Sveta pisma
Nauk i savezi 138
Fusnote
Tema

Odsjek 138

Viđenje dano predsjedniku Josephu F. Smithu u Salt Lake Cityju, Utah, 3. listopada 1918. U svojem uvodnom obraćanju na 89. polugodišnjem općem saboru Crkve 4. listopada 1918. predsjednik Smith je izjavio da je primio nekoliko božanskih priopćenja tijekom prošlih mjeseci. Jedno od njih, o Spasiteljevom pohodu duhovima mrtvih dok njegovo tijelo bijaše u grobnici, predsjednik Smith je primio prethodnog dana. Ono bijaše zapisano odmah nakon završetka sabora. Dana 31. listopada 1918. ono bijaše predloženo savjetnicima u Prvom predsjedništvu, Vijeću dvanaestorice i patrijarhu, i oni ga jednoglasno prihvatiše.

1–10, Predsjednik Joseph F. Smith pomno razmišlja o Petrovim zapisima i o pohodu našeg Gospoda u svijet duhova; 11–24, Predsjednik Smith vidi pravedne mrtve skupljene u raju i Kristovo službeništvo među njima; 25–37, On vidi kako propovijedanje evanđelja bijaše uspostavljeno među duhovima; 38–52, On vidi Adama, Evu, i mnoge od svetih proroka u svijetu duhova koji smatrahu svoje stanje u duhu prije svojeg uskrsnuća ropstvom; 53–60, Pravedni mrtvi ovoga doba nastavljaju svoje djelo u svijetu duhova.

1 Dana trećeg listopada, godine tisuću devet stotina i osamnaeste, sjeđah u sobi svojoj apomno razmišljajući o Pismima;

2 I razmatrajući veliku apomirbenu žrtvu koju Sin Božji učini za botkupljenje svijeta;

3 Te veliku i čudesnu aljubav koju očitovahu Otac i Sin kroz dolazak bOtkupitelja na svijet;

4 Kako bi putem njegovog apomirenja, i bposlušnošću načelima evanđelja, ljudski rod mogao biti spašen.

5 Dok bijah tako zauzet, um se moj navrati na zapise apostola Petra, upravljene aprvobitnim svecima raspršenima posvuda diljem bPonta, Galacije, Kapadocije i drugih dijelova Azije, gdje se evanđelje bijaše propovijedalo nakon raspeća Gospodinova.

6 Otvorih Bibliju i čitah treće i četvrto poglavlje prve Petrove poslanice, i dok čitah duboko me se dojmiše, većma negoli ikad prije, sljedeći odlomci:

7 »Naime, Krist također jednom trpljaše za grijehe, pravedan za nepravedne, kako bi nas mogao privesti k Bogu, bijaše ubijen u tijelu, ali oživljen u Duhu:

8 U kojemu također ode i propovijedaše duhovima u atamnici;

9 Koji nekoć bijahu neposlušni, kad jednom dugotrpnost Božja iščekivaše u dane Noine, dok korablja bijaše pripravljana, u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bijaše spašena vodom.« (1 Petrova 3:18–20)

10 »Naime, iz ovog razloga bijaše evanđelje propovijedano također onima koji su mrtvi, kako bi im moglo biti suđeno kao ljudima u tijelu, ali da žive po Bogu u duhu.« (1 Petrova 4:6)

11 Dok razmišljah pomno o ovomu što je azapisano, boči se razumijevanja mojega otvoriše, i Duh Gospodnji cotpočinu na meni, i ja vidjeh vojske dmrtvih, i malih i velikih.

12 I ondje bijaše sabrano na jednom mjestu bezbrojno mnoštvo duhova apravednika, koji bijahu bvjerni u svjedočanstvu o Isusu dok življahu u smrtnosti;

13 I koji priniješe ažrtvu na sliku velike žrtve Sina Božjega, i btrpljahu tegobe u ime Otkupitelja svojega.

14 Svi oni otiđoše iz smrtnog života, čvrsti u anadi u slavno buskrsnuće, kroz cmilost Boga dOca i eJedinorođenoga Sina njegova, Isusa Krista.

15 Vidjeh da oni bijahu ispunjeni aradošću i veseljem, i radovahu se zajedno jer dan izbavljenja njihova bijaše došao.

16 Oni bijahu skupljeni iščekujući dolazak Sina Božjega u asvijet duhova, da navijesti otkupljenje njihovo od buza smrti.

