Sveta pisma
Nauk i savezi 129
Fusnote
Tema

Odsjek 129

Upute koje dade Joseph Smith, prorok, u Nauvoou, Illinois, 9. veljače 1843., otkrivajući tri velebna ključa pomoću kojih se ispravna priroda anđela i duhova poslužitelja može razlikovati.

1–3, Postoje i uskrsnula i duhovna tijela na nebu; 4–9, Ključevi su dani po kojima se mogu prepoznati glasnici s one strane vela.

1 Postoje dvije vrste bića na anebu, naime: banđeli, koji su cuskrsnule osobe, koji imaju tijela od mesa i kostiju —

2 Na primjer, Isus reče: Opipajte me i vidite, jer duh nema amesa i kostiju, kao što vidite da ja imam.

3 Drugo: adusi bpravednika učinjeni savršenima, oni koji nisu uskrsnuli, ali baštine istu slavu.

4 Kada glasnik dođe govoreći da ima poruku od Boga, ponudi mu ruku svoju i zatraži od njega da se rukuje s tobom.

5 Ako je anđeo, učinit će to, i ti ćeš osjetiti ruku njegovu.

6 Ako je to duh pravednika učinjen savršenim, on će doći u slavi svojoj; jer to je jedini način na koji se može ukazati —

7 Zatraži od njega da se rukuje s tobom, no on se neće pomaknuti, zato što je protivno redu neba da pravednik obmanjuje; no on će ipak predati poruku svoju.

8 Bude li to ađavao kao anđeo svjetlosti, kada zatražiš od njega da se rukuje on će ti ponuditi ruku svoju, a ti nećeš osjetiti ništa; stoga ga možeš otkriti.

9 Ovo su tri velebna ključa po kojima možeš doznati je li bilo koje posluživanje od Boga.