Sveta pisma
Nauk i savezi 107
Fusnote
Tema

Odsjek 107

Objava o svećeništvu, dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, oko travnja 1835. Iako ovaj odsjek bijaše zabilježen 1835., povijesni zapisi potvrđuju da većina stihova od 60 do 100 uključuje objavu danu po Josephu Smithu 11. studenog 1831. Ovaj odsjek bijaše povezan s uspostavljanjem Zbora dvanaestorice u veljači i ožujku 1835. Prorok ga je vjerojatno iznio u nazočnosti onih koji se pripremahu za odlazak, 3. svibnja 1835., na njihovu prvu misiju zbora.

1–6, Postoje dva svećeništva: Melkisedekovo i Aronovo; 7–12, Oni koji obnašaju Melkisedekovo svećeništvo imaju vlast službovati u svim službama u Crkvi; 13–17, Biskupstvo predsjedava nad Aronovim svećeništvom, koje poslužuje u izvanjskim uredbama; 18–20, Melkisedekovo svećeništvo obnaša ključeve svih duhovnih blagoslova; Aronovo svećeništvo obnaša ključeve posluživanja anđela; 21–38, Prvo predsjedništvo, Dvanaestorica i Sedamdesetorica čine predsjedavajuće zborove, čije se odluke trebaju donositi u jedinstvu i pravednosti; 39–52, Uspostavljen je patrijarhalni red od Adama do Noe; 53–57, Drevni sveci skupili su se u Adam-ondi-Ahmanu, i Gospod im se ukazao; 58–67, Dvanaestorica trebaju dovesti službenike Crkve u red; 68–76, Biskupi služe kao opći suci u Izraelu; 77–84, Prvo predsjedništvo i Dvanaestorica čine najviši sud u Crkvi; 85–100, Predsjednici svećeništva upravljaju svojim pojedinačnim zborovima.

1 Postoje u crkvi dva svećeništva, naime, aMelkisedekovo i bAronovo, uključujući Levitsko svećeništvo.

2 Prvo se zove Melkisedekovo svećeništvo zato što aMelkisedek bijaše tako znamenit veliki svećenik.

3 Prije njegova vremena ono se nazivalo Sveto svećeništvo, prema aredu Sina Božjega.

4 No, iz poštovanja ili apočasti prema imenu Vrhovnog Bića, da bi se izbjeglo prečesto ponavljanje njegova imena, oni, crkva, u drevne dane, nazvaše to svećeništvo prema Melkisedeku, to jest Melkisedekovo svećeništvo.

5 Sve druge vlasti ili službe u crkvi adodaci su tom svećeništvu.

6 No, postoje dvije podjele ili velike glave — jedna je Melkisedekovo svećeništvo, a druga je Aronovo ili aLevitsko svećeništvo.

7 Služba astarješine spada pod svećeništvo Melkisedekovo.

8 Melkisedekovo svećeništvo obnaša pravo predsjedništva, te ima moć i aovlast nad svim službama u crkvi u svim razdobljima svijeta, da upravlja u duhovnim stvarima.

9 aPredsjedništvo velikoga svećeništva, prema redu Melkisedekovu, ima pravo službovati u svim službama u crkvi.

10 aVeliki svećenici prema redu Melkisedekova svećeništva imaju bpravo službovati na svom položaju, pod ravnanjem Predsjedništva, u upravljanju onim što je duhovno, i također u službi starješine, svećenika (Levitskog reda), učitelja, đakona i člana.

11 Starješina ima pravo službovati umjesto njega kada veliki svećenik nije nazočan.

12 Veliki svećenik i starješina trebaju upravljati u duhovnim stvarima, sukladno savezima i zapovijedima crkve; i oni imaju pravo službovati u svim ovim službama crkve kada više vlasti nisu nazočne.

13 Drugo se svećeništvo naziva aSvećeništvo Aronovo, zato što ono bijaše podijeljeno bAronu i potomstvu njegovu, kroz sve naraštaje njihove.

14 Ono se naziva manje svećeništvo zato što je adodatak većemu, to jest Melkisedekovu svećeništvu, i ima vlast u posluživanju izvanjskih uredbi.

