Sveta pisma
Nauk i savezi 51
Fusnote
Tema

Odsjek 51

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Thompsonu, Ohio, 20. svibnja 1831. U to vrijeme sveci što se iseljavahu iz istočnih država počeše stizati u Ohio, i postade potrebno izvršiti određene pripreme za njihov smještaj. Kako taj poduhvat pripadaše naročito službi biskupa, biskup Edward Partridge zatraži upute o tomu, i prorok zapita Gospoda.

1–8, Edward Partridge je postavljen da ravna upravništvima i imovinom; 9–12, Sveci trebaju postupati pošteno i primati jednako; 13–15, Oni trebaju imati biskupovo spremište i organizirati imovinu prema Gospodnjem zakonu; 16–20, Ohio treba biti privremeno mjesto sabiranja.

1 Poslušajte me, govori Gospod Bog vaš, i ja ću govoriti sluzi svojemu aEdwardu Partridgeu, i dati mu upute; jer mora svakako biti da on primi upute o tome kako će srediti ove ljude.

2 Jer mora svakako biti da se oni srede prema azakonima mojim; inače će biti odbačeni.

3 Stoga, nek sluga moj Edward Partridge, i oni koje on izabra, kojima sam veoma zadovoljan, dodijele ovim ljudima udjele njihove, svakomu čovjeku ajednako prema obitelji njegovoj, prema okolnostima njegovim, i željama i bpotrebama njegovim.

4 I nek sluga moj Edward Partridge, kad dodijeli čovjeku udio njegov, dade njemu zapis koji će mu osigurati udio njegov, da ga on drži, i to ovo pravo i ovu baštinu u crkvi, sve dok ne prestupi te ne bude smatran dostojnim glasom crkve, prema zakonima i asavezima crkve, da pripada crkvi.

5 A ako prestupi i ne bude smatran dostojnim pripadati crkvi, neće imati pravo prisvojiti onaj udio koji posveti biskupu za siromašne i potrebite u crkvi mojoj; zato on neće zadržati taj dar, nego će samo imati pravo na onaj udio koji je prepisan na njega.

6 I tako će sve biti osigurano au skladu sa bzakonima zemlje.

7 I neka ono što pripada ovim ljudima bude dodijeljeno ovim ljudima.

8 A anovac što ostade ovim ljudima — neka bude zastupnik postavljen ovim ljudima, da uzima bnovac za pribavljanje hrane i odjeće, prema željama ovih ljudi.

9 I neka svaki čovjek postupa apošteno, i bude ravnopravan među ovim ljudima, i prima jednako, da biste mogli biti bjedno, onako kako vam zapovjedih.

10 I neka ono što pripada ovim ljudima ne bude uzeto i dano adrugoj crkvi.

11 Stoga, ako druga crkva želi primiti novac od ove crkve, neka isplati ovoj crkvi ponovno onako kako se pogode;

12 I ovo će biti učinjeno preko biskupa ili zastupnika, koji će biti postavljen aglasom crkve.

13 I opet, neka biskup uspostavi aspremište za ovu crkvu; i neka se sve, i u novcu i u hrani, što je više nego što je bneophodno za potrebe ovih ljudi, čuva u rukama biskupa.

14 I neka on također sačuva sebi za svoje potrebe, i za potrebe obitelji svoje, pošto će biti zauzet obavljanjem ovog posla.

15 I tako ja udjeljujem ovim ljudima povlasticu da se srede prema azakonima mojim.

16 I posvećujem im aovu zemlju na kratko vrijeme, sve dok se ja, Gospod, ne pobrinem za njih drugačije, i zapovjedim im da pođu odavde;

17 A sat i dan im nisu dani, stoga neka djeluju na ovoj zemlji kao da će tu biti godinama, i to će im se okrenuti na dobro njihovo.

18 Gle, ovo će biti aprimjer sluzi mojemu Edwardu Partridgeu, na drugim mjestima, u svim crkvama.

19 I tko god bude proglašen vjernim, pravičnim i mudrim aupraviteljem ući će u bradost Gospoda svojega i baštinit će vječni život.

20 Zaista kažem vam, ja sam Isus Krist, koji adolazi brzo, u bčas kad ne mislite. Upravo tako. Amen.