Sveta pisma
Nauk i savezi 20
Fusnote
Tema

Odsjek 20

Objava o osnivanju i upravi Crkve, dana po Josephu Smithu, proroku, u Fayetteu, New York, ili u blizini. Dijelovi ove objave možda su dani još u ljeto 1829. Potpuna objava, poznata u to vrijeme kao Članci i savezi, vjerojatno je bila zabilježena ubrzo nakon 6. travnja 1830. (dana kada je Crkva bila osnovana). Prorok je napisao: »Mi dobismo od njega [Isusa Krista] sljedeće, duhom proroštva i objave; što nam ne dade samo mnogo obavijesti, već nam također pokaza točan datum u koji, u skladu s njegovom voljom i zapovijedi, moramo otpočeti s osnivanjem njegove Crkve još jednom ovdje na zemlji.«

1–16, Mormonova knjiga dokazuje božansko podrijetlo djela posljednjih dana; 17–28, Potvrđeni su nauci o stvaranju, padu, pomirenju i krštenju; 29–37, Izneseni su zakoni koji upravljaju pokajanjem, opravdanjem, posvećenjem i krštenjem; 38–67, Dužnosti starješina, svećenika, učitelja i đakona navedene su sažeto; 68–74, Objavljene su dužnosti članova, blagoslivljanje djece i način krštenja; 75–84, Dane su sakramentalne molitve i pravila koja upravljaju članstvom u Crkvi.

1 aOsnutak bCrkve Kristove u ovim posljednjim danima, a to je tisuću osam stotina i trideset godina od dolaska našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista u tijelu, koja bijaše propisno cosnovana i uspostavljena u skladu sa zakonima naše zemlje, po volji i zapovijedima Božjim, četvrtoga mjeseca, i šestoga dana mjeseca koji se zove travanj —

2 A te zapovijedi bijahu dane Josephu Smithu ml., koji bijaše apozvan od Boga, i zaređen za bapostola Isusa Krista, da bude prvi cstarješina ove crkve;

3 I Oliveru Cowderyju, koji također bijaše pozvan od Boga, apostol Isusa Krista, da bude drugi starješina ove crkve, i zaređen rukom njegovom;

4 I to u skladu s milošću našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista, kojemu sva slava, i sad i zauvijek. Amen.

5 Nakon što bijaše istinski očitovano ovom prvom starješini da on primi otpust grijeha svojih, on se azaplete ponovno u ispraznosti svjetske;

6 No, nakon što se pokaja i ponizi iskreno, kroz vjeru, Bog mu posluživaše po svetomu aanđelu, čije blice bijaše poput munje, i čija odjeća bijaše čista i bijela vrhu svake druge bjeline;

7 I dade mu zapovijedi koje ga nadahnuše;

8 I dade mu moć s visina, uz pomoć asredstava što bijahu unaprijed pripravljena, da prevodi Mormonovu knjigu;

9 Koja sadrži zapis o palom narodu, i apuninu bevanđelja Isusa Krista poganima i Židovima također;

10 Koja bijaše dana nadahnućem, i potvrđena je adrugima posluživanjem anđela, i oni je bnavješćuju svijetu —

11 Dokazujući svijetu da su Sveta pisma aistinita, i da Bog doista bnadahnjuje ljude i poziva ih na csveto djelo svoje u ovo doba i u ovom naraštaju, kao i u naraštajima u davnini;

12 Time pokazujući da je on aisti Bog jučer, danas, i zauvijek. Amen.

13 Zato, imajući tako jaka svjedočanstva, po njima će svijetu biti suđeno, i to svima onima koji će odsele doći do spoznaje o ovome djelu.

14 I oni koji ga prime u vjeri, i postupaju apravedno, primit će bkrunu vječnog života;

15 No, onima koji otvrdnu srca svoja u anevjeri, i odbace ga, to će se okrenuti na osudu njihovu —

16 Jer Gospod Bog reče to; a mi, starješine crkve, čusmo i svjedočimo o riječima slavnoga Veličanstva na visini, kojemu slava u vijeke vjekova. Amen.

