Sveta pisma
Nauk i savezi 75
Fusnote
Tema

Odsjek 75

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Amherstu, Ohio, 25. siječnja 1832. Ovaj odsjek obuhvaća dvije odvojene objave (prva u stihovima 1 do 22, a druga u stihovima 23 do 36) dane istoga dana. Prilika bijaše sabor na kojemu Joseph Smith bijaše podržan i zaređen za predsjednika velikog svećeništva. Određeni starješine zaželješe saznati više o svojim neposrednim dužnostima. Ove su objave uslijedile.

1–5, Vjerni starješine koji propovijedaju evanđelje steći će vječni život; 6–12, Molite se da primite Tješitelja, koji podučava sve; 13–22, Starješine će sjediti na sudačkoj stolici protiv onih koji odbace njihovu poruku; 23–36, Obitelji misionara trebaju primiti pomoć od Crkve.

1 Zaista, zaista, kažem vam, ja koji govorim uistinu aglasom Duha svojega, i to bAlfa i Omega, Gospod vaš i Bog vaš —

2 Poslušajte, o vi koji dadoste imena svoja da pođete proglašavati evanđelje moje i aobrezivati bvinograd moj.

3 Gle, kažem vam, volja je moja da pođete i ne zadržavate se, niti da budete abesposleni, već da radite svom snagom svojom —

4 Uzdižući glasove svoje kao zvukom trublje, aproglašavajući bistinu u skladu s objavama i zapovijedima koje vam dadoh.

5 I tako, budete li vjerni, bit ćete opterećeni s mnogo asnopova, i bokrunjeni cčašću, i dslavom, i ebesmrtnošću, i fvječnim životom.

6 Dakle, zaista kažem sluzi svojemu Williamu E. McLellinu, aopozivam poslanje koje mu dadoh da pođe u istočne zemlje;

7 I dajem mu novo poslanje i novu zapovijed, u čemu ga ja, Gospod, akorim zbog bmrmljanja srca njegova;

8 I on sagriješi; ipak, ja mu opraštam i kažem mu ponovno: Pođi u južne zemlje.

9 I nek sluga moj Luke Johnson pođe s njim, i neka proglašavaju ono što im ja zapovjedih —

10 Prizivajući ime Gospodnje radi aTješitelja, koji će ih podučiti svemu što im je potrebno —

11 aMoleći se uvijek da ne klonu; i u onoj mjeri u kojoj budu činili ovo, ja ću biti s njima sve do svršetka.

12 Gle, ovo je volja Gospoda Boga vašega o vama. Upravo tako. Amen.

13 I opet, zaista ovako govori Gospod, nek sluga moj aOrson Hyde i sluga moj bSamuel H. Smith krenu na put svoj u istočne zemlje, i proglašavaju ono što im zapovjedih; i ukoliko budu vjerni, gle, bit ću cs njima sve do svršetka.

14 I opet, zaista kažem sluzi svojemu Lymanu Johnsonu, i sluzi svojemu aOrsonu Prattu, oni će također krenuti na put svoj u istočne zemlje; i evo, i gle, ja sam s njima također, sve do svršetka.

15 I opet, kažem sluzi svojemu Asi Doddsu, i sluzi svojemu Calvesu Wilsonu, da će oni također krenuti na put svoj u zapadne zemlje, i proglašavati evanđelje moje onako kako im zapovjedih.

16 I onaj koji je vjeran nadvladat će sve, i bit će auzdignut u posljednji dan.

17 I opet, kažem sluzi svojemu Majoru N. Ashleyju, i sluzi svojemu Burru Riggsu, nek oni također krenu na put svoj u južnu zemlju.

18 Da, nek svi oni krenu na put svoj, kako im zapovjedih, idući od kuće do kuće, i od sela do sela, i od grada do grada.

19 I u koju god kuću uđete, i oni vas prime, ostavite blagoslov svoj na toj kući.

20 I u koju god kuću uđete, a oni vas ne prime, otići ćete brzo iz te kuće, i aotresti prašinu s nogu svojih kao svjedočanstvo protiv njih.

21 I bit ćete ispunjeni aradošću i veseljem; i znajte ovo, da ćete u dan suda vi biti bsuci toj kući, i osuditi ih;

22 I bit će podnošljivije za neznabošce u dan suda, negoli za tu kuću; zato, aopašite bokove svoje i budite vjerni, pa ćete nadvladati sve i biti uzdignuti u posljednji dan. Upravo tako. Amen.

23 I opet, ovako govori Gospod vama, o vi starješine crkve moje, koji dadoste imena svoja da biste mogli saznati volju njegovu gledom na vas —

24 Gle, kažem vam da je dužnost crkve pomagati u uzdržavanju obitelji onih, i također uzdržavati obitelji onih koji su pozvani i moraju svakako biti poslani svijetu proglašavati evanđelje svijetu.

25 Stoga ja, Gospod, dajem vama ovu zapovijed, da steknete boravišta za obitelji svoje, u onoj mjeri u kojoj su braća vaša voljna otvoriti srca svoja.

26 I nek svi takvi koji mogu steći boravišta za obitelji svoje, i potporu crkve za njih, ne propuste poći u svijet, bilo na istok ili na zapad, ili na sjever, ili na jug.

27 Neka ištu i primit će, kucaju i otvorit će im se, i bit će im otkriveno s visina, i to od aTješitelja, kamo će poći.

28 I opet, zaista kažem vam, svaki čovjek koji je obvezan askrbiti se za bobitelj svoju, nek se skrbi, i on neće nipošto izgubiti krunu svoju; i neka radi u crkvi.

29 Neka svaki čovjek bude amarljiv u svemu. A bbesposličar neće imati mjesto u crkvi, osim ako se ne pokaje i popravi putove svoje.

30 Dakle, neka sluga moj Simeon Carter i sluga moj Emer Harris budu sjedinjeni u službeništvu;

31 I također sluga moj Ezra Thayre i sluga moj aThomas B. Marsh;

32 Također sluga moj Hyrum Smith i sluga moj Reynolds Cahoon;

33 I također sluga moj Daniel Stanton i sluga moj Seymour Brunson;

34 I također sluga moj Sylvester Smith i sluga moj Gideon Carter;

35 I također sluga moj Ruggles Eames i sluga moj Stephen Burnett;

36 I također sluga moj Micah B. Welton i sluga moj Eden Smith. Upravo tako. Amen.