15 aBiskupstvo je predsjedništvo ovoga svećeništva, i obnaša ključeve ili ovlast njegovu.

16 Nijedan čovjek nema zakonsko pravo na ovu službu, obnašati ključeve ovoga svećeništva, osim ako nije adoslovni potomak Aronov.

17 No, budući da veliki svećenik Melkisedekova svećeništva ima ovlast službovati u svim manjim službama, on može službovati u službi biskupa kad se nijedan doslovan potomak Aronov ne može naći, uz uvjet da je pozvan i odijeljen i azaređen za tu vlast rukama bPredsjedništva Melkisedekova svećeništva.

18 Moć je i ovlast većeg, to jest Melkisedekovog svećeništva, obnašati aključeve svih duhovnih blagoslova crkve —

19 Imati povlasticu primanja aotajstava kraljevstva nebeskoga, da im se nebesa otvaraju, drugovati s bopćim skupom i crkvom Prvorođenčevom, te uživati društvo i nazočnost Boga Oca, i Isusa cposrednika novog saveza.

20 Moć je i ovlast manjega, to jest Aronovog svećeništva, obnašati aključeve posluživanja anđela, i posluživati u izvanjskim buredbama, slovu evanđelja, ckrštenju pokajanja za dotpust grijeha, sukladno savezima i zapovijedima.

21 Iz potrebe postoje predsjednici, to jest predsjedavajući službenici što izrastaju, ili su postavljeni između ili iz redova onih što su zaređeni u razne službe u tim dvama svećeništvima.

22 Iz aMelkisedekova svećeništva, tri bpredsjedavajuća velika svećenika, koje izabra tijelo, postavljena i zaređena u tu službu, i cpodržana pouzdanjem, vjerom i molitvom crkve, tvore zbor Predsjedništva Crkve.

23 aDvanaestorica putujućih vijećnika pozvani su da budu Dvanaestorica bapostola, to jest naročiti svjedoci za ime Kristovo po svemu svijetu — tako se razlikujući od drugih službenika u crkvi u dužnostima svojega poziva.

24 I oni tvore zbor, ravnopravan u ovlasti i moći trojici prethodno spomenutih predsjednika.

25 aSedamdesetorica su također pozvana propovijedati evanđelje, i biti naročiti svjedoci poganima i po svemu svijetu — tako se razlikujući od drugih službenika u crkvi u dužnostima svojega poziva.

26 I oni tvore zbor, ravnopravan u ovlasti onoj Dvanaestorice naročitih svjedoka, to jest apostola netom spomenutih.

27 I svaka odluka koju donese bilo koji od ovih zborova mora biti jednodušnim glasom njegovim; to jest, svaki se član u svakom zboru mora složiti s njegovom odlukom, kako bi njihove odluke imale istu moć ili valjanost, kod jednog i drugog —

28 Većina može tvoriti zbor kada prilike učine nemogućim da bude drugačije —

29 Osim ako to nije slučaj, njihove odluke nemaju pravo na iste blagoslove koje u davnini imahu odluke zbora trojice predsjednika, koji bijahu zaređeni prema redu Melkisedekovu, i bijahu pravedni i sveti ljudi.

30 Odluke ovih zborova, ili bilo kojega od njih, trebaju se donositi u svoj apravednosti, u svetosti, i skromnosti srca, krotkosti i dugotrpnosti, i u vjeri, i bkreposti, i spoznaji, umjerenosti, strpljivosti, bogobojaznosti, bratskoj dobroti i dobrotvornosti;

31 Jer obećanje je, bude li to obilovalo u njima, oni neće biti aneplodni u spoznaji o Gospodu.

32 A u slučaju da koja odluka ovih zborova bude donesena u nepravednosti, ona se može iznijeti pred opći skup nekoliko zborova, koji čine duhovne vlasti crkve; inače ne može biti priziva na njihove odluke.

33 Dvanaestorica su Putujuće predsjedavajuće veliko vijeće, koji službuju u ime Gospodnje, pod ravnanjem Predsjedništva Crkve, sukladno uspostavljanju s neba; koji izgrađuju crkvu, i upravljaju svim poslovima njezinim u svim narodima, prvo kod apogana, a zatim kod Židova.

