Sveta pisma
Nauk i savezi 88
Fusnote
Tema

Odsjek 88

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Kirtlandu, Ohio, 27. i 28. prosinca 1832. i 3. siječnja 1833. Prorok je označi kao »›list masline‹ … ubran sa stabla raja, Gospodnju poruku mira nama«. Objava bijaše dana nakon što su se veliki svećenici na saboru molili »odvojeno i naglas Gospodu da nam objavi svoju volju o podizanju Siona«.

1–5, Vjerni sveci primaju onoga Tješitelja, koji je obećanje vječnog života; 6–13, Svjetlo Kristovo upravlja i vlada svime; 14–16, Uskrsnuće dolazi kroz otkupljenje; 17–31, Poslušnost celestijalnom, terestrijalnom ili telestijalnom zakonu pripravlja ljude za ta pojedinačna kraljevstva i slave; 32–35, Oni koji žele ustrajati u grijehu ostaju prljavi i dalje; 36–41, Svim se kraljevstvima upravlja po zakonu; 42–45, Bog dade zakon za sve; 46–50, Čovjek će shvatiti čak i Boga; 51–61, Usporedba o čovjeku koji šalje svoje sluge na njivu i posjećuje ih po redu; 62–73, Približite se Gospodu i gledat ćete njegovo lice; 74–80, Posvetite se i podučavajte jedan drugoga nauke kraljevstva; 81–85, Svaki čovjek koji bijaše upozoren treba upozoriti bližnjega svoga; 86–94, Znaci, razaranja počela i anđeli pripravljaju put za dolazak Gospodina; 95–102, Anđeoske trublje pozivaju mrtve po njihovom redu; 103–116, Anđeoske trublje proglašavaju obnovu evanđelja, pad Babilona i bitku velikoga Boga; 117–126, Nastojte učiti, uspostavite dom Božji (hram), i odjenite se svezom dobrotvornosti; 127–141, Izloženo je uređenje Škole proroka, uključujući uredbu pranja nogu.

1 Zaista, ovako govori Gospod vama koji se skupiste zajedno da primite volju njegovu gledom na vas:

2 Gle, to je ugodno Gospodu vašemu, i anđeli se araduju nad vama; bprinosi molitava vaših uziđoše u uši Gospoda cSabaota, i zabilježeni su u dknjizi imena posvećenih, i to onih od celestijalnog svijeta.

3 Stoga, sad vam šaljem drugoga aTješitelja, uistinu vama prijatelji moji, da može ostati u srcima vašim, to jest bSvetoga Duha obećanja; a taj je drugi Tješitelj isti što ga obećah učenicima svojim, kako je zabilježeno u svjedočanstvu Ivanovu.

4 Taj je Tješitelj obećanje koje vam dajem o avječnom životu, to jest o bslavi celestijalnog kraljevstva;

5 A to je slava crkve aPrvorođenca, to jest Boga, najsvetijeg od svih, kroz Isusa Krista Sina njegova —

6 aOnoga koji uzađe na visinu, kao što on također bsiđe ispod svega, tako da cshvati sve, kako bi mogao biti u svemu i kroz sve, dsvjetlo istine;

7 A ta istina sjaji. To je asvjetlo Kristovo. Kao što je on također u suncu, i svjetlo sunca, i moć njegova po kojoj ono bijaše bstvoreno.

8 Kao što je također u mjesecu, i on je svjetlo mjeseca, i moć njegova po kojoj on bijaše stvoren;

9 Kao što je također u svjetlu zvijezda, i moć njihova po kojoj bijahu stvorene;

10 A i zemlje također, i moć njezina, i to zemlje na kojoj astojite.

11 A svjetlo što sjaji, koje vam daje svjetlo, kroz onoga je koji prosvjetljuje oči vaše, i to je isto svjetlo što oživljava arazumijevanja vaša;

12 A to asvjetlo proizlazi iz nazočnosti Božje da bispuni beskrajnost prostora —

13 Svjetlo koje je u asvemu, koje daje bživot svemu, koje je czakon po kojem se svime upravlja, i to moć Boga koji sjedi na prijestolju svojemu, koji je u grudima vječnosti, koji je posred svega.