17 Njihov uspavani prah trebao se avratiti savršenom tijelu svojemu, bkost uza kost svoju, a tetive i meso na njima, cduh i tijelo da se sjedine kako se nikad više ne bi rastavljali, da bi oni mogli primiti puninu dradosti.

18 Dok to golemo mnoštvo čekaše i razgovaraše, radujući se času izbavljenja svojega od veriga smrti, Sin se Božji pojavi, navješćujući aslobodu zasužnjenima koji bijahu vjerni;

19 I ondje im on apropovijedaše vječno bevanđelje, nauk o uskrsnuću i otkupljenju ljudskog roda od cpada, i od osobnih grijeha uz uvjet dpokajanja.

20 No, k aopakima on ne pođe, i među bezbožnima i neraskajanima, koji se bokaljaše dok bijahu u tijelu, glas njegov ne bijaše podignut;

21 Ni buntovnici koji odbaciše svjedočanstva i upozorenja drevnih proroka ne vidješe nazočnost njegovu, niti gledahu lice njegovo.

22 Gdje ovi bijahu atama vladaše, no među pravednima bijaše bmir;

23 I sveci se radovahu aotkupljenju svojemu, i oni prignuše bkoljeno i priznaše Sina Božjega za Otkupitelja i Izbavitelja svojega od smrti i cveriga pakla.

24 Lica njihova sjahu, a ablistavost iz nazočnosti Gospodnje otpočinu na njima, i oni bpjevahu hvale svetom imenu njegovu.

25 Začudih se, jer razumjeh da Spasitelj provede oko tri godine u službeništvu svojemu među Židovima i onima od doma Izraelova, nastojeći ih podučiti o vječnom evanđelju i pozvati ih na pokajanje;

26 A ipak, unatoč njegovim moćnim djelima, i čudesima, i proglasu istine, u velikoj amoći i ovlasti, bijaše ih samo nekolicina koji poslušaše glas njegov, i radovahu se nazočnosti njegovoj, i primiše spasenje iz ruku njegovih.

27 No službeništvo njegovo među onima koji bijahu mrtvi bijaše ograničeno na akratko vrijeme što se dogodi između raspeća i uskrsnuća njegova;

28 I čuđah se u svezi s riječima Petrovim — u kojima on reče da Sin Božji propovijedaše duhovima u tamnici, koji nekoć bijahu neposlušni, kad jednom dugotrpnost Božja iščekivaše u dane Noine — i kako bijaše moguće za njega da propovijeda tim duhovima i izvrši potreban posao među njima u tako kratkom vremenu.

29 I dok se čuđah, oči se moje otvoriše, i razumijevanje moje aoživje, i ja razabrah da Gospod ne pođe osobno među opake i neposlušne koji bijahu odbacili istinu, da ih poduči;

30 No gle, između pravednih, on sredi snage svoje i postavi glasnike, odjevene amoću i ovlašću, i ovlasti ih da pođu i odnesu svjetlo evanđelja onima što bijahu u btami, doista csvim duhovima ljudi; i tako se evanđelje propovijedaše mrtvima.

31 I izabrani glasnici pođoše navješćivati amilosni dan Gospodnji i proglašavati bslobodu zasužnjenima koji bijahu svezani, i to svima koji će se pokajati za grijehe svoje i primiti evanđelje.

32 Tako se evanđelje propovijedaše onima koji aumriješe u grijesima svojim, bez bspoznaje o istini, ili u prijestupu, odbacivši proroke.

33 Ovi bijahu podučeni o avjeri u Boga, pokajanju za grijehe, bzastupničkom krštenju za cotpust grijeha, ddaru Duha Svetoga polaganjem ruku,

34 I o svim drugim načelima evanđelja za koja bijaše potrebno da ih poznaju kako bi se osposobili da bi im moglo biti asuđeno kao ljudima u tijelu, ali da žive po Bogu u duhu.

35 I tako bijaše otkriveno među mrtvima, i malima i velikima, nepravednima kao i vjernima, da otkupljenje bijaše učinjeno kroz ažrtvu Sina Božjega na bkrižu.

36 Tako bijaše otkriveno da Otkupitelj naš provede vrijeme svoje tijekom kratkoga boravka svojega u svijetu duhova podučavajući i pripravljajući vjerne duhove aproroka koji svjedočahu o njemu u tijelu;

37 Kako bi oni mogli odnijeti poruku otkupljenja svim mrtvima, kojima on ne mogaše poći osobno, zbog njihove apobune i prijestupa, da bi oni posluživanjem slugu njegovih također mogli čuti riječi njegove.