34 Sedamdesetorica trebaju djelovati u ime Gospodnje, pod ravnanjem aDvanaestorice, to jest putujućeg velikog vijeća, u izgrađivanju crkve i upravljanju svim poslovima njezinim u svim narodima, prvo kod pogana, a zatim kod Židova —

35 A Dvanaestorica su poslana, obnašajući ključeve, da otvaraju vrata proglašavanjem evanđelja Isusa Krista, prvo poganima, a zatim Židovima.

36 Stalna avelika vijeća, u kolčićima sionskim, tvore zbor ravnopravan u ovlasti u poslovima crkve, u svim odlukama svojim, zboru predsjedništva, ili pokretnom velikom vijeću.

37 Veliko vijeće u Sionu tvori zbor ravnopravan u ovlasti u poslovima crkve, u svim odlukama svojim, vijećima Dvanaestorice u kolčićima sionskim.

38 Dužnost je putujućeg velikog vijeća pozvati aSedamdesetoricu, kad mu je potrebna pomoć, da ispune razne pozive za propovijedanje i posluživanje evanđelja, umjesto nekog drugoga.

39 Dužnost je Dvanaestorice, u svim velikim ograncima crkve, rediti aevanđeoske službenike, kada im oni budu naznačeni objavom —

40 Red ovoga svećeništva bijaše utvrđen kako bi se prenosio s oca na sina, i s pravom pripada doslovnim potomcima izabranog potomstva, kojemu obećanja bijahu dana.

41 Ovaj red bijaše ustanovljen u dane aAdamove, i on siđe do nas blozom na sljedeći način:

42 Od Adama do aŠeta, kojega Adam zaredi u dobi od šezdeset devet godina, i on ga blagoslovi tri godine prije svoje (Adamove) smrti, i on primi obećanje od Boga po ocu svojemu, da će potomstvo njegovo biti izabrano od Gospoda, te da će oni biti sačuvani do svršetka zemlje;

43 Zato što on (Šet) bijaše asavršen čovjek, a bobličje njegovo bijaše izričito obličje oca njegova, toliko da se učini kako je on poput oca svojega u svemu, i mogaše se razlučiti od njega jedino dobi svojom.

44 Enoš bijaše zaređen u dobi od stotinu i trideset četiri godine i četiri mjeseca, rukom Adamovom.

45 Bog pozva Kenana u divljini u četrdesetoj godini dobi njegove; i on susrete Adama putujući u mjesto Šedolamak. Bijaše mu osamdeset sedam godina kada primi zaređenje svoje.

46 Mahalalelu bijaše četiri stotine i devedeset šest godina i sedam dana kada bijaše zaređen rukom Adamovom, koji ga također blagoslovi.

47 Jeredu bijaše dvije stotine godina kada bijaše zaređen pod rukom Adamovom, koji ga također blagoslovi.

48 aHenoku bijaše dvadeset pet godina kada bijaše zaređen pod rukom Adamovom; i bijaše mu šezdeset pet i Adam ga blagoslovi.

49 I on vidje Gospoda, i hodaše s njim, i bijaše pred licem njegovim neprestance; i on ahodaše s Bogom tri stotine i šezdeset pet godina, što znači da mu bijaše četiri stotine i trideset godina kada bijaše bprenesen.

50 aMetušalahu bijaše stotinu godina kada bijaše zaređen pod rukom Adamovom.

51 Lameku bijahu trideset dvije godine kada bijaše zaređen pod rukom Šetovom.

52 aNoi bijaše deset godina kada bijaše zaređen pod rukom Metušalahovom.

53 Tri godine prije smrti Adamove, on pozva Šeta, Enoša, Kenana, Mahalalela, Jereda, Henoka i Metušalaha, koji svi bijahu aveliki svećenici, s ostatkom potomstva svojega koje bijaše pravedno, u dolinu bAdam-ondi-Ahman, i ondje im udijeli svoj posljednji blagoslov.

