Sveta pisma
Nauk i savezi 41
Fusnote
Tema

Odsjek 41

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, Crkvi u Kirtlandu, Ohio, 4. veljače 1831. Ova objava podučava proroka i starješine Crkve da se mole kako bi primili Božji »zakon« (vidi odsjek 42). Joseph Smith je upravo bio stigao u Kirtland iz New Yorka, i Leman Copley, član Crkve iz obližnjeg Thompsona, Ohio, »zatražio je od brata Josepha i Sidneyja [Rigdona] … da žive s njim i on će im pribaviti dom i zalihe«. Sljedeća objava pojašnjava gdje su Joseph i Sidney trebali živjeti, i također poziva Edwarda Partridgea da bude prvi biskup Crkve.

1–3, Starješine će upravljati Crkvom duhom objave; 4–6, Pravi će učenici primati i obdržavati Gospodnji zakon; 7–12, Edward Partridge imenovan je biskupom Crkve.

1 Poslušajte i čujte, o vi narode moj, govori Gospod i Bog vaš, vi koje uživam ablagoslivljati najvećim od svih blagoslova, vi koji me slušate; a vas koji me ne slušate bproklet ću, što se cpodičiste imenom mojim, najtežom od svih kletvi.

2 Poslušajte, o vi starješine crkve moje koje pozvah, gle, dajem vam zapovijed da se skupite zajedno kako biste se asložili oko riječi moje;

3 I molitvom vjere svoje primit ćete azakon moj, da biste mogli znati kako upravljati crkvom mojom i imati sve ispravno preda mnom.

4 A ja ću biti avladar vaš kad bdođem; i gle, dolazim brzo, a vi ćete gledati da se zakon moj obdržava.

5 Onaj koji aprima zakon moj i bčini ga, taj je učenik moj; a onaj koji kaže da ga prima, a ne čini ga, taj nije učenik moj, i bit će cistjeran između vas;

6 Jer nije pravo da ono što pripada djeci kraljevstva bude dano onima koji nisu dostojni, ili apsima, ili da se bbiserje baca pred svinje.

7 I opet, pravo je da za slugu mojega Josepha Smitha ml. akuća bude sagrađena, u kojoj će živjeti i bprevoditi.

8 I opet, pravo je da sluga moj Sidney Rigdon živi kako mu se čini dobro, ukoliko bude obdržavao zapovijedi moje.

9 I opet, pozvah slugu svojeg aEdwarda Partridgea, i dajem zapovijed da bude postavljen glasom crkve, i zaređen za bbiskupa u crkvi, da napusti trgovinu svoju i cprovodi sve vrijeme svoje u poslovima crkve;

10 Da pazi na sve kako mu bude povjereno u zakonima mojim u dan kad ih ja dadem.

11 I to zato što je srce njegovo čisto preda mnom, jer on je poput aNatanaela iz davnine, u kojemu nema bprevare.

12 Ove su vam riječi dane, i one su čiste preda mnom; stoga pazite kako ih držite, jer će odgovornost za njih biti na dušama vašim u dan suda. Upravo tako. Amen.