38 Među velikima i moćnima koji bijahu skupljeni u tom golemom zboru pravednih bijahu Otac aAdam, Pradavni i otac svih,

39 I naša slavna Majka aEva, s mnogima od vjernih kćeri svojih koje življahu kroz vjekove i klanjahu se pravomu i živomu Bogu.

40 aAbel, prvi bmučenik, bijaše ondje, i brat njegov cŠet, jedan od moćnih, koji bijaše na izričitu dsliku oca svojega, Adama.

41 aNoa, koji upozoravaše na potop; bŠem, znameniti cveliki svećenik; dAbraham, otac vjernih; eIzak, fJakov i gMojsije, veliki zakonodavac Izraelov;

42 I aIzaija, koji navijesti proroštvom kako Otkupitelj bijaše pomazan da poveže one skršena srca, da proglasi slobodu bzasužnjenima, i otvaranje ctamnice onima koji bijahu svezani, bijahu također ondje.

43 Štoviše, aEzekiel, kojemu bijaše pokazana u viđenju velika dolina bsuhih kostiju, koje trebahu biti zaodjenute mesom, da iziđu ponovno u cuskrsnuću mrtvih, žive duše;

44 aDaniel, koji predvidje i predskaza uspostavu bkraljevstva Božjega u posljednjim danima, da nikada više ne bude uništeno niti dano drugom narodu;

45 aIlijas, koji bijaše s Mojsijem na Brdu bpreobraženja;

46 I aMalahija, prorok koji posvjedoči o dolasku bIlije — o kojemu i Moroni govoraše proroku Josephu Smithu, navješćujući da će on doći prije uvođenja velikoga i strašnog cdana Gospodnjega — bijahu također ondje.

47 Prorok Ilija trebaše posaditi u asrcima djece obećanja dana ocima njihovim,

48 Nagovješćujući veliko adjelo što će se izvoditi u bhramovima Gospodnjim u crasporedbi punine vremenā, za otkupljenje mrtvih, i dpečaćenje djece roditeljima njihovim, da cijela zemlja ne bi bila udarena kletvom i posve opustošena kod dolaska njegova.

49 Svi ovi i mnogi drugi, čak i aproroci što prebivahu među Nefijcima i svjedočahu o dolasku Sina Božjega, pomiješahu se u golemu skupu i iščekivahu izbavljenje svoje,

50 Jer mrtvi smatrahu dugotrajnu odsutnost aduhova svojih iz tijela svojih bropstvom.

51 Ove Gospod podučavaše, i dade im amoć da iziđu, nakon uskrsnuća njegova od mrtvih, kako bi ušli u kraljevstvo Oca njegova, da tamo budu okrunjeni bbesmrtnošću i cvječnim životom,

52 I nastave od tada svoj posao kako Gospod bijaše obećao, i budu dionici svih ablagoslova što bijahu zadržani u pričuvi za one koji ga ljube.

53 Prorok Joseph Smith, i otac moj, Hyrum Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, i drugi izabrani duhovi koji bijahu asačuvani da dođu za punine vremenā kako bi imali udjela u polaganju btemelja velikog djela posljednjih dana,

54 Uključujući gradnju hramova i obavljanje uredbi u njima za otkupljenje amrtvih, bijahu također u svijetu duhova.

55 Primijetih da oni također bijahu među aplemenitima i uzvišenima koji bijahu bizabrani u početku da budu upravljači u Crkvi Božjoj.

56 I prije nego što se rodiše, oni, uz mnoge druge, primiše prve poduke svoje u svijetu duhova i bijahu apripravljeni doći u bvrijeme od Gospoda utvrđeno kako bi radili u cvinogradu njegovu za spasenje duša ljudskih.

57 Vidjeh da vjerni astarješine ove rasporedbe, kad napuste smrtni život, nastavljaju rad svoj u propovijedanju evanđelja pokajanja i otkupljenja kroz žrtvu Jedinorođenoga Sina Božjega među onima koji su u btami i pod ropstvom grijeha u velikom svijetu duhova mrtvih.

58 Mrtvi koji se pokaju bit će aotkupljeni poslušnošću buredbama doma Božjega,

59 A nakon što plate kaznu za prijestupe svoje, i budu aočišćeni, primit će nagradu prema bdjelima svojim, jer su baštinici spasenja.

60 Tako mi viđenje o otkupljenju mrtvih bijaše objavljeno, i ja svjedočim, i znadem da je ovo svjedočanstvo aistinito, kroz blagoslov našeg Gospodina i Spasitelja, Isusa Krista, upravo tako. Amen.