14 Evo, zaista kažem vam, da se kroz aotkupljenje koje je izvedeno za vas ostvaruje uskrsnuće od mrtvih.

15 A aduh i btijelo cduša su čovječja.

16 A auskrsnuće od mrtvih otkupljenje je duše.

17 A otkupljenje duše kroz onoga je koji oživljuje sve, u čijim je grudima određeno da će asiromašni i bkrotki czemlje baštiniti nju.

18 Zato ona mora svakako biti posvećena od svake nepravednosti, kako bi mogla biti pripravljena za acelestijalnu slavu;

19 Naime, nakon što ona ispuni mjeru stvaranja svojega, bit će okrunjena aslavom, i to nazočnošću Boga Oca;

20 Da bi je tijela koja su od celestijalnog kraljevstva mogla aposjedovati u vijeke vjekova; jer je s tom bnakanom ona načinjena i stvorena, i s tom su nakanom oni cposvećeni.

21 A oni koji nisu posvećeni kroz zakon koji vam dadoh, to jest zakon Kristov, moraju baštiniti drugo kraljevstvo, to jest ono terestrijalno kraljevstvo, ili ono telestijalno kraljevstvo.

22 Jer onaj koji nije sposoban pridržavati se azakona celestijalnog kraljevstva ne može podnijeti celestijalnu slavu.

23 A onaj koji se ne može pridržavati zakona terestrijalnog kraljevstva ne može podnijeti aterestrijalnu slavu.

24 A onaj koji se ne može pridržavati zakona telestijalnog kraljevstva ne može podnijeti atelestijalnu slavu; zato on nije prikladan za kraljevstvo slave. Zato on mora podnijeti kraljevstvo koje nije kraljevstvo slave.

25 I opet, zaista kažem vam, azemlja se pridržava zakona celestijalnog kraljevstva, jer ispunjava mjeru stvaranja svojega, i ne krši zakon —

26 Stoga će biti aposvećena; da, premda će bumrijeti, bit će oživljena ponovno, i podnijet će moć kojom je oživljena, i cpravedni će je dbaštiniti.

27 Naime, premda umiru, oni će također austati ponovno, kao bduhovno tijelo.

28 Oni koji su od celestijalnog duha primit će isto tijelo koje bijaše naravno tijelo; doista, primit ćete tijela svoja, i aslava će vaša biti ona slava kojom su tijela vaša boživljena.

29 Vi koji ste oživljeni dijelom acelestijalne slave tad ćete primiti od nje, i to puninu.

30 A oni koji su oživljeni dijelom aterestrijalne slave tad će primiti od nje, i to puninu.

31 I također oni koji su oživljeni dijelom atelestijalne slave tad će primiti od nje, i to puninu.

32 A oni koji ostaju bit će također aoživljeni; ipak, oni će se vratiti opet na mjesto svoje, da uživaju u onome što su bvoljni primiti, zato što ne bijahu voljni uživati u onome što mogahu primiti.

33 Jer što koristi čovjeku ako mu se dar udijeli, a on ne primi dar? Gle, on se ne raduje onomu što mu je dano, niti se raduje onome tko je davatelj dara.

34 I opet, zaista kažem vam, ono čime upravlja zakon također se čuva zakonom, i usavršava se i aposvećuje njime.

35 Ono što akrši zakon, i ne pridržava se zakona, nego nastoji postati zakon samo sebi, i želi ustrajati u grijehu, i posvema ostaje ustrajno u grijehu, ne može biti posvećeno zakonom, niti bmilosrđem, cpravdom, ni sudom. Zato oni moraju ostati dprljavi i dalje.

36 Svim je kraljevstvima zakon dan;

37 A postoje mnoga akraljevstva; jer nema prostora u kojemu nema kraljevstva; i nema kraljevstva u kojemu nema prostora, bilo to veće ili manje kraljevstvo.

