Sveta pisma
Nauk i savezi 50
Fusnote
Tema

Odsjek 50

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 9. svibnja 1831. Povijest Josepha Smitha navodi da neki od starješina ne razumješe očitovanja različitih duhova uokolo po zemlji, te da ova objava bijaše dana kao odgovor na njegov naročit upit gledom na to. Takozvane duhovne pojave ne bijahu neobične među članovima, od kojih su neki tvrdili da primaju viđenja i objave.

1–5, Mnogi su lažni duhovi uokolo po zemlji; 6–9, Jao licemjerima i onima koji su isključeni iz Crkve; 10–14, Starješine trebaju propovijedati evanđelje pomoću Duha; 15–22, I propovjednici i slušatelji trebaju biti prosvijetljeni Duhom; 23–25, Ono što ne izgrađuje nije od Boga; 26–28, Vjerni su posjednici svega; 29–36, Uslišane su molitve očišćenih; 37–46, Krist je Dobri Pastir i Stijena Izraelova.

1 Poslušajte, o vi starješine crkve moje, i priklonite uho glasu živoga Boga; i pripazite na riječi mudrosti koje će vam biti dane, onako kako zaiskaste i jedinstveni ste gledom na crkvu, i duhove koji otiđoše uokolo zemljom.

2 Gle, zaista kažem vam da ima mnogo duhova koji su alažni duhovi, koji se raziđoše po zemlji obmanjujući svijet.

3 I također vas aSotona nastojaše obmanuti da bi vas oborio.

4 Gle, ja, Gospod, gledah na vas, i vidjeh odvratnosti u crkvi koja se adiči imenom mojim.

5 No, blagoslovljeni su oni koji su vjerni i austraju, bilo u životu ili u smrti, jer oni će baštiniti vječni život.

6 No jao onima koji su avaralice i licemjeri, jer ovako govori Gospod, dovest ću ih pred sud.

7 Gle, zaista kažem vam, ima alicemjera među vama koji obmanuše neke, što dade bprotivniku cmoć; no gle, dtakvi će biti vraćeni natrag;

8 No licemjeri će biti razotkriveni i bit će aisključeni, bilo za života ili u smrti, onako kako ja želim; i jao onima koji su isključeni iz crkve moje, jer njih nadvlada svijet.

9 Stoga nek se svaki čovjek čuva da ne čini ono što nije u istini i pravednosti preda mnom.

10 A sad dođite, govori Gospod, pomoću Duha, starješinama crkve svoje, i araspravljajmo zajedno da biste razumjeli;

11 Raspravljajmo onako kako čovjek raspravlja jedan s drugim, licem u lice.

12 Evo, kad čovjek raspravlja, razumije ga čovjek, zato što raspravlja kao čovjek; upravo ću tako ja, Gospod, raspravljati s vama da biste arazumjeli.

13 Stoga vam ja, Gospod, postavljam ovo pitanje — za što ste vi azaređeni?

14 Da propovijedate evanđelje moje pomoću aDuha, i to bTješitelja, koji bijaše poslan da podučava istinu.

15 I tada primiste aduhove koje ne mogaste razumjeti, i primiste ih kao da su od Boga; i jeste li u tome opravdani?

16 Gle, odgovorit ćete na to pitanje sami; ipak, bit ću vam milosrdan; onaj tko je slab među vama poslije ovoga bit će učinjen ajakim.

17 Zaista kažem vam, onaj koga zaredih i poslah apropovijedati riječ istine pomoću Tješitelja, u Duhu istine, propovijeda li je pomoću bDuha istine ili na neki drugi način?

18 I ako je na neki drugi način, to nije od Boga.

19 I opet, onaj tko prima riječ istine, prima li je pomoću Duha istine ili na neki drugi način?

20 Ako je na neki drugi način, to nije od Boga.

21 Stoga, zašto ne možete razumjeti i znati, da onaj koji prima riječ pomoću Duha istine prima je kako se ona propovijeda pomoću Duha istine?

