Sveta pisma
Nauk i savezi 125
Fusnote
Tema

Odsjek 125

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Nauvoou, Illinois, u ožujku 1841., o svecima na teritoriju Iowe.

1–4, Sveci trebaju graditi gradove i sabirati se u kolčiće sionske.

1 Kakva je volja Gospodnja gledom na svece na teritoriju Iowe?

2 Zaista, ovako govori Gospod, kažem vam, ako oni koji se anazivaju imenom mojim i nastoje biti sveci moji, ako budu činili volju moju i obdržavali zapovijedi moje o njima, nek se sabiru zajedno na mjesta koja ću im odrediti preko sluge svojega Josepha, i grade gradove imenu mojemu, kako bi mogli biti pripravni za ono što je spremljeno za vrijeme koje će doći.

3 Neka izgrade grad imenu mojemu na zemlji nasuprot grada Nauvooa, i nek on bude nazvan imenom aZarahemla.

4 I neka svi oni koji dođu s istoka, i zapada, i sjevera, i juga, što imaju želje prebivati u njemu, uzmu baštinu svoju u njemu, kao i u gradu aNashvilleu, ili u gradu Nauvoou, i u svim bkolčićima koje odredih, govori Gospod.