38 A svakom je kraljevstvu dan azakon; a u svakom zakonu postoje i određene granice, i uvjeti.

39 Svako biće koje se ne pridržava tih auvjeta nije bopravdano.

40 Naime, arazumnost prianja uz razumnost; bmudrost prima mudrost; cistina grli istinu; dkrepost ljubi krepost; esvjetlost prianja uz svjetlost; milosrđe ima fsućuti za milosrđe i polaže pravo na svoje; pravda slijedi svoj put i polaže pravo na svoje; sud ide pred licem onoga koji sjedi na prijestolju i upravlja svime i izvršava sve.

41 On ashvaća sve, i sve je pred njim, i sve je uokolo njega; i on je vrhu svega, i u svemu, i kroz sve, i uokolo svega; i sve je po njemu, i od njega, i to Boga, u vijeke vjekova.

42 I opet, zaista kažem vam, on dade zakon za sve, po kojemu se sve to kreće u svoje avrijeme i u svoje doba;

43 A putovi su toga ustaljeni, i to putovi nebesa i zemlje, koji uključuju zemlju i sve planete.

44 I oni daju asvjetlost jedan drugomu u svoje vrijeme i u svoje doba, u svojim minutama, u svojim satima, u svojim danima, u svojim tjednima, u svojim mjesecima, u svojim godinama — svi su ovi bjedna godina kod Boga, ali ne kod čovjeka.

45 Zemlja se kotrlja na krilima svojim, i asunce daje svjetlost svoju danju, a mjesec daje svjetlost svoju noću, i zvijezde također daju svjetlost svoju, dok se kotrljaju na krilima svojim u slavi svojoj, posred bmoći Božje.

46 Čemu ću prispodobiti ova kraljevstva, kako biste razumjeli?

47 Gle, sve su to kraljevstva, i svaki čovjek koji vidje bilo koje ili najmanje od njih avidje Boga kako se kreće u veličanstvu i moći svojoj.

48 Kažem vam, on ga vidje; ipak, onaj koji dođe k asvojima ne bijaše prihvaćen.

49 aSvjetlo sjaji u tami, a tama ga ne razumije; ipak, dan će doći kad ćete brazumjeti čak i Boga, jer ste oživljeni u njemu i po njemu.

50 Tad ćete znati da me vidjeste, da ja jesam, i da sam istinito svjetlo koje je u vama, i da ste vi u meni; inače ne biste mogli obilovati.

51 Gle, prispodobit ću ova kraljevstva čovjeku koji ima njivu, i on posla sluge svoje na njivu da kopaju na njivi.

52 I on reče prvomu: Pođi i radi na njivi, i u prvi ću sat doći k tebi, i ti ćeš vidjeti radost lica mojega.

53 I on reče drugomu: Pođi i ti na njivu, i u drugi ću te sat pohoditi s radošću lica svojega.

54 I također trećemu, govoreći: Pohodit ću te;

55 I četvrtomu, i tako redom sve do dvanaestoga.

56 I gospodar njive pođe k prvomu u prvi sat, i ostade s njime cijeli taj sat, i on bijaše razveseljen svjetlošću lica gospodara svojega.

57 I tad se on povuče od prvoga kako bi mogao pohoditi drugoga također, i trećega, i četvrtoga, i tako redom sve do dvanaestoga.

58 I tako svi oni primiše svjetlost lica gospodara svojega, svaki čovjek u sat svoj, i u vrijeme svoje, i u doba svoje —

59 Počevši od prvoga, i tako redom sve do aposljednjega, i od posljednjega sve do prvoga, i od prvoga sve do posljednjega;

60 Svaki čovjek po redu svojemu, sve dok sat njegov ne završi, i to onako kako mu gospodar njegov zapovjedi, da bi gospodar njegov mogao biti proslavljen u njemu, i on u gospodaru svojemu, da bi svi oni mogli biti proslavljeni.

61 Dakle, ovoj ću usporedbi prispodobiti sva ova kraljevstva, i ažitelje njihove — svako kraljevstvo u sat svoj, i u vrijeme svoje, i u doba svoje, i to prema odredbi koju Bog donese.

