Sveta pisma
Nauk i savezi 100
Fusnote
Tema

Odsjek 100

Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu, u Perrysburgu, New York, 12. listopada 1833. Dvojica braće, pošto bijahu razdvojeni od svojih obitelji nekoliko dana, osjetiše neku zabrinutost za njih.

1–4, Joseph i Sidney trebaju propovijedati evanđelje za spasenje duša; 5–8, Bit će im dano upravo u onaj čas što trebaju reći; 9–12, Sidney treba biti govornik, a Joseph treba biti objavitelj i snažan u svjedočanstvu; 13–17, Gospod će podignuti čist narod, i poslušni će biti spašeni.

1 Zaista, ovako govori Gospod vama, prijatelji moji aSidney i bJosephe, obitelji su vaše dobro; one su u rukama mojim, i ja ću učiniti s njima kako mi se čini dobro; jer u meni je sva moć.

2 Zato, slijedite me, i čujte savjet koji ću vam dati.

3 Evo, i gle, imam mnogo ljudi na ovome mjestu, u krajevima uokolo; i djelotvorna će vrata biti otvorena u krajevima uokolo u ovoj istočnoj zemlji.

4 Zato vam ja, Gospod, dopustih da dođete na ovo mjesto; jer tako bijaše potrebno po meni za aspasenje duša.

5 Zato, zaista kažem vam, uzdignite glasove svoje ovome narodu; aizgovarajte misli koje ću staviti u srca vaša, i nećete se postidjeti pred ljudima;

6 Naime, bit će vam adano upravo u onome času, da, upravo u onome trenutku, što ćete reći.

7 No zapovijed vam dajem da navješćujete, što god anavješćujete u ime moje, s dostojanstvom srca, u duhu bkrotkosti, u svemu.

8 I dajem vam ovo obećanje da će, ukoliko učinite ovo, aDuh Sveti biti izliven u svjedočenju o svemu što god kažete.

9 I potrebno je po meni da ti, slugo moj Sidney, budeš agovornik ovome narodu; da, zaista, zaredit ću te za ovaj poziv, to jest da budeš govornik za slugu mojega Josepha.

10 I dat ću njemu moć da bude snažan u asvjedočanstvu.

11 I dat ću tebi moć da budeš asnažan u razlaganju svih Pisama, kako bi mogao biti govornik za njega, a on će biti bobjavitelj za tebe, kako bi ti mogao spoznati sigurnost svega što se odnosi na ono što je od kraljevstva mojega na zemlji.

12 Dakle, nastavite putovanje svoje i nek se srca vaša raduju; jer evo, i gle, ja sam s vama sve do svršetka.

13 A sad vam dajem riječ o aSionu. Sion će biti botkupljen, premda je pokaran na kratko vrijeme.

14 Braća tvoja, sluge moji aOrson Hyde i John Gould, u rukama su mojim; i ukoliko budu obdržavali zapovijedi moje bit će spašeni.

15 Zato, nek se srca vaša utješe; jer će asve djelovati zajedno za dobro onih što hode uspravno, i na posvećenje crkve.

16 Naime, ja ću podignuti sebi ačist narod, koji će mi služiti u pravednosti;

17 I svi koji aprizivaju ime Gospodnje, i obdržavaju zapovijedi njegove, bit će spašeni. Upravo tako. Amen.