17 Po ovome aznademo da postoji bBog na nebu, koji je beskonačan i vječan, od vijeka do vijeka isti nepromjenjivi Bog, tvorac neba i zemlje, i svega što je na njima;

18 I da on astvori čovjeka, muško i žensko, na svoju bsliku i prema svojem obličju, stvori on njih;

19 I dade im zapovijedi da ga aljube i bsluže njemu, jedinomu živomu i pravomu Bogu, i da on bude jedino biće koga će cštovati.

20 No prijestupom ovih svetih zakona čovjek postade asjetilan i bđavolski, i postade cpali čovjek.

21 Stoga Svemogući Bog dade aJedinorođenoga Sina svojega, kako je zapisano u onim Pismima što bijahu dana o njemu.

22 On trpješe aiskušenja, ali ne pokloni im pažnju.

23 On bijaše arazapet, umrije, i bustade ponovno treći dan;

24 I on auziđe na nebo, da sjedne zdesna bOcu, da vlada svemoćnom snagom u skladu s voljom Očevom;

25 Kako bi svi oni koji apovjeruju i budu kršteni u sveto ime njegovo, i bustraju u vjeri do svršetka bili spašeni —

26 Ne samo oni koji povjerovahu nakon što on dođe za avremenske poludnevice, u tijelu, već kako bi svi oni od početka, i to svi oni što bijahu prije nego što on dođe, koji povjerovahu u riječi bsvetih proroka što govorahu kako bijahu nadahnuti cdarom Duha Svetoga, koji istinski dsvjedočahu o njemu u svemu, imali vječni život,

27 Kao i oni koji će doći poslije, koji će povjerovati u adarove i pozive Božje Duhom Svetim, koji bsvjedoči o Ocu i o Sinu;

28 A taj su Otac, Sin i Duh Sveti ajedan Bog, beskonačan i vječan, bez svršetka. Amen.

29 I znademo da se svi ljudi moraju apokajati i povjerovati u ime Isusa Krista, i štovati Oca u ime njegovo, i ustrajati u bvjeri u ime njegovo do svršetka, inače ne mogu biti cspašeni u kraljevstvu Božjem.

30 I znademo da je aopravdanje bmilošću Gospoda našega i Spasitelja Isusa Krista pravedno i istinito;

31 I znademo također da je aposvećenje milošću Gospoda našega i Spasitelja Isusa Krista pravedno i istinito, svima onima koji ljube Boga i služe mu svom svojom bmoću, umom i snagom.

32 No postoji mogućnost da čovjek aotpadne od milosti i otiđe od živoga Boga;

33 Zato nek se crkva pazi i uvijek moli, da ne bi oni upali u anapast;

34 Da, i štoviše, nek se oni koji su posvećeni također paze.

35 I znademo da je ovo istinito i u skladu s objavama Ivanu, niti adodaje, niti oduzima proroštvu knjige njegove, Svetim bpismima, ili objavama Božjim koje će doći poslije darom i moću Duha Svetoga, cglasom Božjim, ili posluživanjem anđela.

36 I Gospod Bog reče to; i čast, moć i slava nek se iskazuju svetomu imenu njegovu, i sad i zauvijek. Amen.

37 I opet, kao zapovijed crkvi gledom na način krštenja — Svi oni koji se ponize pred Bogom, i žele biti akršteni, i istupe bsrca skršena i duha raskajana, i posvjedoče pred crkvom da se istinski pokajahu za sve grijehe svoje, i voljni su preuzeti na sebe cime Isusa Krista, imajući dodlučnost da mu služe do svršetka, i istinski očituju edjelima svojim da primiše od Duha Kristova za fotpust grijeha svojih, bit će primljeni krštenjem u crkvu njegovu.

