Sveta pisma
Nauk i savezi 68
Fusnote
Tema

Odsjek 68

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 1. studenog 1831. kao odgovor na molitvu da se volja Gospodnja očituje o Orsonu Hydeu, Lukeu S. Johnsonu, Lymanu E. Johnsonu, i Williamu E. McLellinu. Iako dio ove objave bijaše upućen ovoj četvorici ljudi veći dio sadržaja odnosi se na cijelu Crkvu. Ova objava bijaše proširena pod vodstvom Josepha Smitha kada bijaše objavljena u izdanju Nauka i saveza iz 1835. godine.

1–5, Riječi starješina, kad ih pokreće Duh Sveti, Sveta su pisma; 6–12, Starješine trebaju propovijedati i krstiti, i znaci će pratiti istinske vjernike; 13–24, Prvorođeni među sinovima Aronovim može služiti kao predsjedavajući biskup (to jest, obnašati ključeve predsjedništva kao biskup) pod ravnanjem Prvog predsjedništva; 25–28, Roditeljima je zapovjeđeno da podučavaju svoju djecu evanđelju; 29–35, Sveci trebaju svetkovati Šabat, raditi marljivo i moliti se.

1 Sluga moj, Orson Hyde, bijaše pozvan zaređenjem svojim proglašavati vječno evanđelje, aDuhom živoga Boga, od naroda do naroda, i od zemlje do zemlje, na zborovima opakih, u sinagogama njihovim, raspravljajući s njima i razlažući im sva Pisma.

2 A evo, i gle, ovo je primjer svima onima koji bijahu zaređeni u ovo svećeništvo, čije im je poslanje dodijeljeno da pođu —

3 I ovo im je primjer, da agovore kako ih pokreće Duh Sveti.

4 I što god oni budu govorili kad ih pokreće aDuh Sveti bit će Pismo, bit će volja Gospodnja, bit će misao Gospodnja, bit će riječ Gospodnja, bit će glas Gospodnji, i bmoć Božja na spasenje.

5 Gle, ovo je obećanje Gospodnje vama, o vi sluge moji.

6 Stoga budite odvažni, i ne abojte se, jer ja sam, Gospod, s vama, i stajat ću uz vas; a vi ćete svjedočiti o meni, to jest Isusu Kristu, da sam ja Sin živoga Boga, da bijah, da jesam, i da ću doći.

7 Ovo je riječ Gospodnja tebi, slugo moj aOrsone Hyde, i također sluzi mojemu Lukeu Johnsonu, i sluzi mojemu Lymanu Johnsonu, i sluzi mojemu Williamu E. McLellinu, i svim vjernim starješinama Crkve moje —

8 aIdite po svem svijetu, bpropovijedajte evanđelje svakom cstvorenju, djelujući s dovlašću koju vam dadoh, ekrsteći u ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga.

9 I aonaj koji povjeruje i krsti se bit će bspašen, a onaj koji ne povjeruje bit će cproklet.

10 I onaj koji povjeruje bit će blagoslovljen aznacima popratnim, onako kako je zapisano.

11 I vama će biti dano da spoznate aznakove vremenā, i znakove dolaska Sina Čovječjega;

12 A sve one o kojima Otac posvjedoči, vama će biti dana moć da ih azapečatite za vječni život. Amen.

13 A sad, gledom na pitanja povrh saveza i zapovijedi, to su ova —

14 Preostaje za poslije, u vrijeme od Gospoda utvrđeno, da se drugi abiskupi odijele za crkvu, da poslužuju baš kao i prvi biskup;

15 Dakle, oni će biti aveliki svećenici koji su dostojni, i postavit će ih bPrvo predsjedništvo Melkisedekova svećeništva, osim ako nisu doslovni potomci cAronovi.

16 A ako jesu doslovni potomci aAronovi, oni imaju zakonsko pravo na biskupstvo, ako su prvorođeni među sinovima Aronovim;

17 Naime, prvorođenac ima pravo na predsjedništvo nad tim svećeništvom, te na aključeve ili ovlast njegovu.

18 Nijedan čovjek nema zakonsko pravo na ovu službu, obnašati ključeve ovoga svećeništva, osim ako nije adoslovni potomak i prvorođenac Aronov.

19 No, pošto aveliki svećenik Melkisedekova svećeništva ima ovlast službovati u svim manjim službama, on može službovati u službi bbiskupa kad se nijedan doslovan potomak Aronov ne može naći, uz uvjet da je pozvan i odijeljen i zaređen za tu vlast rukama Prvog predsjedništva Melkisedekova svećeništva.

20 A doslovni potomak Aronov također mora biti imenovan od toga Predsjedništva, i proglašen dostojnim, i apomazan, i bzaređen rukama toga Predsjedništva, u protivnom nisu zakonski ovlašteni službovati u svećeništvu svojemu.

21 No, temeljem odredbe o pravu njihovom na svećeništvo, što prelazi od oca na sina, oni mogu zatražiti pomazanje svoje, ako u bilo kojem trenutku mogu dokazati lozu svoju, ili je utvrde objavom od Gospoda rukama gore spomenutog Predsjedništva.

22 I opet, nijedan biskup ili veliki svećenik, koji bude odijeljen za ovo službeništvo, neće biti suđen ili osuđivan za bilo koji zločin, osim ako to ne bude pred aPrvim predsjedništvom Crkve;

23 A ukoliko bude proglašen krivim pred tim Predsjedništvom, svjedočanstvom koje se ne može osporiti, bit će osuđen;

24 A pokaje li se, bit će mu aoprošteno, u skladu sa savezima i zapovijedima crkve.

25 I opet, u onoj mjeri u kojoj aroditelji imaju djecu u Sionu, to jest u bilo kojem od bkolčića njegovih što su uspostavljeni, koji ih ne cpoduče da razumiju nauk pokajanja, vjere u Krista, Sina živoga Boga, te krštenja i dara Duha Svetoga polaganjem ruku, dok ne navrše dosam godina, egrijeh nek bude na glavama roditelja.

26 Naime, to će biti zakon za žitelje aSiona, to jest u bilo kojem od kolčića njegovih što su uspostavljeni.

27 A djeca će njihova biti akrštena za botpust grijeha svojih kad im bude cosam godina, i primit će polaganje ruku.

28 I oni će također podučavati djecu svoju da se amole, i da hode uspravno pred Gospodom.

29 I žitelji Siona također će svetkovati aŠabat kako bi ga držali svetim.

30 I žitelji Siona također će se spominjati poslova svojih, u onoj mjeri u kojoj im je određeno da rade, u svoj vjernosti; jer besposličar će biti zapamćen pred Gospodom.

31 Evo ja, Gospod, nisam zadovoljan žiteljima Siona, jer ima abesposličara među njima; i djeca njihova također rastu u bopačini; oni također cne traže iskreno bogatstva vječnosti, već su im oči pune pohlepe.

32 Toga ne bi smjelo biti, i mora se ukloniti između njih; stoga nek sluga moj Oliver Cowdery odnese ove besjede u zemlju Sion.

33 I zapovijed dajem njima — da onaj koji ne obavlja amolitve svoje pred Gospodom u vrijeme njihovo, nek on bude bzapamćen pred sucem naroda mojega.

34 Ove su abesjede istinite i vjerne; stoga ne kršite ih, niti boduzimajte od njih.

35 Gle, ja sam aAlfa i Omega, i bdolazim brzo. Amen.