62 I opet, zaista kažem vama, aprijatelji moji, ostavljam vam ove besjede da bpomno razmislite u srcima svojim, uz ovu zapovijed koju vam dajem, da me cprizivate dok sam blizu —

63 aPribližite se meni i ja ću se približiti vama; btražite me marljivo i cnaći ćete me; ištite, i primit ćete; kucajte, i otvorit će vam se.

64 Što god azaištete od Oca u ime moje dat će vam se, što vam je bpotrebno;

65 A budete li iskali nešto što vam nije apotrebno, to će se okrenuti na bosudu vašu.

66 Gle, ono što čujete poput aglasa je jednoga što viče u divljini — u divljini, jer ga ne možete vidjeti — glasa mojega, jer glas je moj bDuh; Duh je moj istina; cistina ostaje i nema svršetka; a bude li u vama obilovat će.

67 I bude li oko vaše auprto na bslavu moju, cijelo će tijelo vaše biti ispunjeno svjetlom, i neće biti tame u vama; a to tijelo koje je ispunjeno svjetlom cshvaća sve.

68 Zato, aposvetite se da bi bumovi vaši postali predani Bogu, i dani će doći kad ćete ga cvidjeti; jer on će vam razotkriti lice svoje, i to će biti u njegovo vrijeme, i na njegov način, i prema njegovoj volji.

69 Sjetite se velikog i posljednjeg obećanja koje vam dadoh; odbacite adokone misli svoje i pretjerani bsmijeh svoj daleko od sebe.

70 Ostanite, ostanite na ovome mjestu, i sazovite svečano zborovanje, i to onih koji su prvi radnici u ovome posljednjem kraljevstvu.

71 I nek oni koje ovi aupozoravahu na putovanjima svojim prizivaju Gospoda, i pomno razmišljaju o upozorenju u srcima svojim koje primiše, na kratko vrijeme.

72 Evo, i gle, ja ću se pobrinuti za stada vaša, i podignut ću starješine i poslati k njima.

73 Gle, požurit ću djelo svoje u odgovarajuće vrijeme.

74 I dajem vama, koji ste prvi aradnici u ovom posljednjem kraljevstvu, zapovijed da se skupite zajedno, i sredite se, i pripravite se, i bposvetite se; da, očistite srca svoja, i coperite ruke svoje i noge svoje preda mnom, da bih vas mogao dočistiti;

75 Kako bih mogao posvjedočiti aOcu vašemu, i Bogu vašemu, i Bogu svojemu, da ste čisti od krvi ovoga opakog naraštaja; kako bih mogao ispuniti ovo obećanje, ovo veliko i posljednje obećanje, koje vam dadoh, kada zaželim.

76 Također, dajem vam zapovijed da nastavite u amolitvi i bpostu od sada pa nadalje.

77 I dajem vam zapovijed da apodučavate jedan drugoga bnauk kraljevstva.

78 Podučavajte marljivo i amilost će vas moja pratiti, kako biste mogli biti bupućeni savršenije u teoriji, u načelu, u nauku, u zakonu evanđelja, u svemu što se odnosi na kraljevstvo Božje, što je potrebno da shvatite;

79 U onomu što je i na anebu i na zemlji, i pod zemljom; onomu što bijaše, onomu što jest, onomu što se mora uskoro dogoditi; onomu što je kod kuće, onomu što je u tuđini; bratovima i smetenostima naroda, i sudovima koji su nad zemljom; i znanju također o zemljama i o kraljevstvima —

80 Kako biste mogli biti pripravljeni u svemu kad vas pošaljem ponovno da uveličate poziv na koji vas pozvah, i poslanje za koje vas ovlastih.

81 Gle, poslah vas da asvjedočite i upozoravate ljude, a dolikuje svakom čovjeku koji bijaše upozoren da bupozori bližnjega svoga.