54 I Gospod im se ukaza, i oni ustadoše i blagosloviše aAdama, i prozvaše ga bMihael, knez, arkanđeo.

55 I Gospod udijeli utjehu Adamu, i reče mu: Postavih te da budeš na čelu; mnoštvo narodā proizići će iz tebe, i ti si aknez nad njima zauvijek.

56 I Adam ustade posred zbora; i unatoč tomu što bijaše pogrbljen zbog visoke dobi, jer bijaše pun Duha Svetoga, apredskaza sve što će snaći potomstvo njegovo do posljednjeg naraštaja.

57 Sve ovo bijaše zapisano u knjizi Henokovoj, i o tome će se posvjedočiti u pravo vrijeme.

58 Dužnost je aDvanaestorice, također, bzaređivati i dovoditi u red sve ostale službenike crkve, u skladu s objavom koja kaže:

59 Crkvi Kristovoj u zemlji Sionu, uz crkvene azakone gledom na poslove crkve —

60 Zaista, kažem vam, govori Gospod nad Vojskama, moraju svakako postojati apredsjedavajući starješine da predsjedavaju nad onima koji su iz službe starješine;

61 I također asvećenici da predsjedavaju nad onima koji su iz službe svećenika;

62 I također učitelji da apredsjedavaju nad onima koji su iz službe učitelja, na isti način, i također đakoni —

63 Stoga, od đakona do učitelja, i od učitelja do svećenika, i od svećenika do starješine, pojedinačno kako su postavljeni, u skladu sa savezima i zapovijedima crkve.

64 Tad dolazi veliko svećeništvo, koje je najviše od svih.

65 Stoga, mora svakako biti da netko bude postavljen iz velikog svećeništva da predsjedava nad svećeništvom, i on će se zvati Predsjednik velikog svećeništva Crkve;

66 To jest, drugim riječima, aPredsjedavajući veliki svećenik nad velikim svećeništvom Crkve.

67 Od istoga dolazi posluživanje uredbi i blagoslova crkvi, apolaganjem ruku.

68 Stoga, služba biskupa nije ravnopravna njoj; jer služba je abiskupa u upravljanju svime što je vremenito;

69 Ipak, biskup mora biti izabran iz aVelikog svećeništva, osim ako nije bdoslovni potomak Aronov;

70 Jer osim ako nije doslovni potomak Aronov, on ne može obnašati ključeve toga svećeništva.

71 Ipak, veliki svećenik, naime, prema redu Melkisedekovu, može biti odijeljen za posluživanje onoga što je vremenito, imajući spoznaju o tome po Duhu istine;

72 I također da bude asudac u Izraelu, da vodi poslove crkve, da sjedi na sudačkoj stolici protiv prijestupnikā na temelju svjedočanstva kako mu bude predočeno u skladu sa zakonima, uz pomoć savjetnika svojih, koje izabra ili će ih izabrati među starješinama crkve.

73 Ovo je dužnost biskupa koji nije doslovni potomak Aronov, već bijaše zaređen u veliko svećeništvo prema redu Melkisedekovu.

74 Tako će on biti sudac, i to opći sudac medu žiteljima Siona, ili u kolčiću sionskom, ili u bilo kojem ogranku crkve gdje će on biti odijeljen za to službeništvo, sve dok se granice sionske ne prošire i ne postane neophodno imati druge biskupe ili suce u Sionu ili drugdje.

75 I u onoj mjeri u kojoj drugi biskupi budu postavljeni oni će djelovati u istoj službi.

76 No, doslovni potomak Aronov ima zakonsko pravo na predsjedništvo ovoga svećeništva, na aključeve ovoga službeništva, da djeluje u službi biskupa neovisno, bez savjetnika, osim u slučaju kada se predsjedniku velikoga svećeništva, prema redu Melkisedekovu, sudi, da sjedi kao sudac u Izraelu.

77 I odluka bilo kojega od ovih vijeća, sukladno zapovijedi koja kaže:

78 Opet, zaista, kažem vam, najvažniji poslovi crkve, i anajteži slučajevi crkve, ukoliko nema zadovoljstva odlukom biskupa ili sudaca, to će biti predano i odneseno vijeću crkve, pred bPredsjedništvo velikog svećeništva.