38 Dužnost starješina, svećenika, učitelja, đakona i članova crkve Kristove — aApostol je starješina, i poziv je njegov bkrstiti;

39 I azaređivati druge starješine, svećenike, učitelje i đakone;

40 I aposluživati kruh i vino — znamene tijela i krvi Kristove —

41 I apotvrđivati one koji su kršteni u crkvu, polaganjem bruku za krštenje ognjem i cDuhom Svetim, u skladu sa Svetim pismima;

42 I podučavati, razlagati, usrdno poticati, krstiti i bdjeti nad crkvom;

43 I potvrđivati crkvu polaganjem ruku, i davanjem Duha Svetoga;

44 I preuzimati vodstvo na svim sastancima.

45 Starješine trebaju avoditi sastanke kako su vođeni Duhom Svetim, u skladu sa zapovijedima i objavama Božjim.

46 aSvećenikova je dužnost propovijedati, bpodučavati, razlagati, usrdno poticati, i krstiti, i posluživati sakrament,

47 I pohađati kuću svakog člana, i usrdno ih poticati da se amole bnaglas i u tajnosti, te da se brinu za sve cobiteljske dužnosti.

48 I on može također azaređivati druge svećenike, učitelje i đakone.

49 I on treba preuzeti vodstvo na sastancima kada starješina nije nazočan;

50 No, kada je starješina nazočan, on samo treba propovijedati, podučavati, razlagati, usrdno poticati i krstiti,

51 I pohađati kuću svakog člana, usrdno ih potičući da se mole naglas i u tajnosti, te da se brinu za sve obiteljske dužnosti.

52 U svim ovim dužnostima svećenik treba apomagati starješini ako prilika zahtijeva.

53 aUčiteljeva je dužnost bbdjeti nad crkvom uvijek, i biti uz njih i jačati ih;

54 I paziti da nema bezakonja u crkvi, niti međusobne agrubosti, niti laži, klevetanja, ni bzla govorenja;

55 I paziti da se crkva sastaje često, i također paziti da svi članovi obavljaju dužnost svoju.

56 I on treba preuzeti vodstvo na sastancima u odsutnosti starješine ili svećenika —

57 I ađakoni mu trebaju pomagati uvijek, u svim dužnostima njegovim u crkvi, ako prilika zahtijeva.

58 No, niti učitelji ni đakoni nemaju ovlast krstiti, posluživati sakrament, ili polagati ruke;

59 Oni, međutim, trebaju upozoravati, razlagati, usrdno poticati, i podučavati, i pozivati sve da dođu Kristu.

60 Svaki astarješina, svećenik, učitelj ili đakon treba biti zaređen u skladu s darovima i bpozivima od Boga njemu; i on treba biti zaređen moću Duha Svetoga, koja je u onome koji ga zaređuje.

61 Pojedini starješine što tvore ovu crkvu Kristovu trebaju se sastajati na saboru jednom u tri mjeseca, ili s vremena na vrijeme kako navedeni sabori odrede ili utvrde;

62 A navedeni sabori trebaju obavljati što je god od crkvenih poslova neophodno obaviti u to vrijeme.

63 Starješine trebaju primiti svoju dozvolu od drugih starješina aglasanjem crkve kojoj pripadaju, ili od sabora.

64 Svaki svećenik, učitelj, ili đakon, kojeg zaredi svećenik, može uzeti svjedodžbu od njega taj put, a ta će mu asvjedodžba, kad se predstavi nekom starješini, dati pravo na dozvolu, koja će ga ovlastiti da obavlja dužnosti svojega poziva, ili je može primiti od sabora.

65 Nijedna osoba ne može biti azaređena ni u kakvu službu u ovoj crkvi, gdje postoji njezin propisno osnovan ogranak, bez bglasanja te crkve;

66 No predsjedavajući starješine, putujući biskupi, veliki vijećnici, veliki svećenici i starješine mogu imati povlasticu zaređivanja, ondje gdje nema ogranka crkve tako da bi se glasanje moglo sazvati.

67 Svaki predsjednik velikoga svećeništva (ili predsjedavajući starješina), abiskup, veliki vijećnik i bveliki svećenik treba biti zaređen pod vodstvom cvelikoga vijeća ili općeg sabora.