82 Stoga, oni ostaju bez isprike, i grijesi su njihovi na glavama njihovim.

83 Onaj koji me atraži bzarana naći će me, i neće biti odbačen.

84 Zato ostanite, i radite marljivo, kako biste mogli biti usavršeni u službeništvu svome da pođete među apogane posljednji put, svi oni koje usta Gospodnja imenuju, da bsvežete zakon i zapečatite svjedočanstvo, te da pripravite svece za čas suda koji će doći;

85 Kako bi duše njihove mogle umaknuti gnjevu Božjemu, apustošenju odvratnosti što očekuje opake, i u ovome svijetu i u svijetu koji će doći. Zaista, kažem vam, nek oni koji nisu prvi starješine nastave u vinogradu sve dok ih usta Gospodnja ne bpozovu, jer vrijeme njihovo još ne dođe; odjeća njihova nije cčista od krvi ovoga naraštaja.

86 Ostanite u aslobodi kojom ste učinjeni bslobodnima; cne uplećite se u dgrijeh, već neka ruke vaše budu ečiste, dok Gospod ne dođe.

87 Naime, za malo dana od sada i azemlja će buzdrhtati i teturati tamo i amo poput pijanca; i csunce će sakriti lice svoje, i odbiti davati svjetlost; a mjesec će biti okupan dkrvlju; i ezvijezde će se silno rasrditi, i bacat će se dolje poput smokve što pada sa stabla smokvina.

88 I nakon svjedočanstva vašega dolazi gnjev i jarost na narod.

89 Jer nakon svjedočanstva vašega dolazi svjedočanstvo apotresā, koji će prouzročiti stenjanje posred nje, i ljudi će padati na tlo i neće moći stajati.

90 I također dolazi svjedočanstvo aglasa gromova, i glasa munja, i glasa oluja, i glasa valova morskih što se izdižu preko međa svojih.

91 I sve će biti u akomešanju; i doista, srca će ljudska otkazati; jer će strah doći na sve ljude.

92 I aanđeli će letjeti posred neba, vičući jakim glasom, trubeći trubljom Božjom, govoreći: Pripravite se, pripravite se, o žitelji zemaljski; jer sud Boga našega dođe. Evo, i gle, bZaručnik dolazi; pođite mu ususret.

93 I smjesta će se pojaviti avelik znak na nebu, i svi će ga ljudi vidjeti zajedno.

94 I drugi će anđeo zatrubiti trubljom svojom, govoreći: Ona avelika bcrkva, cmajka odvratnosti, koja navede sve narode da piju od vina gnjeva dbludništva njezina, koja progoni svece Božje, koja proli krv njihovu — ona koja sjedi na mnogim vodama, i na otocima morskim — gle, ona je ekukolj zemlje; svezana je u snoplje; povezi su njezini učvršćeni, nijedan ih čovjek ne može odriješiti; stoga, spremna je da bude fspaljena. I on će trubiti trubljom svojom i dugo i glasno, i svi će narodi čuti to.

95 I bit će atajac na nebu u razdoblju od pola sata; i odmah nakon toga zavjesa će nebeska biti razmotana, kao što se bsvitak razmotava nakon što je smotan, i clice će Gospodnje biti razotkriveno;

96 I sveci koji su na zemlji, koji su živi, bit će oživljeni i auzneseni ususret njemu.

97 A oni koji snivahu u grobovima svojim aizići će, jer će grobovi njihovi biti otvoreni; i oni će također biti uzneseni ususret njemu posred stupa nebeskoga —

98 Oni su Kristovi, aprvine plodova, oni koji će sići s njim prvi, i oni koji su na zemlji i u grobovima svojim, koji su prvi uzneseni ususret njemu; a sve to glasom trubljenja trublje anđela Božjega.

99 A nakon toga drugi će anđeo zatrubiti, i to je druga trublja; a tad dolazi otkupljenje onih koji su Kristovi kod dolaska njegova; koji primiše udio svoj u onoj atamnici koja je pripravljena za njih, da mogu primiti evanđelje, te da im bude bsuđeno kao ljudima u tijelu.

100 I opet, još će jedna trublja zatrubiti, i to je treća trublja; i tad dolaze adusi ljudi kojima treba biti suđeno, i koji su proglašeni bosuđenima;

101 I to su preostali amrtvi; i oni ne žive iznova sve dok se btisuću godina ne završi, niti ponovno, sve do svršetka zemlje.

