Sveta pisma
Nauk i savezi 35
Fusnote
Tema

Odsjek 35

Objava dana Josephu Smithu, proroku, i Sidneyju Rigdonu, u Fayetteu, New York, ili blizu njega, 7. prosinca 1830. U to vrijeme prorok bijaše zauzet gotovo svakodnevno izradom prijevoda Biblije. Prijevod bijaše započet najranije u lipnju 1830., te su i Oliver Cowdery i John Whitmer služili kao pisari. Budući da sada bijahu pozvani na druge dužnosti, Sidney Rigdon bijaše pozvan božanskim imenovanjem da služi kao prorokov pisar u ovome djelu (vidi stih 20). Kao predgovor zapisu o ovoj objavi povijest Josepha Smitha navodi: »U prosincu Sidney Rigdon dođe [iz Ohia] pitati Gospoda, a s njim dođe Edward Partridge… Ubrzo nakon dolaska ove dvojice braće ovako govoraše Gospod.«

1–2, Kako ljudi mogu postati sinovi Božji, 3–7, Sidney Rigdon pozvan je krstiti i podjeljivati Duha Svetoga; 8–12, Znaci i čudesa čine se vjerom; 13–16, Gospodnji će sluge mlatiti narode moću Duha; 17–19, Joseph Smith obnaša ključeve otajstava; 20–21, Odabrani će podnijeti dan Gospodnjeg dolaska; 22–27, Izrael će biti spašen.

1 Poslušajte glas aGospoda Boga svojega, i to bAlfe i Omege, početka i svršetka, čiji je ctijek jedan vječiti slijed, distoga danas kao i jučer, i zauvijek.

2 Ja sam Isus Krist, Sin Božji, koji bijaše arazapet za grijehe svijeta, i to svih onih koji bpovjeruju u ime moje, da bi oni mogli postati csinovi Božji, doista, djedno u meni kao što sam ja ejedno u Ocu, kao što je Otac jedno u meni, da bismo mogli biti jedno.

3 Gle, zaista, zaista, kažem sluzi svome Sidneyju, gledah na tebe i djela tvoja. Čuh molitve tvoje, i pripravih te za veće djelo.

4 Ti si blagoslovljen, jer ćeš činiti velike stvari. Gle, ti bijaše poslan, baš poput aIvana, pripraviti put preda mnom, i pred bIlijom koji će doći, i ti to ne znade.

5 Ti si krstio vodom na pokajanje, no oni ane primiše Duha Svetoga;

6 No sad ti dajem zapovijed da akrstiš vodom, i oni će primiti bDuha Svetoga polaganjem cruku, baš kao apostoli iz davnine.

7 I dogodit će se da će biti veliko djelo u zemlji, i to među apoganima, jer će ludost njihova i odvratnosti njihove biti očitovani u očima svih ljudi.

8 Jer ja sam Bog, i ruka moja nije austegnuta; i pokazat ću bčuda, cznakove, i čudesa, svima onima koji dvjeruju u ime moje.

9 I tko god zaište to u ime moje s avjerom, bistjerivat će cđavle; discjeljivat će bolesne; činit će da slijepi zadobiju vid, i gluhi da čuju, i nijemi da govore, i hromi da hodaju.

10 I vrijeme brzo dolazi kad će velike stvari biti pokazane djeci ljudskoj;

11 No, abez vjere neće ništa biti pokazano doli bpustošenjā nad cBabilonom, istim koji navede sve narode da piju od vina gnjeva dbludništva njegova.

12 I nema anikoga tko čini dobro, doli onih koji su spremni primiti puninu evanđelja mojega, koju poslah ovome naraštaju.

13 Stoga pozivam aslabe svijeta, one koji su bneuki i prezreni, da mlate narode moću Duha mojega;

14 I ruka će njihova biti ruka moja, a ja ću biti aštit njihov i zaštita njihova; i opasat ću bokove njihove, i oni će se boriti muževno za me; i bneprijatelji će njihovi biti pod nogama njihovim; i ja ću puštati da cmač pada na korist njihovu, i dognjem jarosti svoje sačuvat ću ih.

15 A asiromašnima i bkrotkima propovijedat će se evanđelje, i oni će ciščekivati vrijeme dolaska mojega, jer je ono dposve blizu —

16 I oni će naučiti usporedbu o astablu smokve, jer upravo je sad već ljeto blizu.

17 I ja poslah apuninu evanđelja svojega rukom sluge svojega bJosepha; i u slaboći ga blagoslovih;

18 I dadoh mu aključeve otajstva o onome što bijaše bzapečaćeno, i to onome što bijaše od cpostanka svijeta, i onome što će doći od ovog vremena sve do vremena dolaska mojega, ostane li on u meni, a ako ne, drugoga ću zasaditi umjesto njega.

19 Stoga bdij nad njim da vjera njegova ne nestane, i bit će dano po aTješitelju, bDuhu Svetomu, koji znade sve.

20 I zapovijed dajem tebi — da apišeš za njega; i Pisma će biti dana, onakva kakva su u grudima mojim, na spasenje bodabranih mojih;

21 Jer oni će čuti aglas moj, i vidjet će me, i neće spavati, i bpodnijet će dan cdolaska mojega; jer će biti očišćeni kao što sam ja dčist.

22 A sad kažem atebi, ostani uza nj, i on će putovati s tobom; ne napuštaj ga, i zasigurno će se ovo ispuniti.

23 I au onoj mjeri u kojoj ne budete pisali, gle, bit će mu dano da prorokuje; a ti ćeš propovijedati evanđelje moje i pozivati se na bsvete proroke da dokažeš riječi njegove, kako mu budu davane.

24 aObdržavajte sve zapovijedi i saveze kojima ste vezani; a ja ću narediti da se nebesa bpotresu za vaše dobro, i cSotona će drhtati, a Sion će se dradovati po brežuljcima i cvjetati;

25 I aIzrael će biti bspašen u pravo vrijeme moje; i cključevima koje dadoh bit će oni vođeni, i neće više nikako biti zbunjeni.

26 Uzdignite srca svoja i budite veseli, aotkupljenje se vaše bliži.

27 Ne boj se, malo stado, akraljevstvo je vaše dok ne dođem. Gle, bdolazim brzo. Upravo tako. Amen.