Sveta pisma
Nauk i savezi 131
Fusnote
Tema

Odsjek 131

Upute Josepha Smitha, proroka, dane u Ramusu, Illinois, 16. i 17. svibnja 1843.

1–4, Celestijalni je brak neophodan za uzvišenje na najvišem nebu; 5–6, Objašnjeno je kako su ljudi zapečaćeni za vječni život; 7–8, Sav je duh tvar.

1 U acelestijalnoj slavi postoje tri neba ili stupnja;

2 I kako bi polučio ono anajviše, čovjek mora ući u ovaj red svećeništva [što znači bnovi i vječni savez braka];

3 A ako to ne učini, ne može ga polučiti.

4 On može ući u drugo, no to je kraj kraljevstva njegova; on ne može imati aporasta.

5 (17. svibnja 1843) Sigurnija riječ aproroštva znači čovjekovu spoznaju da je bzapečaćen za cvječni život, objavom i duhom proroštva, kroz moć Svetoga svećeništva.

6 Nemoguće je da čovjek bude aspašen u bneznanju.

7 Ne postoji nikakva nematerijalna tvar. Sav je aduh tvar, no ona je izvrsnija ili čistija, i može se razlučiti jedino bčišćim očima;

8 Ne možemo ga vidjeti; no, kad tijela naša budu očišćena vidjet ćemo da je sve to tvar.