102 I još će jedna trublja zatrubiti, a to je četvrta trublja, govoreći: Nalaze se među onima koji trebaju ostati sve do onoga velikog i posljednjeg dana, to jest svršetka, oni koji će ostati aprljavi i dalje.

103 I još će jedna trublja zatrubiti, a to je peta trublja, i to je peti anđeo koji predaje avječno evanđelje — leteći posred neba, svim narodima, plemenima, jezicima i pucima;

104 I ovo će biti zvuk trublje njegove, govoreći svim ljudima, i na nebu i na zemlji, i koji su pod zemljom — naime, asvako će uho čuti to, i svako će se koljeno bprignuti, i svaki će jezik priznati, dok čuju zvuk trublje, govoreći: cBojte se Boga, i dajte slavu onomu koji sjedi na prijestolju, u vijeke vjekova; jer čas je suda njegova došao.

105 I opet, još će jedan anđeo zatrubiti trubljom svojom, a to je šesti anđeo, govoreći: Ona apade koja navede sve narode da piju od vina gnjeva bludništva njezina; ona pade, pade!

106 I opet, još će jedan anđeo zatrubiti trubljom svojom, a to je sedmi anđeo, govoreći: Svršeno je; svršeno je! aJaganjac Božji bnadvlada i cizgazi tijesak sam, i to tijesak žestine gnjeva Svemogućeg Boga.

107 I tad će anđeli biti okrunjeni slavom moći njegove, i asveci će biti ispunjeni bslavom njegovom, i primit će cbaštinu svoju i bit će dizjednačeni s njime.

108 I tad će prvi anđeo opet zatrubiti trubljom svojom na uši svih živih, i aotkrit će tajne čine ljudske, i moćna djela Božja u bprvih tisuću godina.

109 I tad će drugi anđeo zatrubiti trubljom svojom, i otkrit će tajne čine ljudske, i misli i nakane srdaca njihovih, i moćna djela Božja u drugih tisuću godina —

110 I tako dalje, sve dok sedmi anđeo ne zatrubi trubljom svojom; i on će stajati na zemlji i na moru, i zakleti se u ime onoga koji sjedi na prijestolju, da avrijeme više neće postojati; a bSotona će biti svezan, ona stara zmija, koji se zove đavao, i on neće biti odriješen u razdoblju od ctisuću godina.

111 I tad će on biti aodriješen na kratko vrijeme, da bi mogao sabrati čete svoje.

112 I aMihael, sedmi anđeo, to jest arkanđeo, sabrat će čete svoje, to jest vojske nebeske.

113 A đavao će sabrati čete svoje; to jest vojske paklenske, i uzići će u boj protiv Mihaela i četa njegovih.

114 I tad dolazi abitka velikoga Boga; i đavao i čete njegove bit će izbačeni na mjesto kamo spadaju, tako da neće uopće više imati moć nad svecima.

115 Jer Mihael će voditi bitke njihove, i nadvladat će onoga koji atraži prijestolje onoga što sjedi na prijestolju, to jest Jaganjca.

116 Ovo je slava Boga, i aposvećenih; i oni više neće vidjeti bsmrt.

117 Zato, zaista kažem vama, aprijatelji moji, sazovite svečano zborovanje svoje, kako vam zapovjedih.

118 A pošto nemaju svi vjeru, tražite marljivo i apodučavajte jedni druge riječi bmudrosti; da, tražite iz ponajboljih cknjiga riječi mudrosti; nastojte učiti, i to proučavanjem i također vjerom.

119 Sredite se; pripravite sve što je potrebno; i uspostavite adom, i to dom molitve, dom posta, dom vjere, dom učenja, dom slave, dom reda, dom Božji;

120 Da bi ulasci vaši mogli biti u ime Gospoda; da bi izlasci vaši mogli biti u ime Gospoda; da bi svi pozdravi vaši mogli biti u ime Gospoda, s uzdignutim rukama prema Svevišnjemu.

121 Zato, aokanite se svih ispraznih razgovora svojih, svakog bsmijanja, svih cpožudnih želja svojih, sve svoje doholosti i lakomislenosti, i svih opakih čina svojih.

