Sveta pisma
Nauk i savezi 133
Fusnote
Tema

Odsjek 133

Objava dana po Josephu Smithu, proroku, u Hiramu, Ohio, 3. studenog 1831. Kao uvod ovoj objavi povijest Josepha Smitha navodi: »U to vrijeme bijaše mnogo toga što starješine željahu znati gledom na propovijedanje evanđelja žiteljima zemlje, i o sabiranju; i kako bismo hodili u istinitoj svjetlosti i bili podučeni s visina, 3. studenog 1831. ja zapitah Gospoda i primih sljedeću važnu objavu.« Ovaj odsjek bijaše najprije pridodan knjizi Nauk i savezi kao dodatak, a kasnije mu bijaše dodijeljen broj odsjeka.

1–6, Svecima je zapovjeđeno da se priprave za Drugi dolazak; 7–16, Svim je ljudima zapovjeđeno da bježe iz Babilona, dođu u Sion, i priprave se za veliki dan Gospodnji; 17–35, On će stajati na Gori Sionu, kontinenti će postati jedna zemlja, a izgubljena će se plemena Izraelova vratiti; 36–40, Evanđelje bijaše obnovljeno kroz Josepha Smitha kako bi se propovijedalo u cijelom svijetu; 41–51, Gospod će sići s osvetom na opake; 52–56, To će biti godina otkupljenih njegovih; 57–74, Evanđelje će biti poslano da spasi Svece, te radi uništenja opakih.

1 Poslušajte, o vi narode crkve moje, govori Gospod Bog vaš, i čujte riječ Gospodnju o sebi —

2 Gospod koji će iznenada adoći u hram svoj; Gospod koji će sići na svijet s kletvom radi bsuda; da, na sve narode koji zaboravljaju Boga, i na sve bezbožne među vama.

3 Jer on će aogoliti svetu mišicu svoju u očima svih naroda, i svi će krajevi zemaljski vidjeti bspasenje Boga svojega.

4 Stoga, pripravite se, pripravite se, o narode moj; posvetite se; saberite se zajedno, o vi narode crkve moje, u zemlji Sionu, svi vi kojima ne bijaše zapovjeđeno da ostanu.

5 Izađite iz aBabilona. Budite bčisti vi koji nosite posude Gospodnje.

6 Sazivajte svečana zborovanja svoja, i agovorite često jedni s drugima. I neka svaki čovjek priziva ime Gospodnje.

7 Da, zaista kažem vam opet, vrijeme dođe kad je glas Gospodnji upućen vama: Izađite iz Babilona; asaberite se između narodā, od bčetiri vjetra, od jednog kraja neba do drugoga.

8 aPošaljite starješine crkve moje k narodima koji su daleko; na botoke morske; pošaljite u strane zemlje; pozivajte sve narode, prvo cpogane, a zatim dŽidove.

9 A evo, i gle, ovo će biti poklik njihov, i glas Gospodnji svim ljudima: Pođite u zemlju Sion, kako bi granice naroda mojega mogle biti proširene, i kako bi akolčići njegovi mogli biti osnaženi, i kako bi bSion mogao napredovati u krajeve uokolo.

10 Da, nek poklik pođe među sve ljude: Probudite se i ustanite, i pođite ususret aZaručniku; evo i gle, Zaručnik dolazi; pođite mu ususret. Pripravite se za bveliki dan Gospodnji.

11 aBdijte, dakle, jer bne znate ni dana ni časa.

12 Nek oni, stoga, koji su ameđu poganima bježe u bSion.

13 I nek oni koji su aJudini bježe u bJeruzalem, na cgore Gospodnjega ddoma.

14 Izađite između narodā, to jest iz Babilona, iz sredine opačine, koja je duhovni Babilon.

15 No zaista, ovako govori Gospod, neka bijeg vaš ne bude u ažurbi, već neka sve bude pripravljeno pred vama; i onaj tko pođe, nek se bne osvrće natrag kako nenadano uništenje ne bi došlo na njega.

16 Poslušajte i čujte, o vi žitelji zemaljski. aSlušajte, vi starješine crkve moje zajedno, i čujte glas Gospodnji; jer on poziva sve ljude, i zapovijeda svim ljudima posvuda da se bpokaju.

17 Jer gle, Gospod Bog aposla anđela da viče posred neba, govoreći: Pripravite put Gospodnji, i bporavnajte mu staze, jer je čas cdolaska njegova blizu —

18 Kad će aJaganjac stajati na bGori Sionu, a s njime cstotinu četrdeset i četiri tisuće, koji imaju ime Oca njegova zapisano na čelima svojim.

