Sveta pisma
Nauk i savezi 61
Fusnote
Tema

Odsjek 61

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, na obali rijeke Missouri, McIlwaine’s Bend, 12. kolovoza 1831. Na svojem povratku u Kirtland prorok i desetorica starješina bijahu putovali niz rijeku Missouri u čamcima. Trećeg dana putovanja doživješe mnoge pogibelji. Starješina William W. Phelps, u viđenju na dnevnom svjetlu, vidje zatornika gdje plovi moćno površinom voda.

1–12, Gospod je proglasio mnoga uništenja na vodama; 13–22, Ivan prokle vode, a zatornik plovi njihovom površinom; 23–29, Neki imaju moć zapovijedati vodama; 30–35, Starješine trebaju putovati po dvojica i propovijedati evanđelje; 36–39, Oni se trebaju pripremati za dolazak Sina Čovječjega.

1 Gledajte, i poslušajte glas onoga koji ima svu amoć, koji je od vijeka do vijeka, i to bAlfa i Omega, početak i svršetak.

2 Gle, zaista, ovako vam govori Gospod, o vi starješine Crkve moje, koji ste skupljeni na ovom mjestu, čiji su grijesi sad oprošteni, jer ja, Gospod, aopraštam grijehe, i bmilosrdan sam prema onima koji cpriznaju grijehe svoje s poniznim srcima;

3 No zaista, kažem vam, nije potrebno da se ova cijela družina starješina mojih kreće brzo vodama, dok žitelji na obje strane ginu u nevjeri.

4 Ipak, dopustih to da biste mogli svjedočiti; gle, mnoge su pogibelji na vodama, a posebice kasnije;

5 Jer ja, Gospod, proglasih u srdžbi svojoj mnoga uništenja na vodama; da, i naročito na ovim vodama.

6 Ipak, svako je tijelo u ruci mojoj, a onaj koji je vjeran među vama neće poginuti od voda.

7 Stoga, potrebno je da sluga moj Sidney Gilbert i sluga moj aWilliam W. Phelps požure na svoj posao i misiju.

8 Ipak, ne htjedoh dopustiti da se rastanete sve dok ne budete aukoreni za sve grijehe svoje, da biste mogli biti jedno, da ne biste izginuli u bopačini;

9 No sad, zaista kažem, po volji mi je da se rastanete. Stoga neka sluge moji Sidney Gilbert i William W. Phelps povedu prijašnju družinu svoju, i neka krenu na put svoj u žurbi kako bi ispunili misiju svoju, i kroz vjeru će oni nadvladati;

10 I ukoliko budu vjerni, bit će sačuvani, i ja, Gospod, bit ću s njima.

11 I neka ostatak uzme ono što je potrebno za odijevanje.

12 Neka sluga moj Sidney Gilbert uzme ono što nije potrebno sa sobom, kako se budete složili.

13 A sad, gle, za vaše adobro dadoh vam bzapovijed o ovome; i ja, Gospod, raspravljat ću s vama kao s ljudima u drevne dane.

14 Gle, ja, Gospod, u početku blagoslovih avode; no u posljednjim danima, ustima sluge svojega Ivana, bprokleh vode.

15 Stoga, dani će doći kada nijedno tijelo neće biti sigurno na vodama.

16 I govorit će se u danima budućim da nitko ne može uzići u zemlju Sion na vodama osim onoga koji je čestit u srcu.

17 I kao što ja, Gospod, u početku aprokleh zemlju, isto je tako u posljednje dane blagoslovih, u vrijeme njezino, za korist svetaca svojih, da bi oni mogli blagovati obilje njezino.

18 A sad, dajem vam zapovijed da ono što govorim jednomu govorim svima, da unaprijed upozorite braću svoju na ove vode, kako ne bi došli putujući po njima, da vjera njihova ne bi propala, a oni bili uhvaćeni u zamke;

19 Ja, Gospod, odredih, i zatornik plovi na površini njihovoj, i ja ne opozivam odredbu.

20 Ja, Gospod, bijah srdit na vas jučer, no danas se srdžba moja odvratila.

21 Stoga, nek oni o kojima govorah, koji trebaju krenuti na put svoj u žurbi — opet, kažem vam, nek oni krenu na put svoj u žurbi.

22 I nije važno meni, nakon nekog vremena, bude li tako da oni ispune misiju svoju, hoće li ići vodom ili kopnom; nek to bude onako kako im je otkriveno prema rasuđivanju njihovom kasnije.

23 A sad, gledom na sluge moje Sidneyja Rigdona, Josepha Smitha ml. i Olivera Cowderyja, nek ne dolaze ponovno na vode, osim na kanal, dok putuju kućama svojim; ili drugim riječima, neće dolaziti na vode radi putovanja, osim na kanal.

24 Gle, ja, Gospod, odredih put za putovanje svetaca svojih; i gle, ovo je put — nakon što oni napuste kanal, nek putuju kopnom, utoliko što im je zapovjeđeno da putuju i uzlaze u zemlju Sion;

25 I nek čine poput djece Izraelove, arazapinjući šatore svoje putom.

26 I gle, ovu zapovijed dajte svoj braći svojoj.

27 Ipak, kome je dana amoć da zapovijeda vodama, njemu je dano Duhom da zna sve putove njegove;

28 Stoga, nek on čini kako mu Duh živoga Boga zapovijeda, bilo na kopnu ili na vodama, kao što ostaje meni da činim kasnije.

29 A vama je dan smjer za svece, to jest put za svece tabora Gospodnjega, da putuju.

30 I opet, zaista kažem vam, sluge moji Sidney Rigdon, Joseph Smith ml. i Oliver Cowdery neće otvarati usta svoja na zborovima opakih sve dok ne stignu u Cincinnati;

31 A u tom će mjestu oni uzdizati glasove svoje k Bogu protiv tih ljudi, da, k onomu čija je srdžba raspaljena protiv opačine njihove, protiv ljudi koji su gotovo asazreli za uništenje.

32 A odande neka putuju k zborovima braće svoje, jer se napori njihovi upravo sada traže mnogo više među njima negoli među zborovima opakih.

33 A sad, gledom na ostatak, neka putuju i anavješćuju riječ među zborovima opakih, u onoj mjeri u kojoj je dana;

34 I ukoliko učine ovo, aoprat će odjeću svoju, i bit će neokaljani preda mnom.

35 I neka putuju zajedno, ili apo dvojica, kako im se čini dobro, jedino neka sluga moj Reynolds Cahoon i sluga moj Samuel H. Smith, kojima sam veoma zadovoljan, ne budu razdvojeni dok se ne vrate kućama svojim, i to za mudru svrhu znanu meni.

36 A sad, zaista kažem vam, a što govorim jednomu govorim svima, budite odvažni, adječice; jer ja sam bmeđu vama, i nisam vas costavio;

37 A budući da se poniziste preda mnom, blagoslovi su akraljevstva vaši.

38 Opašite bokove svoje i budite abudni, i budite razboriti, iščekujući dolazak Sina Čovječjega, jer on dolazi u čas kad ne mislite.

39 aMolite se uvijek da ne upadnete u bnapast, kako biste podnijeli dan dolaska njegova, bilo za života ili u smrti. Upravo tako. Amen.