122 Postavite između sebe učitelja, i neka svi ne budu govornici odjednom; već neka jedan govori u jednom trenutku i neka svi slušaju besjede njegove, kako bi, nakon što svi budu govorili, svi mogli izgrađivati sve, te da svaki čovjek može imati jednaku povlasticu.

123 Gledajte da aljubite jedan drugoga; prestanite biti blakomi; naučite udjeljivati jedan drugomu kako evanđelje traži.

124 Prestanite biti adokoni; prestanite biti nečisti; prestanite bpronalaziti mane jedni kod drugih; prestanite spavati duže nego je potrebno; odlazite u postelju svoju rano, da ne budete umorni; ustajte rano, da tijela vaša i umovi vaši budu okrijepljeni.

125 A povrh svega, odjenite se svezom adobrotvornosti, kao ogrtačem, a to je sveza savršenosti i bmira.

126 aMolite se uvijek, da ne klonete, sve dok ne bdođem. Evo, i gle, doći ću brzo, i primiti vas k sebi. Amen.

127 I opet, red doma pripravljenog za predsjedništvo aškole proroka, koja je uspostavljena za poduku njihovu u svemu što je potrebno njima, štoviše svim bslužbenicima crkve, ili drugim riječima, onima koji su pozvani na službeništvo u crkvi, počevši od velikih svećenika pa naniže do đakona —

128 I ovo će biti red doma predsjedništva škole: Onaj koji je postavljen da bude predsjednik, ili učitelj, bit će nađen kako stoji na svome mjestu, u domu koji će biti pripravljen za njega.

129 Zato će on biti prvi u domu Božjem, na mjestu gdje zbor u domu može čuti riječi njegove pažljivo i razgovijetno, ne uz glasan govor.

130 A kad on dolazi u dom Božji, jer on treba biti prvi u domu — gle, ovo je divno, kako bi mogao biti primjer —

131 Neka aprinosi sebe u molitvi na koljenima svojim pred Bogom, kao znamen ili spomen na vječni savez.

132 A kad netko uđe za njim, nek učitelj ustane, i, s uzdignutim rukama prema nebu, da, i to uspravno, pozdravi brata svoga ili braću svoju ovim riječima:

133 Jesi li ti brat ili jeste li braća? Pozdravljam vas u ime Gospodina Isusa Krista, kao znamen ili spomen na vječni savez, i u tom vas savezu primam u azajedništvo, s odlučnošću koja je čvrsta, nepokolebljiva i nepromjenjiva, da budem prijatelj i bbrat vaš kroz milost Božju u svezama ljubavi, da hodim u svim zapovijedima Božjim bez krivnje, sa zahvaljivanjem, u vijeke vjekova. Amen.

134 A onaj tko bude proglašen nedostojnim ovoga pozdrava neće imati mjesto među vama; jer nećete dopustiti da on aokalja dom moj.

135 A onaj tko uđe i vjeran je preda mnom, i brat je, ili ako su braća, oni će pozdraviti predsjednika ili učitelja uzdignutim rukama prema nebu, tom istom molitvom i savezom, ili govoreći Amen, kao znamen toga.

136 Gle, zaista kažem vam, ovo je primjer vama za uzajamno pozdravljanje u domu Božjem, u školi proroka.

137 I vi ste pozvani činiti to kroz molitvu i zahvaljivanje, dok Duh bude davao izričaj gledom na sve čine vaše u domu Gospodnjem, u školi proroka, kako bi on mogao postati svetište, šator Svetoga Duha na aizgradnju vašu.

138 I nećete primiti nikoga k sebi u ovu školu osim ako nije čist od akrvi ovog naraštaja;

139 I on će biti primljen uredbom apranja nogu, jer s tom svrhom uredba pranja nogu bijaše ustanovljena.

140 I opet, uredbu pranja nogu treba poslužiti predsjednik, ili predsjedavajući starješina crkve.

141 Ona treba započeti molitvom; a nakon ablagovanja od kruha i vina, on se treba opasati po buzorku danom u trinaestom poglavlju Ivanova svjedočanstva o meni. Amen.