosti moje pun.

27 Gle, zaista kažem vam da su ovo riječi Gospoda Boga vašega.

28 Stoga radite, aradite u vinogradu mojemu posljednji put — posljednji put pozivajte žitelje zemlje.

29 Jer ja ću u pravo vrijeme svoje adoći na zemlju radi suda, i narod će moj biti otkupljen i vladat će sa mnom na zemlji.

30 Jer će velika aTisućljetnica, o kojoj govorah ustima slugu svojih, doći.

31 Jer aSotona će biti bsvezan, a kad bude odriješen ponovno vladat će samo ckratko vrijeme, i tada dolazi dsvršetak zemlje.

32 I onaj koji živi u apravednosti bit će bizmijenjen u tren oka, a zemlja će uminuti kao u vatri.

33 I opaki će otići u neugasivi aoganj, i svršetak njihov nitko ne zna na zemlji, niti će ikada znati, sve dok ne dođu preda me na bsud.

34 Poslušajte ove riječi. Gle, ja sam Isus Krist, aSpasitelj svijeta. bPohranite ovo u srcima svojim, i nek cdostojanstva vječnosti dotpočinu na eumovima vašim.

35 Budite arazboriti. Obdržavajte sve zapovijedi moje. Upravo tako. Amen.