Sveta pisma
Nauk i savezi 105
Fusnote
Tema

Odsjek 105

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, na rijeci Fishing, Missouri, 22. lipnja 1834. Pod vodstvom proroka sveci iz Ohia i drugih područja pokročiše prema Missouriu na putovanju kasnije poznatom kao Sionov tabor. Njihova svrha bijaše otpratiti istjerane svece iz Missouria natrag na njihovu zemlju u okrugu Jackson. Stanovnici Missouria koji prethodno proganjahu svece bojahu se odmazde Sionovog tabora i preventivno napadoše neke svece što življahu u okrugu Clay, Missouri. Nakon što je guverner Missouria povukao svoje obećanje da će podržati svece, Joseph Smith primi ovu objavu.

1–5, Sion će biti izgrađen usklađivanjem s celestijalnim zakonom; 6–13, Otkupljenje Siona odgođeno je na kratko vrijeme; 14–19, Gospod će voditi bitke Sionove; 20–26, Sveci trebaju biti mudri i ne hvastati se moćnim djelima dok se sabiru; 27–30, Treba kupovati zemljišta u Jacksonu i susjednim okruzima; 31–34, Starješine trebaju primiti podarivanje u domu Gospodnjem u Kirtlandu; 35–37, Sveci koji su i pozvani i izabrani bit će posvećeni; 38–41, Sveci trebaju podignuti barjak mira svijetu.

1 Zaista, kažem vama koji se skupiste zajedno kako biste doznali volju moju gledom na aotkupljenje izmučenog naroda mojega —

2 Gle, kažem vam, da ne bijaše aprijestupā naroda mojega, govoreći o crkvi, a ne o pojedincima, oni mogahu biti otkupljeni već sada.

3 No gle, oni ne naučiše biti poslušni onomu što zahtijevah iz ruku njihovih, nego su puni svakojakog zla, i ne audjeljuju od imetka svojega, kako dolikuje svecima, siromašnima i izmučenima među njima;

4 I nisu asložni prema slozi koju zahtijeva zakon celestijalnog kraljevstva;

5 A aSion ne može biti izgrađen, bosim ako to ne bude prema načelima czakona celestijalnog kraljevstva; u protivnom, ne mogu ga primiti k sebi.

6 I narod moj mora svakako biti aukoren dok ne nauči bposlušnost, mora li biti tako, putem onoga što trpi.

7 Ne govorim o onima koji su postavljeni da vode narod moj, koji su aprvi starješine crkve moje, jer oni nisu svi pod ovom osudom;

8 Već govorim o crkvama svojim uokolo — ima ih mnogo koji će reći: Gdje je Bog njihov? Gle, on će ih izbaviti u vrijeme nevolje, inače nećemo uzići u Sion, i zadržat ćemo novce svoje.

9 Zato, uslijed aprijestupā naroda mojega poželjno je po meni da starješine moji čekaju kratko vrijeme na otkupljenje Siona —

10 Kako bi se oni sami mogli pripraviti, i kako bi narod moj mogao biti podučen savršenije, i steći iskustvo, i znati savršenije o adužnosti svojoj, i onomu što zahtijevam iz ruku njihovih.

11 A ovo se ne može ostvariti sve dok astarješine moji ne budu bpodareni moću s visina.

12 Jer gle, ja pripravih veliko podarivanje i blagoslov, koji će biti aizliveni na njih, u onoj mjeri u kojoj oni budu vjerni i nastave u poniznosti preda mnom.

13 Zato je poželjno po meni da starješine moji čekaju kratko vrijeme na otkupljenje Siona.

14 Jer gle, ne zahtijevam iz ruku njihovih da vode bitke Sionove; jer, kako rekoh u prijašnjoj zapovijedi, upravo ću tako ispuniti — ja ću avoditi bitke vaše.

15 Gle, azatornika poslah da zatre i uništi neprijatelje moje; i za malo godina odsele oni neće biti ostavljeni da onečišćuju baštinu moju, i bhule ime moje u zemljama koje cposvetih za sabiranje svetaca svojih.

16 Gle, zapovijedih sluzi svojemu Josephu Smithu ml. da reče asnazi doma mojega, to jest ratnicima mojim, mladićima mojim, i onima srednje dobi, da se saberu zajedno radi otkupljenja naroda mojega, te da sruše kule neprijatelja mojih, i rastjeraju bstražare njihove;

17 No, snaga doma mojega ne posluša riječi moje.

18 No, u onoj mjeri u kojoj ima onih koji poslušaše riječi moje, ja pripravih blagoslov i apodarivanje za njih, ostanu li vjerni.