68 aDužnost članova nakon što su primljeni krštenjem — Starješine ili svećenici trebaju imati dovoljno vremena za razlaganje svega o crkvi Kristovoj brazumijevanju njihovu, prije njihova blagovanja od csakramenta i potvrde polaganjem druku starješina, tako da sve može biti učinjeno s redom.

69 A članovi će očitovati pred crkvom, a također i pred starješinama, pobožnim hodanjem i govorenjem, da su dostojni toga, da mogu postojati adjela i vjera u skladu sa Svetim pismima — hodeći u bsvetosti pred Gospodom.

70 Svaki član crkve Kristove koji ima djecu treba ih dovesti k starješinama pred crkvom, a oni trebaju polagati ruke svoje na njih u ime Isusa Krista i ablagoslivljati ih u ime njegovo.

71 Nitko ne može biti primljen u crkvu Kristovu osim ako nije prispio u dob aodgovornosti pred Bogom, i sposoban je za bpokajanje.

72 aKrštenje se treba posluživati na sljedeći način svima onima koji se pokaju —

73 Osoba koja je pozvana od Boga i ima ovlast od Isusa Krista krstiti, sići će dolje u vodu s osobom koja je pristupila na krštenje, i reći će, zazvavši njega ili nju imenom: Budući da sam ovlašten od Isusa Krista, ja te krstim u ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga. Amen.

74 Tad će auroniti njega ili nju u vodu, i izići će ponovno iz vode.

75 Potrebno je da se crkva sastaje često na ablagovanje od kruha i vina u bspomen na Gospodina Isusa;

76 I starješina ili svećenik posluživat će to; i na ovaj će anačin on to posluživati — kleknut će s crkvom i prizvati Oca u svečanoj molitvi, govoreći:

77 O Bože, Vječni Oče, molimo te u ime Sina tvojega, Isusa Krista, blagoslovi i posveti ovaj akruh za duše svih onih koji blaguju od njega, da mogu jesti na spomen tijela Sina tvojega, i bposvjedočiti tebi, o Bože, Vječni Oče, da su voljni cpreuzeti na sebe ime Sina tvojega, i uvijek ga se spominjati i dobdržavati zapovijedi njegove koje im on dade; kako bi eDuh njegov mogao uvijek biti s njima. Amen.

78 aNačin posluživanja vina — on će uzeti bčašu također, i reći:

79 O Bože, Vječni Oče, molimo te u ime Sina tvojega, Isusa Krista, blagoslovi i posveti ovo avino za duše svih onih koji piju od njega, da mogu činiti to na spomen krvi Sina tvojega, koja bijaše prolivena za njih; da mogu posvjedočiti tebi, o Bože, Vječni Oče, da se uvijek spominju njega, kako bi Duh njegov mogao biti s njima. Amen.

80 Sa svakim će se članom crkve Kristove koji prestupi, ili bude zatečen u grijehu, postupiti kako Pisma nalažu.

81 Bit će dužnost pojedinih crkvi, koje tvore crkvu Kristovu, slati jednoga ili više učitelja svojih da prisustvuju pojedinim saborima koje održavaju starješine crkve,

82 S popisom aimena pojedinih članova koji se pridružiše crkvi od posljednjeg sabora; ili da ga pošalju rukom nekog svećenika; tako da redovit popis svih imena cijele crkve može u knjizi čuvati jedan od starješina, kojega god ostali starješine postave s vremena na vrijeme;

83 I također, ako netko bijaše aisključen iz crkve, tako da imena njihova mogu biti izbrisana iz općeg crkvenog zapisa imenā.

84 Svi članovi koji odlaze iz crkve gdje obitavaju, ako idu u crkvu gdje nisu poznati, mogu uzeti pismo koje potvrđuje da su članovi koji poštuju pravila i na dobru glasu, a tu potvrdu može potpisati bilo koji starješina ili svećenik, ako je član koji prima pismo osobno upoznat sa starješinom ili svećenikom, ili je mogu potpisati učitelji ili đakoni crkve.