19 Stoga, pripravite se za adolazak bZaručnika; pođite, pođite mu ususret.

20 Jer gle, on će astajati na Gori maslinskoj, i na golemom oceanu, to jest velikoj dubini, i na otocima morskim, i na zemlji Sionu.

21 I on će se aoglasiti glasom svojim iz bSiona, i govorit će iz Jeruzalema, i glas će se njegov čuti među svim ljudima;

22 I to će biti glas poput aglasa mnogih voda, i poput glasa velike bgrmljavine, koji će crušiti planine, i doline se neće naći.

23 On će zapovjediti velikoj dubini, i ona će biti potjerana natrag u sjeverne zemlje, i aotoci će postati jedno kopno;

24 I zemlja ajeruzalemska i zemlja Sion bit će vraćene na mjesto svoje, i zemlja će biti kao što bijaše u dane prije nego što bijaše brazdijeljena.

25 A Gospod će, to jest Spasitelj, stajati posred naroda svojega, i avladat će nad svakim tijelom.

26 I oni koji su u asjevernim zemljama bit će spomenuti pred Gospodom; i proroci će njihovi čuti glas njegov, i neće se više suzdržavati; i udarat će po stijenama, i led će teći dolje zbog nazočnosti njihove.

27 I acesta će biti podignuta posred velike dubine.

28 Neprijatelji će im njihovi postati plijen,

29 A u aogoljelim će pustinjama izbijati jezerca žive vode; i sprženo tlo više neće biti žedna zemlja.

30 I oni će donijeti bogata blaga svoja djeci aEfrajimovoj, slugama mojim.

31 I granice će vječnih abrda zadrhtati zbog nazočnosti njihove.

32 I ondje će oni pasti dolje i biti okrunjeni slavom, i to u Sionu, rukama slugu Gospodnjih, i to djece Efrajimove.

33 I bit će ispunjeni apjesmama vječne radosti.

34 Gle, ovo je blagoslov vječnoga Boga na aplemena Izraelova, i obilniji blagoslov na glavu bEfrajima i drugova njegovih.

35 A i oni od plemena aJudina, nakon boli svoje, bit će posvećeni u bsvetosti pred Gospodom, da prebivaju u nazočnosti njegovoj danju i noću, u vijeke vjekova.

36 A sad, zaista govori Gospod, kako bi se ovo moglo saznati među vama, o žitelji zemaljski, poslah aanđela svojega da leti posred neba, imajući vječno bevanđelje, koji se ukaza nekima i povjeri ga čovjeku, koji će se ukazati mnogima što prebivaju na zemlji.

37 I ovo će se aevanđelje bpropovijedati csvakom narodu, i plemenu, i jeziku, i puku.

38 I sluge će Božji ići, govoreći jakim glasom: Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer čas je suda njegova došao;

39 I aklanjajte se onomu koji stvori nebo, i zemlju, i more, i izvore voda —

40 Prizivajući ime Gospodnje danju i noću, govoreći: O da ti arazdreš nebesa, da siđeš dolje, da planine mogu teći dolje zbog nazočnosti tvoje.

41 I to će biti uslišano na glavama njihovim; jer nazočnost će Gospodnja biti kao rastapajuća vatra što gori, i kao vatra koja čini da vode azakuhaju.

42 O Gospode, ti ćeš sići dolje da otkriješ ime svoje protivnicima svojim, i svi će narodi drhtati zbog nazočnosti tvoje —

43 Kada učiniš strahote, ono što oni ne očekuju;

44 Da, kada siđeš dolje, i planine poteku dolje zbog nazočnosti tvoje, asusrest ćeš onoga koji se raduje i postupa pravedno, koji se spominje tebe na načine tvoje.

45 Jer od postanka svijeta ljudi ne čuše niti raspoznaše uhom, i nijedno oko ne vidje, o Bože, osim tebe, kako velike stvari ti apripravi za onoga tko te biščekuje.

46 I bit će rečeno: aTko je taj što bsilazi dolje od Boga na nebu u obojanim haljinama; da, iz krajeva koji nisu poznati, odjeven u veličanstvenu odjeću svoju, putujući u veličini snage svoje?

47 A on će reći: Ja sam onaj koji govoraše u pravednosti, moćan da spasi.

48 I Gospod će biti acrven u odjeći svojoj, i haljine njegove poput onog koji gazi u vinskom mastilu.

49 I toliko će velika biti slava nazočnosti njegove da će asunce sakriti lice svoje u sramoti, i mjesec će uskratiti svjetlost svoju, i zvijezde će biti izbačene s mjesta svojih.

