Sveta pisma
Naslovna stranica
Fusnote
Tema

Nauk i
savezi

Crkve Isusa Krista
svetaca posljednjih dana

koji sadrže objave dane
Josephu Smithu, proroku,
uz neke dodatke njegovih nasljednika
u predsjedništvu Crkve

Objavljuje
Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana

Salt Lake City, Utah, SAD