19 Čuh molitve njihove, i prihvatit ću prinos njihov; i poželjno je po meni da oni budu dovedeni sve dovde radi kušanja avjere svoje.

20 A sad, zaista kažem vam, zapovijed vam dajem, svi oni koji uziđoše ovamo, koji mogu ostati u području uokolo, neka ostanu;

21 A oni koji ne mogu ostati, koji imaju obitelji na istoku, nek se zadrže na kratko vrijeme, onako kako im sluga moj Joseph odredi;

22 Naime, ja ću ga savjetovati o tom pitanju, i sve ono što im god on odredi bit će ispunjeno.

23 I neka sav narod moj koji prebiva u krajevima uokolo bude veoma vjeran, i predan molitvi, i ponizan preda mnom, i nek ne otkriva ono što im ja otkrih, sve dok ne bude mudrost u meni da se to otkrije.

24 Ne pričajte o sudovima, niti se ahvastajte vjerom ni moćnim djelima, već se pažljivo sabirite, koliko se god može u jednom području, dosljedno osjećajima ljudi;

25 I gle, dat ću vam naklonost i milost u očima njihovim, da biste otpočinuli u amiru i sigurnosti, dok budete govorili ljudima: Izvršite sud i pravdu za nas po zakonu, i nadoknadite nam krivice naše.

26 Sad, gle, kažem vama, prijatelji moji, na ovaj način možete naći naklonost u očima ljudi, sve dok avojska Izraelova ne postane veoma velika.

27 I ja ću smekšati srca ljudi, kao što smekšah srce afaraona, s vremena na vrijeme, sve dok sluga moj Joseph Smith ml., i starješine moji, koje odredih, ne budu imali vremena sabrati snagu doma mojega,

28 I poslati amudre ljude, da ispune ono što zapovjedih gledom na bkupovinu svih zemljišta u okrugu Jackson koja se mogu kupiti, i u susjednim okruzima unaokolo.

29 Jer volja je moja da se ta zemljišta kupe; a nakon što se kupe, da ih sveci moji zaposjednu u skladu sa azakonima posvećenja koje dadoh.

30 I nakon što ta zemljišta budu kupljena, smatrat ću avojske Izraelove bez krivnje gledom na zaposjedanje zemljišta svojih, koja prethodno kupiše novcima svojim, i gledom na rušenje kula neprijatelja mojih koje su možda na njima, i rastjerivanje stražara njihovih, i bosvećivanje mene na neprijateljima mojim sve do trećeg i četvrtog naraštaja onih koji me mrze.

31 No prvo nek vojska moja postane veoma velika, i nek bude aposvećena preda mnom, kako bi mogla postati lijepa kao sunce, i sjajna kao bmjesec, i kako bi zastave njezine mogle biti strašne svim narodima;

32 Kako bi kraljevstva ovoga svijeta mogla biti nagnana priznati da je kraljevstvo Siona uistinu akraljevstvo Boga našega i Krista njegova; zato, postanimo bpodložni zakonima njegovim.

33 Zaista kažem vam, poželjno je po meni da prvi starješine crkve moje prime apodarivanje svoje s visina u domu mojemu, za koji zapovjedih da bude izgrađen imenu mojemu u zemlji Kirtlandu.

34 I neka one zapovijedi koje dadoh gledom na Sion i azakon njegov budu izvršene i ispunjene, nakon otkupljenja njegova.

35 Bijaše dan apozivanja, no vrijeme dođe za dan izbora; i neka budu izabrani oni koji su bdostojni.

36 I bit će očitovani sluzi mojemu, glasom Duha, oni koji su aizabrani; i oni će biti bposvećeni;

37 I ukoliko budu slijedili asavjete koje prime, imat će moć nakon mnogo dana ostvariti sve što se odnosi na Sion.

38 I opet kažem vam, tražite mir, ne samo kod ljudi koji vas udarahu, nego i kod svih ljudi;

39 I podignite abarjak bmira, i izdajte proglas mira sve do na kraj zemlje;

40 I iznesite prijedloge za mir onima koji vas udarahu, u skladu s glasom Duha koji je u vama, i asve će djelovati zajedno za dobro vaše.

41 Dakle, budite vjerni; i evo, i gle, aja sam s vama sve do svršetka. Upravo tako. Amen.