22 Stoga, onaj koji propovijeda i onaj koji prima razumiju jedan drugoga, i obojica se aizgrađuju i braduju zajedno.

23 A ono što ne izgrađuje nije od Boga, i to je atama.

24 Ono što je od Boga je asvjetlo; i onaj tko primi svjetlo, i bustraje u Bogu, prima cviše svjetla; i to svjetlo postaje sve svjetlije i svjetlije sve do savršenog dana.

25 I opet, zaista kažem vam, i kažem to da biste mogli spoznati aistinu, da biste mogli otjerati tamu iz nazočnosti svoje;

26 Onaj koji je zaređen od Boga i poslan, taj je postavljen da bude anajveći, premda je najmanji i bsluga svima.

27 Stoga, on je aposjednik svega; jer je sve podložno njemu, i na nebu i na zemlji, život i svjetlo, Duh i bmoć, poslani voljom Očevom kroz Isusa Krista, Sina njegova.

28 No, nitko nije posjednik svega, osim ako nije aočišćen i bopran od svakoga grijeha.

29 A ako ste očišćeni i oprani od svakoga grijeha, aiskat ćete što god želite u ime Isusovo i to će biti učinjeno.

30 No znajte ovo, bit će vam dano ono što zaištete; a pošto ste postavljeni na ačelo, dusi će vam biti podložni.

31 Stoga dogodit će se, vidite li aduha kako se očituje kojega ne možete razumjeti, i ne primite toga duha, zapitat ćete Oca u ime Isusovo; i ne dadne li vam on toga duha, tada možete znati da to nije od Boga.

32 I bit će vam dana amoć nad tim duhom; i proglasit ćete protiv toga duha jakim glasom da on nije od Boga —

33 Ne s apogrdnom optužbom, da ne budete svladani, niti s bhvastanjem ili radovanjem, da ne budete ulovljeni time.

34 Onaj tko prima od Boga, neka smatra da je to od Boga; i nek se raduje što ga Bog smatra dostojnim primiti.

35 I poklanjajući pažnju i čineći ono što primiste, i što ćete kasnije primiti — i akraljevstvo vam dade Otac, i bmoć da nadvladate sve što on ne odredi —

36 I gle, zaista kažem vam, blagoslovljeni ste vi koji sad slušate ove riječi moje iz usta sluge mojega, jer su vam grijesi vaši aoprošteni.

37 Nek sluga moj Joseph Wakefield, kojim sam veoma zadovoljan, i sluga moj aParley P. Pratt pođu među crkve i jačaju ih riječju busrdnog poticaja;

38 I također sluga moj John Corrill, to jest svi sluge moji koji su zaređeni za ovu službu, i neka rade u avinogradu; i neka ih nitko ne sprečava da čine ono što im odredih —

39 Stoga, u ovome sluga moj aEdward Partridge nije opravdan; ipak neka se pokaje i bit će mu oprošteno.

40 Gle, vi ste dječica i ne možete apodnijeti sve sada; morate brasti u cmilosti i u spoznaji distine.

41 aNe bojte se, bdječice, jer ste moji, a ja sam cnadvladao svijet, i vi ste od onih koje mi Otac moj ddade;

42 I nijedan od onih koje mi Otac moj dade neće biti aizgubljen.

43 I Otac i ja smo ajedno. Ja sam u Ocu i Otac u meni; i u kojoj me mjeri primiste, vi ste u meni i ja u vama.

44 Stoga, ja sam među vama, i ja sam adobri pastir, i bstijena Izraelova. Onaj koji gradi na toj cstijeni neće dnikad pasti.

45 I dan dolazi kad ćete čuti glas moj i avidjeti me, i znati da ja jesam.

46 aBdijte, zato, da biste bili bspremni. Upravo tako. Amen.