79 A Predsjedništvo vijeća velikog svećeništva imat će vlast pozvati druge velike svećenike, i to dvanaestoricu, da pomognu kao savjetnici; i tako će Predsjedništvo velikog svećeništva i njegovi savjetnici imati vlast odlučivanja na temelju svjedočanstva u skladu sa zakonima crkve.

80 I nakon ove odluke to se više neće spominjati pred Gospodom; jer ovo je najviše vijeće crkve Božje, i konačna odluka o prepiranjima u duhovnim pitanjima.

81 Ne postoji nijedna osoba što pripada crkvi koja je izuzeta od toga vijeća crkve.

82 A ukoliko predsjednik velikog svećeništva prestupi, bit će spomenut pred općim vijećem crkve, kojemu će pomagati dvanaestorica savjetnika iz velikog svećeništva;

83 I odluka njihova nad glavom njegovom bit će kraj prepirke o njemu.

84 Tako nitko neće biti izuzet od apravde i zakona Božjih, kako bi sve moglo biti učinjeno s redom i s dostojanstvom pred njim, u skladu s istinom i pravednošću.

85 I opet, zaista kažem vam, dužnost je predsjednika nad službom ađakona predsjedavati nad dvanaest đakona, sjediti u vijeću s njima, i bpodučavati ih o dužnosti njihovoj, izgrađujući jedan drugoga, kako je to dano u skladu sa savezima.

86 I također, dužnost je predsjednika nad službom aučitelja predsjedavati nad dvadeset četiri učitelja, i sjediti u vijeću s njima, podučavajući ih o dužnostima službe njihove, kako je dano u savezima.

87 Također, dužnost je predsjednika nad svećeništvom Aronovim predsjedavati nad četrdeset osam asvećenika, i sjediti u vijeću s njima, kako bi ih podučio o dužnostima službe njihove, kako je dano u savezima —

88 Ovaj predsjednik treba biti abiskup; jer to je jedna od dužnosti ovoga svećeništva.

89 Opet, dužnost je predsjednika nad službom astarješina predsjedavati nad devedeset šest starješina, i sjediti u vijeću s njima, i podučavati ih u skladu sa savezima.

90 Ovo je predsjedništvo drugačije od onoga sedamdesetorice, i namijenjeno je za one koji ne aputuju po svemu svijetu.

91 I opet, dužnost je predsjednika službe velikog svećeništva apredsjedavati nad cijelom crkvom, i biti poput bMojsija —

92 Gle, ovdje je mudrost; da, biti avidjelac, bobjavitelj, prevoditelj, i cprorok, imajući sve ddarove Božje koje on udjeljuje poglavaru crkve.

93 I ovo je u skladu s viđenjem što pokazuje red aSedamdesetorice, kako oni trebaju imati sedam predsjednika da predsjedavaju nad njima, izabranih iz broja sedamdesetorice;

94 A sedmi predsjednik od ovih predsjednika predsjedavat će nad šestoricom;

95 I ovih sedam predsjednika treba izabrati daljnju sedamdesetoricu uz prvu sedamdesetoricu kojoj pripadaju, i trebaju predsjedavati nad njima;

96 I također daljnju sedamdesetoricu, sve do sedam puta sedamdeset, ako rad u vinogradu to iz nužde traži.

97 I ove sedamdesetorice trebaju biti aputujući službenici, prvo poganima, i također Židovima.

98 Dok drugi službenici crkve, koji ne pripadaju Dvanaestorici, niti Sedamdesetorici, nisu pod odgovornošću da putuju među sve narode, već trebaju putovati kako im prilike njihove dopuste, unatoč tome što obnašaju jednako visoke i odgovorne službe u crkvi.

99 Dakle, neka sad svaki čovjek nauči adužnost svoju i djelovati u službi na koju je postavljen, sa svom bmarljivošću.

100 Onaj koji je alijen neće se smatrati bdostojnim da stoji, i onaj koji ne nauči dužnost svoju i pokaže se neprihvatljivim neće se smatrati dostojnim da stoji. Upravo tako. Amen.