50 I glas će se njegov začuti: aIzgazih tijesak sam, i dovedoh sud na sve ljude; i nitko ne bijaše sa mnom;

51 I izgnječih ih u jarosti svojoj, i izgazih ih u srdžbi svojoj, i krv njihovu apoprskah po haljinama svojim, i umrljah svu odjeću svoju; jer ovo bijaše dan osvete koji bijaše u srcu mojemu.

52 A sad, godina otkupljenih mojih dođe; i oni će spominjati dobrotu Gospoda svojega koja je puna ljubavi, i sve što im on udijeli u skladu s ljubaznošću svojom, i u skladu s dobrotom svojom punom ljubavi, u vijeke vjekova.

53 U svim anevoljama njihovim on bijaše ucviljen. I anđeo nazočnosti njegove ih spasi; i u bljubavi svojoj, i u samilosti svojoj, on ih cotkupi, i podržavaše ih, i nošaše ih u sve drevne dane;

54 Da, i aHenok također, i oni koji bijahu s njim; proroci koji bijahu prije njega; i bNoa također, i oni koji bijahu prije njega; i cMojsije također, i oni koji bijahu prije njega;

55 I od Mojsija do Ilije, i od Ilije do Ivana, koji bijahu s Kristom za auskrsnuća njegova, i sveti apostoli, s Abrahamom, Izakom i Jakovom, bit će u nazočnosti Jaganjčevoj.

56 A agrobovi bsvetaca bit će cotvoreni; i oni će izići i stati dzdesna Jaganjcu, kad on stane na eGoru Sion, i u sveti grad, fNovi Jeruzalem; i oni će pjevati gpjesmu hJaganjčevu, danju i noću u vijeke vjekova.

57 I iz ovog razloga, kako bi ljudi mogli biti učinjeni dionicima aslava koje će biti objavljene, Gospod posla puninu bevanđelja svojega, vječni savez svoj, raspravljajući u jasnoći i jednostavnosti —

58 Da pripravi slabe za ono što će doći na zemlji, i za dužnost Gospodnju u dan kad će aslabi postidjeti mudre, a ono bmaleno postati snažan narod, i cdvojica će tjerati svoje desetke tisuća na bijeg.

59 I onim što je slabo na zemlji Gospod će amlatiti narode moću Duha svojega.

60 I iz ovog razloga ove zapovijedi bijahu dane; bijaše zapovjeđeno da se drže daleko od svijeta u dan kad bijahu dane, no sad trebaju apoći k bsvakomu tijelu —

61 I ovo prema misli i volji Gospoda, koji vlada nad svakim tijelom.

62 I onomu koji se apokaje i bposveti se pred Gospodom bit će dan cvječni život.

63 A na onima koji ne aslušaju glas Gospodnji ispunit će se ono što zapisa prorok Mojsije, da će biti bisključeni iz naroda.

64 I također ono što zapisa prorok aMalahija: Jer gle, bdan dolazi koji će cgorjeti poput peći, i svi oholi, da, i svi koji postupaju opako, bit će strn; i dan koji dolazi spalit će ih, govori Gospod nad vojskama, te im to neće ostaviti ni korijena ni grančice.

65 Stoga, ovo će biti odgovor Gospodnji njima:

66 U onaj dan kad dođoh k svojima, nitko me među vama ne aprimi, i vi bijaste istjerani.

67 Kada zazvah ponovno ne bijaše nikoga od vas da se odazove; ipak, aruka moja ne bijaše ni na koji način ustegnuta tako da ne mogah otkupiti, niti bmoć moja da izbavim.

68 Gle, prijekorom svojim aisušujem more. Pretvaram rijeke u pustinju; ribe njihove zaudaraju, i ugibaju od žeđi.

69 Odijevam nebesa tminom, i činim kostrijet pokrivačem njihovim.

70 I aovo ćete imati iz ruke moje — ležat ćete u žalosti.

71 Evo, i gle, nema nikoga da vas izbavi; jer ne poslušaste glas moj kad vas dozivah s nebesa; ne vjerovaste slugama mojim, i kad vam oni bijahu aposlani ne primiste ih.

72 Stoga, oni azapečatiše svjedočanstvo i svezaše zakon, i vi bijaste izručeni tami.

73 Ovi će otići u krajnju tamu, gdje je aplač, i lelek, i škrgut zubi.

74 Evo Gospod Bog vaš reče ovo. Amen.